Nytt om navn

Øyvind Bøhren

19. januar 2018

Professor Øyvind Bøhren får BIs pris for samfunnspåvirkning og forskningskommunikasjon 2018. - Bøhren deltar i mange av de store debattene om næringsliv, har internasjonalt gjennomslag og har solgt 150.000 lærebøker, uttaler juryen.

BIs pris for samfunnspåvirkning og forskningskommunikasjon deles ut til forskere som har bidratt til diskusjoner og endringer i samfunnet gjennom fremragende forskningskommunikasjon.

Les mer her


Jan Johansen Hempel

15. januar 2018

Jan Johansen Hempel (72) forsvarer sin doktoravhandling ved Universitetet i Stavanger 19. januar. Hans forskning gir ny viten om et protein som opptrer i viktige immunreaksjoner.

Proteinet kalles TAP1, og forekommer i de fleste organismer. Hempels avhandling beskriver proteinets molekylære oppbygning og sammenligner det utviklingsmessig med tilsvarende hos andre arter, deriblant mennesket.

Proteinet vises å ha sin virksomhet i tilknytning til kloroplaster, eller celleorganeller. Det er da blant annet involvert i plantens selvforsvar.

Avhandlingen viser at proteinet og dets gen er aktivt i store deler av planten. Det er spesielt uttrykt ved dannelse av siderøtter, i blader ved reaksjon på mekanisk ødeleggelse (sår) og ved eksponering av kalsium. Eksperimentene viste redusert gen-aktivitet når proteinet ble utsatt for ulike typer stress-faktorer som metaller, temperatur og peroksider.

Hempels avhandling gir en bedre beskrivelse av biokjemisk regulering i cellene og organismene. Kunnskaper her kan ofte overføres fra en organisme til en annen, da de tilsvarende proteinenes oppbygning i stor grad er like.

Videre forskning vil vise om kunnskapen også kan brukes i større sammenheng. Det kan for eksempel være innenfor medisin, ettersom TAP1-proteinet er virksomt ved cellegiftbehandling av kreft hos mennesker. Det har også vist seg å være involvert i sykdommer som leukemi, leddgikt, diabetes og cøliaki.

Hempels avhandling har tittelen «Molecular Characterization of the Plastid-localized ABC Protein TAP1 in Arabidopsis thaliana».


Elisabeth Maråk Støle

10. januar 2018

Elisabeth Maråk Støle tilsatt som administrerende direktør for Forskningsselskapet SørVest AS .

Støle kommer fra stillingen som administrerende direktør i Møreforskning AS. Hun er født i 1968, er utdannet økonom, har bred yrkeserfaring fra industri, næringsliv og forskning og er godt kjent med universitets og høgskolesektoren. Hun har lang ledererfaring og en rekke styreverv i private og statlig eide selskaper.

– Med hennes internasjonale næringslivserfaring, herunder fra arbeid med fusjons- og integrasjonsprosesser, hennes kunnskap om UH sektoren og virkemiddelapparatet, og ikke minst hennes personlige egenskaper, mener styret hun er godt kvalifisert til oppgaven. Samfunnsengasjement, kunnskap om forskning, nettverk, organisasjons- og ledererfaring, er viktig når vi nå skal bygge et slagkraftig, stort institutt på Sør- og Vestlandet, og vi er svært glad for at hun har takket ja til stillingen, sier styreleder Hans Olav Lindal.

Les mer her


Marit Torgersen

03. januar 2018

Høgskolen i Innlandet, høgskolestyret vedtok i styremøte 19. desember å tilby Marit Torgersen stillingen som direktør for digitalisering og infrastruktur.

Marit Torgersen kommer fra stilling som direktør konsernstab i Eidsiva energi. Her har hun hatt ansvar for HR, IT, kommunikasjon og regional utvikling, personellsikkerhet, innkjøp og servicesenter. Hun har en Master of Science Information systems and organizational change fra London School of Economics, samt utdanning fra BI, Nord-Trøndelag distriktshøgskole og Trondheim ingeniørhøgskole.

Før Torgersen begynte i Eidsiva i 2009 jobbet hun i flere år som assisterende direktør og seksjonsleder for fagsystemer i Norges Bank. Etter planen vil hun starte opp i stillingen i mars 2018.

Les mer her


Aojie Hong

19. desember 2017

Aojie Hong (29) har avlagt doktorgrad i petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger. Han er den første uteksaminerte ph.d.-kandidaten fra Det nasjonale IOR-senteret.
Hongs avhandling diskuterer utfordringer ved å bruke beslutningsanalyseverktøy for å håndtere geologiske og petrofysiske usikkerheter i reservoarstyring.
En forutsetning for å ta gode beslutninger er at relevante og materielle usikkerheter blir kvantifiserte. Deretter må usikkerhetene oppdateres på en konsistent måte når ny informasjon blir tilgjengelig. Verdien av å redusere usikkerhet ved å hente inn ytterligere data og informasjon kan estimeres ved å bruke informasjonsverdikonseptet fra beslutningsanalyse.
Hongs forskning har vist verdien av å implementere beslutningsanalyse for å håndtere usikkerheter i reservoarstyring. Hans bidrag til Det nasjonale IOR-senteret er også av stor betydning, spesielt for hvordan senterets 12 industripartnere vil tenke optimalisering i årene som kommer.
Hongs doktoravhandling har tittelen «Managing geological uncertainty with decision analysis in reservoir management». Han avla disputas ved Det teknisk-naturvitenskapelige. (Foto: UiS/Kjersti Riiber)


Else Cathrine Rustad

14. desember 2017

Else Cathrine Rustad disputerte for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger 8. desember 2017.

Hun forsvarte avhandlingen Continuity of care from hospital to municipal health care. Experiences of older patients, next of kin and nurses

Else Cathrine Rustad har med denne avhandlingen utforsket og beskrevet hvordan eldre pasienter, deres pårørende og sykepleiere fra to ulike helsetjenestenivå erfarer overføring av pasienten fra sykehus til kommunal helsetjeneste.

Doktorgradsprosjektet består av tre delstudier hvor det første utforsker eldre pasienters erfaringer med brukermedvirkning og kontinuitet i pleie og behandling i gjennom overføringsforløpet. Det andre delstudiet fokuserer på pårørendes erfaringer når deres eldre slektning blir overført fra sykehus til kommunal helsetjeneste. Siste delstudiet fokuserer på sykepleiere fra sykehus og kommunal helsetjeneste sine erfaringer med kontinuitet i pleie og behandling ved overføring av eldre pasienter fra sykehus til kommunal helsetjeneste. I tillegg blir sykepleieres forståelse av hva som kjennetegner et optimalt overføringsforløp løftet fram.

Les mer her


Kenneth Fjell

11. desember 2017

Styret ved NHH har i dag ansatt Kenneth Fjell som prorektor for forskning ved NHH. Fjell tiltrer 1. januar 2018.

Som prorektor får Fjell ansvar for forskning, forskerutdanning og formidling ved NHH. Han skal også lede forskningsadministrativ avdeling.

Rektor Øystein Thøgersen er svært fornøyd at Kenneth Fjell har takket ja til stillingen som prorektor.

- Kenneth Fjell kjenner NHH godt. Han er en dyktig forsker og formidler. Samtidig har han betydelig administrativ erfaring som dekan. I tillegg til kompetansen på forskningssiden, vil han gi et viktig bidrag til ledelsesteamet ved NHH, sier Thøgersen.

Kenneth Fjell har vært ansatt ved NHH siden 2002. Han er professor ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap. Fra 2011 til 2015 var han også dekan for masterutdanningen ved NHH.

Fjell er utdannet ved University of Wisconsin – Milwaukee, hvor han tok doktorgraden i 1998. Fra 1998 til 2001 var han forsker og programkoordinator ved SNF. Han har også vært seniorrådgiver i Konkurransetilsynet.


Marie Smith-Solbakken

07. desember 2017

Opprykk til professor - Marie Smith-Solbakken

Marie Smith-Solbakken er tildelt personlig opprykk til professor i historie ved Universitetet i Stavanger.

Den nye professoren er opptatt av å aktualisere historisk forskning ved å studere maktforholdene i dagens samfunn.

Hun gransker etablerte sannheter og forsker på de som har minst makt i samfunnet.

– Det er et fantastisk privilegium å arbeide på universitetet og ha anledning til å forske på det som interesserer en. For meg kjennes det riktig å bruke min forskertid på grupper som ellers ikke ville hatt en stemme, eller som tauses ned, sier Marie Smith-Solbakken som fullførte doktorgraden med avhandlingen Oljearbeiderkulturen – historien om cowboyer og rebeller ved NTNU i Trondheim i 1996.

Året etter var hun medforfatter på Bind III av Norsk Oljehistorie: Blod, svette og olje.

I 2016 og 2017 var hun forfatter og redaktør for et større bokverk om Alexander L. Kiellandulykken.

I tillegg til oljehistorie har Smith-Solbakken forsket på undertrykte, avviste og marginaliserte grupper som rusbrukere, krigsofre og utstøtte.

Basert på omfattende forskning ga hun tidlig uttrykk for at de mest utsatte gruppene i samfunnet, som narkomane og pillemisbrukere, måtte avkriminaliseres.

Innen det metodefaglige har Marie Smith-Solbakken de siste årene spesielt arbeidet med å videreutvikle bruken av muntlige kilder som metode, for å få frem fortellinger og meningsdannelser.

Det er dette, som hun kaller «Polyfoni som historisk metode», som er fundamentet i bokverket om Alexander L. Kiellandulykken.


Oliver M. Traxel

05. desember 2017

Oliver M. Traxel er tildelt personlig opprykk til professor i engelsk språk

Han ble ansatt som førsteamanuensis i engelsk språk og lingvistikk ved Universitetet i Stavanger den 1. august 2016.

Oliver M. Traxel har tidligere vært professor på midlertidig basis ved ulike tyske universiteter, deriblant Göttingen og Würzburg.

I tillegg til å ha publisert en rekke vitenskapelige artikler har han skrevet to monografier. Hver av disse resulterte i en akademisk grad: Han oppnådde doktorgraden ved universitetet i Cambridge på språk, skrift og tekstuell interferens i et engelsk manuskript fra middelalderen. Ved universitetet i Münster mottok han habilitasjon for sitt arbeid på leksikalsk ustabilitet og utskiftning i engelsk språkhistorie.

Oliver M. Traxel forsker for tiden på moderne versjoner av tidligere språkstadier, noe som omfatter språklige nydannelser som er basert på gammelengelske, mellomengelske og tidlig moderne engelske kilder.

I forbindelse med dette prosjektet han har nettopp publisert en artikkel om elementer fra engelsk språkhistorie i arbeidene til J. R. R. Tolkien og hvordan disse kan brukes til å introdusere lesere for historisk lingvistikk.

Hans forskning på navnene i Tolkiens univers har også nylig blitt presentert i artikler på de populærvitenskapelige nettstedene forskning.no og ScienceNordic.


Eirik Grindaker og Gunnar Slettaløkken

27. november 2017

Seksjon for idrettsfag ved Avdeling for samfunnsvitenskap er tildelt Høgskolen i Innlandets prestisjetunge Utdanningskvalitetsprisen 2017. Eirik Grindaker og Gunnar Slettaløkken mottok Utdanningskvalitetsprisen 2017 på vegne av Seksjon for idrettsfag.

Rektoratet er svært opptatt av utdanningskvalitet ved Høgskolen i Innlandet. Når studenter velger vår høgskole, skal de kunne erfare at det ikke bare er høy kvalitet i studietilbudene, men at studentene kan være med å påvirke og utvikle denne kvaliteten. Et ledd i arbeidet med å synliggjøre og utvikle kvaliteten er opprettelsen av utdanningskvalitetsprisen ved høgskolen. Alle tilsatte og studenter ved høgskolen kunne nominere kandidater til prisen, og det kom inn 8 nominasjoner til årets pris.

Les mer her


Cecilie Haraldseid

22. november 2017

Cecilie Haraldseid disputerte for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 21. november 2017.

Hun forsvarte avhandlingen Unsupervised clinical skills training in nursing education: Active student involvement in development of a technology based learning tool.

Støtter studentenes egentrening 

Innen høyere utdanning har studenter i stor grad ansvar for egen læring. I sykepleierutdanningen er ferdighetstrening et av de områdene hvor det forventes stor egeninnsats. Her trener studentene på ferdigheter som for eksempel sårstell og medisinhåndtering. Mestring av disse ferdighetene stiller store krav til studenten og små feilmarginer kan få alvorlige konsekvenser. Utdanningsinstitusjonene har i økende grad tatt i bruk teknologiske læringsverktøyer for trening av ferdigheter i simulerte pasientsituasjoner.

Avhandlingen har undersøkt hvordan et teknologisk læringsverktøy kan støtte studentenes egentrening på kliniske ferdigheter. Gjennom studentenes involvering ble viktige læringsbehov kartlagt og læringsverktøyets innhold utformet for å dekke behovene. I uttestingen av det teknologiske læringsverktøyet viste resultatene at studentenes evne til å nyttiggjøre seg verktøyet hadde sammenheng med evnen til å håndtere egen læringsprosess.

Cecilie Haraldseid (31) er førsteamanuensis ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS, og har en master i helsevitenskap. Hun er fra Skjold i Vindafjord, nå bosatt i Stavanger.


Milad Khatibi

21. november 2017

Disputas om transport av borekaks.

Milad Khatibi (31) har tatt doktorgrad i petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger. Hans avhandling tetter et kunnskapshull om transport av borekaks i oljebrønner.

Rengjøring av borehull er av stor betydning ved boring av petroleumsbrønner. Under boringen transporteres partikler fra reservoaret med borevæsken og under strømning danner partiklene forskjellige strømningsmønstre. Disse mønstrene er avhengig av partikkelstørrelse, form og tetthet, samt borevæskenes evne til å flyte gjennom brønnen.

Dette doktorgradsarbeidet inneholder et omfattende sett av velkontrollerte eksperimenter i laboratorium. Måleteknikkene som ble brukt i studien, var primært høyhastighetskamera med påfølgende bildeanalyse. Forsøkene involverte partikler med kjente materialegenskaper, men med forskjellige partikkelstørrelser. I tillegg ble numerisk simulering brukt til å utvikle matematiske modeller og gi økt kunnskap om boreprosessen.

Avhandlingens tittel er «Investigation on Cuttings Transportation in non-Newtonian Turbulent Well Flow (Advanced Wellbore Transport Modeling)». Milad Khatibi disputerte ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 14. november.


Bushra Ishaq

20. november 2017

Bushra Ishaq har fått kvalifiseringsstipend ved Det teologiske menighetsfakultet for å videreutvikle prosjektet ”Hvem snakker for oss”.

”Hvem snakker for oss” bygger på holdningsundersøkelsen blant norske muslimer, finansiert med støtte fra en rekke private stiftelser og institusjoner. Prosjektet har hatt en referansegruppe med forskere og akademikere fra ulike felt. 

Med det mangfoldet vi nå finner blant våre studenter, og den sterke og polariserte interessen for islam i samfunnet generelt, er MF glad for å knytte Ishaqs kompetanse og prosjekt til vårt miljø.

Les mer her


Marianne Olsen

17. november 2017

Marianne Olsen, forskningsleder i NIVA, er tildelt Miljøringenprisen 2017. Formålet med prisen er å påskjønne en person som gjennom sin aktivitet har satt fagområdet forurenset grunn og sedimenter i fokus på en positiv måte.

Under Miljøringens temamøte 8. og 9. november i Miljødirektoratets lokaler på Helsfyr ble forskningsleder ved seksjon for marin forurensing, Marianne Olsen, tildelt Miljøringenprisen 2017. Hun ble av styret innstilt til å motta prisen med følgende begrunnelse: Les her


Trine Eker Christoffersen

08. november 2017

– I kraft av «Forskningsløftet» på Høgskolen i Østfold som ble annonsert av rektor Hans Blom for drøyt et år siden, tror jeg dette blir en viktig stilling for høgskolen i tiden fremover, sier Trine Eker Christoffersen, som fra 1. november er høgskolens nye forskningsdirektør.

Trine Eker Christoffersen har vært konstituert forskningsdirektør fra 1. august i år. Nå har hun takket ja til stillingen som fast forskningsdirektør. 

– Som forskningsdirektør skal jeg lede forskningsadministrativ enhet som i samarbeid med biblioteket skal støtte skolens forskere. Jeg gleder meg til å videreføre det forskningsadministrative arbeidet i lag med  dyktige medarbeidere, sier hun. Foto: Nina Fredheim/HiØ.

Les mer her


Arne Flåøyen

06. november 2017

Arne Flåøyen har takket ja til stillingen som direktør i NordForsk og tiltrer 1. januar 2018.

Flåøyen legger bak seg 20 år i Veterinærinstituttet, hvor han er avdelingsdirektør for fiskehelse. Han er utdannet veterinær fra Norges veterinærhøgskole, og dr.scient. og dr.med.vet. I tillegg er han Master of management fra Handelshøyskolen BI. Flåøyen satt fra 2011 til 2015 i Norges forskningsråds divisjonsstyre for vitenskap. Foto: Kurt Gaasø.

Les mer her


Hege Michelsen

30. oktober 2017

Hege Michelsen får jobben som dekan ved fakultetet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi, ved Høgskolen i Innlandet

Michelsen har vært dekan ved Avdeling for TV-fag på høgskolen i Lillehammer siden 2010, og omtales som en dyktig og erfaren leder.

Rektor Kathrine Skretting er godt fornøyd med tilsettingen av Michelsen og ser frem til å jobbe sammen med henne i den nye høgskolen (foto: Erik Sutterud).


Anne Grete Johansen

26. oktober 2017

Anne Grete Johansen er ansatt som ny direktør ved Polaria.

54-åringen har ledet Ungt Entreprenørskap Troms de siste åtte årene, og har mange år bak seg i reiselivet. Nå skal hun lede stiftelsen i en tid da bygget ved siden av Framsenteret er til salgs og skal utvides for 80 millioner kroner. 

Anne Grete Johansen, som overtar jobben etter Geir Stokke, har økonomisk bakgrunn og en master i strategi og ledelse.

Les mer her


Nichole Elgueta Silva

17. oktober 2017

UiA styrker norsk forskningsadministrasjon. Nichole Elgueta Silva skal sørge for at forskningsadministrativt personale i hele Norge har tilgang til gode kurs og kompetanseheving.

Det finnes en rekke kurs som er tilgjengelige for forskningsadministrativt personale ved norske universiteter og høyskoler. Disse kan omfatte alt fra EU-rådgivning til prosjektarbeid og søknadsstrategi.   

Gjennom Norges forskningsråd og Norsk nettverk for forskningsadministrasjon (NARMA) har Universitetet i Agder (UiA) nå fått ansvar for et kompetanseutviklingsprogram for forskningsadministrativt personale i Norge. NARMA er organisert som et nettverk under Universitets- og høgskolerådet (UHR).

Les mer her


Pål Einar Dietrichs

10. oktober 2017

Høgskoledirektør Pål E. Dietrichs vil fra årsskifte starte i stillingen som høgskolelektor ved det nye fakultetet, Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og ledelse. 

Det har lenge vært klart at Dietrichs nåværende stilling ikke vil være del av den nye organisasjonen som trer i kraft fra 1 januar 2018.  Dietrichs vil første halvår 2018 arbeide for å søke opptak til doktorgradsstudier ved fakultetets doktorgradsprogram INTOP med start høsten 2018.

Les mer her


Maria Terese Creighton

09. oktober 2017

Maria Terese Creighton (44) har avlagt doktorgrad i biologisk kjemi ved Universitetet i Stavanger. Hun har skrevet avhandling om visse enzymers rolle i plantevekst.

Creighton har sett nærmere på en gruppe enzymer som kalles protein-fosfataser. Disse enzymene bidrar i å regulere aktiviteten til en rekke proteiner i cellene hos blant annet mennesker, planter og dyr.

Doktorgradsarbeidet dreide seg om to av disse protein-fosfatasene, PP2A og PP4, i planten Arabidopsis thaliana (vårskrinneblom).

Det ble sett spesielt på hvordan disse fosfatasene blir regulert, og hvilken betydning de har for planters utvikling.

Doktoravhandlingen utvider eksisterende kunnskap om fosfatase-aktivitet og reguleringen av disse, og vil også vil kunne gi bedre innsikt angående reguleringen av planters vekst og utvikling.


Karolina Dmitrow-Devold

06. oktober 2017

Stipendiat Karolina Dmitrow-Devold disputerer for sin doktorgrad på HINN Lillehammer 13. oktober om norske jenters erfaringer med deltakelse i det største bloggsamfunnet.

Tittel på avhandlingen er "Norwegian Girls in Mainstream Blogging. Performed Blogging Selves, Experienced Digital Competences, Gendered Discourses".

Les mer her


Thomas Willebrand og Stine Grønvold

02. oktober 2017

Thomas Willebrand og Stine Grønvold er tilsatt som nye prorektorer ved Høgskolen i Innlandet. 

Høgskolestyret behandlet i møte 28. september tilsettingene av prorektor forskning og prorektor utdanning.

Tomas Willebrand tilsettes i åremålsstilling som prorektor forskning for perioden 01.01.18 – 31.12.21.

Stine Grønvold tilsettes i åremålsstilling som prorektor utdanning for perioden 01.01.2018 – 31.12.21.


Tor Arne Haugen

29. september 2017

Forskings- og utviklingsprisen ved Høgskulen i Volda vart i dag utdelt for tolvte gong, og gjekk til professor Tor Arne Haugen. Han er ein ung forskar som i løpet av kort tid har oppnådd særs mykje.

Haugen fekk prisen under opninga av Forskingsdagane 2017 i biblioteket ved høgskulen fredag. Styret ved Høgskulen i Volda (HVO) har sidan 2006 delt ut FoU-prisen for å heidre framifrå forskings- og utviklingsarbeid, og det var dei som peikte ut Haugen, som er professor ved Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning (AHL).

Les mer her


Geir Bergstrøm

27. september 2017

Geir Bergstrøm disputerte 13. september 2017 for doktorgraden i lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger. Han forsvarte avhandlinga «Yeuen at Cavmbrigg' - A Study of the Medieval English Documents of Cambridge».

Hovudmåla har vært å undersøka språkbruken i Cambridge mellom tidleg fjortenhundretal og 1547 og kva for rolle språksamfunnet i byen kan ha spelt i utviklinga av standard engelsk.

Avhandlinga er del av eit større forskingsprosjekt, «The Language and Geography of Middle English Documentary Texts» (MELD), og bygger på tekstar Bergstrøm sjølv har samla, «A Corpus of Cambridge Documents» (CCD).   

Eit av funna er at skriftspråket i Cambridge er forskjelleg ifrå elles i regionen. Det kan tyda på at skriftspråket utvikla seg i eit anna tempo og retning i bymiljøet rundt universitetet enn kva som var tilfelle i dei meir rurale områda elles i East Midlands og East Anglia.

Funna elles viser at Cambridge lå langt framme i utviklinga mot eit standard skriftspråk. Det er relativt færre forskjellege stavingar i tekstane ifrå Cambridge enn elles i England. Sjølv om hovudvarianten ikkje alltid er den som endte opp i standarden, tyder dette på at språksamfunnet i Cambridge spelte ei rolle i utviklinga mot eit standard skriftspråk. 


Katrine V. Løken

15. september 2017

NHH-professor Katrine V. Løken er tildelt ERC Starting Grant for prosjektet «Criminality, Victimization and Social Interactions». Fullt stipend gir over 14 millioner kroner.

Katrine Vellesen Løken, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi og forsker ved CELE, gleder seg over anerkjennelsen, både av tidligere forskning og det nye prosjektet innen feltet economics of crime; økonomi og kriminalitet.

– Det er veldig gøy at forskningen min blir anerkjent internasjonalt. Det blir spennende å starte på prosjektet. Dette vil åpne dørene for mer forskning på økonomi og kriminalitet i Norge, sier NHHs ferske professor. Foto: Odd Mehus

Les mer her


Morten Lapin

12. september 2017

Morten Lapin disputerer fredag 15. september for ph.d.-graden ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Hans avhandling har tittelen «Klinisk relevans av sirkulerende tumorceller og sirkulerende tumor DNA i pasienter med avansert bukspyttkjertelkreft».

I sitt doktorgradsarbeid har Lapin studert påvisning av sirkulerende kreftceller og sirkulerende cellefritt DNA fra kreftceller, såkalte «væskebiopsier». Han har undersøkt om slike påvisninger i blod hos pasienter med langt framskredet bukspyttkjertelkreft kan brukes som markører for behandlingsrespons og videre utvikling av kreftsykdommen. Dette vil i så fall muliggjøre mer skreddersydd behandling og oppfølging for hver enkelt pasient.

Resultatene fra arbeidet viser at påvisning av både sirkulerende kreftceller og sirkulerende cellefritt DNA fra kreftceller gir informasjon om forventet utfall av sykdommen for pasienter med langtkommen bukspyttkjertelkreft. Overvåking av nivået av sirkulerende cellefritt DNA fra kreftceller over tid synes også å korrespondere bra med sykdomsutviklingen.

Analyse av væskebiopsier kan i fremtiden muligens benyttes til å forutse respons på behandling, muliggjøre tidligere bytte av behandling for å forlenge overlevelsen hos pasientene, samt skåne pasientene for overbehandling.

Disputasen foregår på Stavanger Universitetssjukehus 15. september.


Ole Arve Misund

04. september 2017

Norsk Polarinstitutt sin nye direktør, Ole Arve Misund, er nå på plass. Godt samarbeid og gode løsninger når det nye isgående forskningsfartøyet skal i drift fra neste år og videreutvikling av forskningen i Ny-Ålesund blir noen av de prioriterte oppgavene i tida fremover. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

Les mer her


Michael Bretthauer

31. august 2017

Professor Michael Bretthauer i Klinisk Effektforskning ved UiO blir den første Europa-redaktøren i det prestisjetunge tidsskriftet Annals of Internal Medicine. Tidsskriftet regnes som en av «de fem store» innen generelle medisinske tidsskrift. Bretthauer skal styrke Annals satsing på europeisk forskning. Foto: Silje Røysen Salvador

Les mer her


Aslaug Fodstad Gourvennec

22. august 2017

Fredag 1. september disputerer Aslaug Fodstad Gourvennec for sin doktorgradsavhandling ved UiS. Hun har studert høypresterende elevers møte med litteraturfaglig praksis i videregående skole. I avhandlingen argumenterer hun for å forstå elever som en del av en større litteraturfaglig praksis.

Les mer her


Nytt om navn

Øyvind Bøhren

Professor Øyvind Bøhren får BIs pris for samfunnspåvirkning og forskningskommunikasjon 2018. - Bøhren deltar i mange av de store debattene om næringsliv, har internasjonalt gjennomslag og har solgt 150.000 lærebøker, uttaler juryen.

BIs pris for samfunnspåvirkning og forskningskommunikasjon deles ut til forskere som har bidratt til diskusjoner og endringer i samfunnet gjennom fremragende forskningskommunikasjon.

Les mer her


Les om flere navn