VID vitenskapelige høgskole - Tre stipendiatstillinger

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole. VID ble etablert 1.1. 2016 gjennom en fusjon av Diakonhjemmet Høgskole, Haraldsplass diakonale høgskole, Høgskolen Betanien og Misjonshøgskolen. Formålet er å tilby utdanning og drive forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

VID har ca. 3500 studenter, 300 ansatte og studiesteder i Bergen, Oslo, Sandnes og Stavanger. Høgskolen tilbyr ca. 50 forskjellige studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

Vil du forske på profesjonsutdanninger? 3 stipendiatstillinger i Bergen, Oslo og Stavanger

Tre stipendiatstillinger

VID vitenskapelige høgskole har inntil tre ledige ph.d.-stipendiatstillinger med fokus på utdanningsrelatert forskning, og med relevans for VIDs utdanninger innenfor helse- og sosialfag, ledelse, diakoni og teologi.

VID vitenskapelige høgskole ønsker å styrke og spisse forskningen ved VID som omhandler utdanning og læring knyttet til VIDs utdanningsområder. VID har en ambisjon om å være en betydelig og særegen aktør i utdanningslandskapet forankret i en diakonal og kirkelig tradisjon. I tråd med dette har VID som uttalt mål å utdanne neste generasjons profesjonsutøvere , med en sterk verdibevissthet.

Alle VIDs utdanningsprogrammer skal bidra til å utruste kandidater med høy verdibevissthet og evne til profesjonell vurdering og kritisk refleksjon. Men hva vil dette si i et samfunn i sterk endring og der verdier er utfordret på mange måter? Hva vil det si for økende teknologisering, standardisering og effektivisering av helse- og omsorgstjenester? Hva betyr det i et landskap med økende grad av diversitet og pluralisme i befolkningen, og større grad av ulikhet nasjonalt og globalt?

Vi ønsker velkommen prosjektsøknader som utforsker tema relatert til verdilæring og dannelsesprosesser i profesjonsutdanninger.

Tema kan eksempelvis være knyttet til:

 1. Hvordan utruste profesjonsutøvere med kompetanse til å:
  • realisere etiske idealer i praksis,
  • reflektere/resonnere over og håndtere dilemmaer og verdikonflikter
  • utvise god dømmekraft
  • håndtere makt og ansvar i utfordrende relasjoner og systemer/strukturer
  • møte mennesker med ulike livssyn og behov
 2. Hvordan utdanne profesjonsutøvere med et reflektert forhold til utfordringer knyttet til:
  • økende kulturelt og religiøst mangfold
  • bruk av ny teknologi i helse og velferdstjenestene
  • bruk av dømmekraft i møte med økt standardisering
  • økende andel eldre med tilhørende helse og omsorgsbehov
  • ulikhet
 3. Forholdet mellom utdanningskultur/-verdier og studenters (ungdommers) kultur/verdier
 4. Forholdet mellom profesjonsstudiet i teologi og utfordringer knyttet til kirkens endrede rolle i samfunnet, inkl. svekket oppslutning

Her åpnes det primært for empiriske prosjekter, men også mer teoretiske prosjekter vil bli vurdert. Det forventes at prosjektbeskrivelsene redegjør for og begrunner metodiske valg og skisserer teoretiske vinklinger, også læringsteoretiske perspektiver.

Stipendiatstillingene vil i utgangspunktet bli tilknyttet forskergruppen Læring i profesjonsutdanning og praksis . Ved prosjekter som fokuserer på læring i praksisfeltet vil man kunne knyttes til forskjellige forskningsgrupper som berører profesjonell praksis, for eksempel ?Eksistensielle perspektiver og eksistensiell kompetanse i profesjonell praksis', ?Medborgerskap', ?Profesjonell praksis med barn, unge og familier', og ?Tjenesteutvikling og kvalitet i eldreomsorgen'.

Stillingen som stipendiat er en utdanningsstilling der hensikten er at stipendiaten skal oppnå en doktorgrad (ph.d) etter endt forskerutdanning. Stillingene vil kunne bli knyttet til både ph.d.-programmet Diakoni, verdier og profesjonell praksis og ph.d.-programmet i teologi og religion (forskning på profesjonsstudiet i teologi).

Les mer om: Ph.d.-utdanningen i diakoni, verdier og profesjonell praksis har en empirisk og fler- og tverrfaglig profil og en praksisorientert målsetning knyttet til kunnskapsutvikling innen fag-, verdi-, relasjons- og livssynskompetanse.

Les mer om: Ph.d.-studiet i teologi og religionsstudier har både en teoretisk og empirisk profil, og forskning på dette programområdet vil knytte seg til bibelvitenskap, kirke- og misjonshistorie, systematisk teologi (herunder etikk), praktisk teologi og religionsstudier.

Stillingene vil være organisatorisk plassert i enten Senter for diakoni og profesjonell praksis eller Senter for misjon og globale studier. Arbeidssted vil være enten Oslo, Bergen eller Stavanger.

Kvalifikasjoner og egenskaper 

For stillingen kreves følgende:

 • Hovedfag, mastergrad (120 studiepoeng) med klar relevans for det prosjektet man søker på. Normalt kreves det en utdanningsbakgrunn innenfor enten diakoni, helse- og sosialfag eller teologi/religion (jf. ph.d.-utdanningenes programområder). For søkere med annen profesjonsrettet bakgrunn/utdanningsbakgrunn på samme nivå, vil søkernes prosjektskisse bli vektlagt.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne 

I tillegg er det ønskelig med:

 • Erfaring med relevant forsknings- og utviklingsarbeid
 • Evne til å arbeide målrettet og selvstendig
 • Gode samarbeidsevner

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt vekt på personlig egnethet, relevant kompetanse og erfaring.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. VID vitenskapelige høgskole ønsker flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Prosjektbeskrivelse

Det skal utarbeides en prosjektskisse på max. 4000 ord (ikke iberegnet referanseliste) der søkeren gjør rede for problemområde for prosjektet, forskningsspørsmål, teoretiske perspektiver/rammeverk og metode (inkl. refleksjon over forskningsetiske utfordringer).

En fremdriftsplan for de ulike delene av forskningsarbeidet skal også angis, med tidsangivelse og milepæler. VID forventer at søkere indikerer planer for utenlandsopphold i løpet av stipendiatperioden.

Prosjektbeskrivelsen kan skrives på et skandinavisk språk eller engelsk. Det er utarbeidet en egen veiledning for søkere til stipendiatstilling.

Søkerne vil bli vurdert av sakkyndig komité på grunnlag av prosjektskissen og øvrige kvalifikasjoner. Ved vurderingen legges det også vekt erfaring fra praksisfeltet og undervisningskompetanse. Videre vektlegges intervju, som blir gjennomført med aktuelle søkere.

Den som tilsettes må kunne arbeide lojalt i samsvar med mål og verdigrunnlag ved VID vitenskapelige høgskole og rette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. 

Vi kan tilby

 • Mulighet til faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • En verdibasert og kirkelig forankret utdanningsinstitusjon med høye faglige ambisjoner
 • Medlemskap med gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • Høyskolen er en IA bedrift
 • Lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnstrinn 53 som utgjør en brutto årslønn på kr. 457.600,-

Søknad

Søknad, CV og prosjektbeskrivelse (maks 4000 ord, ikke iberegnet referanseliste), vitnemål, karakterutskrifter og attester sendes via linken
Søk stillingen øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 15. august 2017.

For dokumenter som ikke kan sendes elektronisk, vennligst ta kontakt med HR-seksjonen tlf. 2245 1941 evt. kristina.saetran@vid.no. Ufullstendige søknader vil normalt ikke behandles.

Det vil bli brukt sorteringskomite og det kan ikke forventes at alle søkere vil få en vurdering av sakkyndig utvalg. Sorteringskomiteens innstilling sendes ikke ut. 

Tiltredelse: 1. januar 2018 eller etter avtale.

Søkere som inviteres til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søkere som ønsker nærmere informasjon eller veiledning knyttet til prosjektskissen, eller andre opplysninger om stillingen, kan ta kontakt med forskningsgruppeleder Bodil Tveit, Bodil.Tveit@vid.no tlf. +47 22451920/+47 92458170 eller forskningsrådgiver Anja Nieuwenhuis anja.nieuwenhuis@vid.no tlf. +47 22 96 37 88/ +47 98 66 31 38.

Søknadsfrist: 15.08.2017
Web: www.vid.no

Kontakt: Forskningsgruppeleder Bodil Tveit
Telefon: +47 22451920/+47 92458170
E-post: Bodil.Tveit@vid.no

Kontakt 2: Forskningsrådgiver Anja Nieuwenhuis
Telefon: +47 22 96 37 88/ +47 98 66 31 38
E-post: anja.nieuwenhuis@vid.no