Universitetet i Stavanger (UiS)  - Stipendiat i helsevitenskap

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 11.000 studenter og 1.600 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr bachelorutdanning i sykepleie, mastergradsutdanninger i helsevitenskap, i helsesøsterfag, i rus og psykisk helsearbeid, i prehospitale tjenester og i sykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie samt videreutdanning i kreftsykepleie. Videre tilbys forskerutdanning (PhD) i helse og medisin og forskerskolen PROFRES - Nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning. Fakultetet har følgende programområder for forskning: Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker, Helsefremming ved kroniske plager, E-læring og simulering, Livsfenomener og omsorg, og Samfunnsdeltakelse i skole og arbeidsliv. Forskningssenteret SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for helseteknologi er også hjemmehørende ved fakultetet. Det er i dag ca. 100 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og ca.1000 studenter tilknyttet Det helsevitenskapelige fakultet.

Stipendiat i helsevitenskap

Søknadsfrist 7. januar 2018

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som doktorgradsstipendiat i helsevitenskap ved Det helsevitenskapelige fakultet. Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% pliktarbeid. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen.

Forskningsområdet for stillingen er eHelse. Vi søker primært etter forskningsprosjekter med mål om å utvikle kunnskap innenfor feltet eHelse, med fokus på implementering av eksisterende helseteknologier for å ivareta brukerbehov i primær- og/eller spesialisthelsetjenesten. En overordnet målsetning med prosjektet er å bygge bro mellom helsefaglige- og teknologiske forskningsmiljøer. Det legges derfor opp til hovedveileder ved Det helsevitenskapelige fakultet og medveileder ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet. Stipendiatstillingen er knyttet til programområdet «E-læring og simulering» ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Søker må fremlegge en 2-3 siders lang prosjektskisse med plan for gjennomføring av et forskningsprosjekt knyttet til aktuell tematikk. Søkere må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad innenfor helsevitenskap, fortrinnsvis av nyere dato, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning.

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens potensial for forskning innenfor fagfeltet, samt vedkommendes personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen. Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ. Stipendiaten må ha gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig. Stillingen anses som en viktig rekrutteringsstilling til vitenskapelig stilling ved universiteter og høgskoler. Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Stipendiaten lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, LR 20, kr 436.900,- bto pr år. Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. Medlemmer kan søke boliglån til gunstige vilkår.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til senior HR-konsulent Helene Engelsgjerd Figved, tlf 51831558, epost helene.e.figved@uis.no.

Universitetet har få menn i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt menn til å søke.

Søknaden registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Vitnemål, attester, publikasjonsliste og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 07.01.2018
Web: www.uis.no

Kontakt: Bjørg Oftedal (Førsteamanuensis og programområdeleder)
Telefon: 51834163
E-post: bjorg.oftedal@uis.no

Kontakt 2: Kristin Akerjordet (Dekan)
Telefon: 51834109
E-post: kristin.akerjordet@uis.no