Universitetet i Stavanger (UiS) - Stipendiat i organisasjon og ledelse

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 10.700 studenter og 1.560 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Handelshøgskolen ved UiS tilbyr bachelorutdanninger i økonomi og administrasjon, revisjon og regnskap samt rettsvitenskap. I tillegg tilbys master i økonomi og administrasjon (siviløkonomutdanning), erfarings-basert masterprogram rettet mot næringslivet samt forskerutdanning (PhD). Instituttet legger til rette for utdanning, forskning og formidling innenfor en stor spennvidde av fag, som økonomi, finans, markedsføring, rettsvitenskap, organisasjon og ledelse. Universitetets Senter for innovasjonsforskning og Senter for entreprenørskap er organisatorisk plassert ved instituttet. Instituttet er en del av Det samfunnsvitenskapelige fakultet som består av totalt fem institutt og en fakultetsadministrasjon. Pr i dag er 70 ansatte og 1.000 studenter tilknyttet instituttet.

Stipendiat i organisasjon og ledelse

Søknadsfrist 30.04.2017

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som doktorgradsstipendiat i organisasjon og ledelse ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS.

 

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

 

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år og vil være knyttet til fagområdet for organisasjon og ledelse og Senter for innovasjonsforskning ved Handelshøgskolen.

 

Doktorgradsprosjektet er knyttet til et forskningsprosjekt om ledelse og organisasjonsutvikling i primær- og spesialisthelsetjenesten. Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger Universitetssykehus ledet av professor Aslaug Mikkelsen. Prosjektet har arbeidstittelen «Innovations towards a seamless and patient-centered health care» og fokuserer på arbeidet mot å realisere visjonen om pasientens helsetjeneste.

 

Stillingen er finansiert med midler fra Kunnskapsdepartementet.

 

Søkere må ha en sterk faglig bakgrunn, for eksempel femårig mastergrad i økonomisk-administratiave fag, cand. med., 5-årig mastergrad i psykologi , annet relevant samfunnsvitenskapelige fagområde eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning.

 

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet, kjennskap til helsesektoren, ledelse og organisasjonsutvikling, samt vedkommendes personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen.

 

Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ. Stipendiaten må kunne snakket et skandinavisk språk flytende og ha gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

 

Stillingen anses som en viktig rekrutteringsstilling til vitenskapelig stilling ved universiteter og høgskoler.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

 

Stipendiaten lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, LR 20, kr 435.000 bto pr år.

 

Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. Medlemmer kan søke boliglån til gunstige vilkår.

 

Informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til Aslaug Mikkelsen, tlf 90 67 52 77, epost aslaug.mikkelsen@uis.no. Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til Kirsten Sikveland, tlf 51 83 37 01, epost kirsten.sikveland@uis.no.

 

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Vitnemål, attester, publikasjonsliste og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden. Last opp alle vedlegg som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 15 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Søk stillingen

Søknadsfrist: 30.04.2017
Web: www.uis.no

Kontakt: Aslaug Mikkelsen
Telefon: 90 67 52 77
E-post: aslaug.mikkelsen@uis.no

Kontakt 2: Kirsten Sikveland
Telefon: 51 83 37 01
E-post: kirsten.sikveland@uis.no