Universitetet i Stavanger (UiS)  - Stipendiat i helsevitenskap

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 11.000 studenter og 1.600 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr bachelorutdanning i sykepleie, mastergradsutdanninger i helsevitenskap, i helsesøsterfag, i rus og psykisk helsearbeid, i prehospitale tjenester og i sykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie samt videreutdanning i kreftsykepleie. Videre tilbys forskerutdanning (PhD) i helse og medisin og forskerskolen PROFRES - Nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning. Fakultetet har følgende programområder for forskning: Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker, Helsefremming ved kroniske plager, E-læring og simulering, Livsfenomener og omsorg, og Samfunnsdeltakelse i skole og arbeidsliv. Forskningssenteret SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for helseteknologi er også hjemmehørende ved fakultetet. Det er i dag ca. 100 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og ca.1000 studenter tilknyttet Det helsevitenskapelige fakultet.

Stipendiat i helsevitenskap

Søknadsfrist 15. januar 2018

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som doktorgradsstipendiat i helsevitenskap ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med 75% forskerutdanning og 25% pliktarbeid. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen. Stillingen er ledig fra 01.04.2018.

Den 3-årige bachelorutdanningen i sykepleie i Norge inneholder 50 % praksis fordelt på flere praksisperioder.  I utdanningen vektlegges oppøvelse av refleksjon som viktig, og praksisdelen i utdanningen skal særskilt bidra på dette området. Det er ønskelig å utdanne sykepleiere som kan ta egne selvstendige avgjørelser ut i fra vurderinger, erfaringer og et sikkert faglig ståsted. For å oppnå dette vil læring gjennom refleksjon danne et fokusområde. Forskningsprosjektet «Veier til kunnskap – danning, identitet og selvforståelse» fokuserer blant annet på refleksjon som fenomen og som læringsverktøy. Prosjektet vektlegger hvordan studenten lærer i praksis og hvordan refleksjon kan bidra. Etiske spørsmålsstillinger og utfordringer som studenten møter i praksis, samt å danne «broer» mellom teori og praksis, vil kunne være viktige utgangspunkt for refleksjon som læringsverktøy. Mange av bachelorutdanningene i Norge i dag har som krav til studenten å utvikle skriftlige refleksjonsnotater, mens refleksjoner knyttet til etiske problemstillinger og utfordringer er noe forskjellig vektlagt i de ulike utdanningene. I dagens samfunn skjer stadige endringer. Slik er det også innen helsesystemene. Det er derfor både interessant og viktig å stille nye spørsmål til bachelorutdanningen i sykepleie, og i denne omgang spesielt praksisdelen, om veier til læring og om refleksjonens plass i disse.

Søker bes utarbeide 2-3 siders skisse til prosjektplan for relevante problemstillinger knyttet til refleksjon som læring i bachelorutdanningen i sykepleie for et PhD-prosjekt. PhD-prosjektet vil være en del av forskningsprosjektet «Veier til kunnskap – danning, identitet og selvforståelse».

Prosjektet vil knyttes til programområdet for forskning Profesjonelle relasjoner i velferdsyrkene ved Det helsevitenskapelige fakultet

Søkere må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad innenfor helse/sykepleie fortrinnsvis av nyere dato, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning.

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet, samt vedkommendes personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen. Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ. Stipendiaten må ha gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig. Stillingen anses som en viktig rekrutteringsstilling til vitenskapelig stilling ved universiteter og høgskoler.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø. Stipendiaten lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, LR 20, kr 436.900,- bto pr år. Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. Medlemmer kan søke boliglån til gunstige vilkår.

Prosjektbeskrivelse og nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til senior HR-konsulent Helene Engelsgjerd Figved, tlf 51831558, epost helene.e.figved@uis.no.

Søknaden registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Vitnemål, attester, publikasjonsliste og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplastning.

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 15.01.2018
Web: www.uis.no

Kontakt: Førsteamanuensis Kari Vevatne
Telefon: 51834266
E-post: kari.vevatne@uis.no

Kontakt 2: Kristin Akerjordet (Dekan)
E-post: kristin.akerjordet@uis.no