Universitetet i Stavanger (UiS) - Leder for forskningsnetteverk innenfor helse/helseteknologi

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 10.700 studenter og 1.560 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt - vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Institutt for helsefag, som er en del av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, tilbyr bachelorutdanning i sykepleie, mastergradsutdanninger i helsevitenskap med spesialisering i rus, psykisk helse, aldring/eldre og selvvalgt fordypning, i prehospitale tjenester og i sykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie samt forskerutdanning (PhD) i helse- og medisin. Videreutdanning som helsesøster og kreftsykepleier inngår også i instituttets studietilbud. Instituttet har knyttet til seg Nettverk for medisinske vitenskaper som er tverrfaglig og som vektlegger helsefaglig forskning. Instituttets forskningsområder inkluderer helsefremming ved kroniske plager, rus, pasientsikkerhet, profesjonelle relasjoner, pårørende, etikk og livskvalitet. Det er i dag 100 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 960 studenter tilknyttet instituttet.

Leder for forskningsnetteverk innenfor helse/helseteknologi

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som førsteamanuensis/Leder for Forskningsnettverk innenfor helse/helseteknologi ved Institutt for helsefag. 

UiS, Stavanger Universitetssjukehuset (SUS) og IRIS ser i felleskap på en fremtidsrettet satsing innen helse og helseteknologi. UiS vil sammen med SUS og IRIS utvikle de tverrfaglige muligheter som ligger innen helse- og teknologifagene i tett dialog med arbeidslivet.

UiS oppretter derfor en ny stilling som leder for et nyetablert forskningsnettverk innenfor helse og helseteknologi. Stillingen vil personalmessig og administrativt være tilknyttet institutt for helsefag ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (instituttet blir fakultet fra 01.08.2017). Forskningsnettverket innenfor helse/helseteknologi kommer til å være bredt faglig innrettet og tverrgående ved UiS.

Stillingen som leder for nettverket er en 100% prosjektstilling for en periode på tre år med mulighet for forlengelse. Arbeidsoppgavene vil være å koordinere forskningsaktiviteter i nettverket, herunder de administrative oppgaver og være pådriver for etablering av nye forskningsaktiviteter innenfor fagfeltene. Rollen vil også innebære å være aktiv mot regionale og nasjonale aktører i arbeidslivet og representere partnere i nettverket utad. Leder vil faglig rapportere til en styringsgruppe som har representanter fra forskjellige fagmiljøer og institusjoner.

Det forventes at den som ansettes har erfaring fra og kan bidra til utvikling av samarbeid med samfunns-, kultur- og næringsliv innenfor området.

Den som ansettes må ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor relevant fagområde. Kvalifikasjoner innenfor nyskapning, innovasjon og kommersialisering av forskning vektlegges.

Den som ansettes bør også kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning, eller påta seg å ta imot tilbud om universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Søknaden bør inneholde en refleksjon over egen undervisningskompetanse. Bruk av varierte undervisningsmetoder er et satsingsområde ved universitetet. Den som ansettes må være innstilt på å ta i bruk ulike metoder og ulike digitale læringsressurser. Førsteamanuensis skal det første året delta på NyTi, som er universitetets veilednings- og integreringsprogram for nyansatte som skal undervise.

Undervisningsspråket vil normalt være norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig, eller tilegne seg denne kompetansen i løpet av en periode på to år. Den som ansettes må også være forberedt på å gi undervisning på engelsk.

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, l.pl 17.510, kode 1011, kr 500.000 - 600.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.

Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. Medlemmer kan søke boliglån til gunstige vilkår.

Stillingsbetenkningen gjør nærmere rede for fag- og ansvarsområde, arbeidsoppgaver, kvalifikasjonskrav og andre forhold som vil bli vektlagt ved ansettelse.

Nærmere opplysninger om stillingen fås også ved henvendelse til forskningsdirektør Troels Jacobsen, tlf 51833063, epost troels.jacobsen@uis.no eller til dekan Gro Ellen Mathisen, tlf 51833769, epost gro.e.mathisen@uis.no. Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til senior HR-konsulent Helene Engelsgjerd Figved, tlf 5183 1558, epost helene.e.figved@uis.no.

Søknad registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no.

Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Vitnemål, attester, publikasjonsliste, inntil 15 publikasjoner og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Hvis vedleggene overskrider 15 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Stillingsbetenkning

Ansettelsen gjelder generelt ved Universitetet i Stavanger. Organisatorisk er stillingen knyttet til Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag.

Stillingen som leder for nettverket er en 100% prosjektstilling for en periode på tre år med mulighet for forlengelse. Arbeidsoppgavene vil være å koordinere forskningsaktiviteter i nettverket, herunder de administrative oppgaver og være pådriver for etablering av nye forskningsaktiviteter innenfor fagfeltene. Rollen vil også innebære å være aktiv mot regionale og nasjonale aktører i arbeidslivet og representere partnere i nettverket utad. Leder vil faglig rapportere til en styringsgruppen som har representanter fra forskjellige fagmiljøer og institusjoner.

Den som ansettes skal sammen med det øvrige vitenskapelige personalet forske og bidra i utviklingen av forskningsmiljøet ved UiS og IRIS. Stillingsinnehaveren skal gi undervisning, veiledning og delta i eksamensarbeid innenfor utlyst fagområde, samt påta seg administrative oppgaver.

Forskningsnettverket vil inngå som en prioritert satsing ved UiS og rekrutteringsstillinger fra kunnskapsdepartement vil bli allokert til fagmiljøer innen nettverket. Samfunnsutfordringer knyttet til dette område vil være velkjente for den som søker og det forventes at søkeren ser de faglige fremtidsmuligheter som ligger i satsingen.

Det forventes at den som ansettes støtter opp om og deltar i den øvrige aktiviteten ved fakultetet og kan påta seg oppgaver på tvers av institutt- og fakultetsgrenser.

Universitetet legger vekt på god undervisningskvalitet og krever at den som skal ivareta undervisning har pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning. Pedagogisk kompetanse kan dokumenteres med vitnemål/kursbevis fra relevant formell pedagogisk utdanning knyttet til høyere utdanning. Didaktisk kompetanse dokumenteres i form av variert didaktisk arbeid i høyere utdanning. Retningslinjer for vurdering av undervisningskompetanse er tilgjengelig ved henvendelse til fakultetet.

Søkerne vil bli bedømt av en sakkyndig komité på bakgrunn av innsendt materiale. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av de innleverte vitenskapelige arbeidene og undervisningskompetanse. Erfaring fra popularisering/formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og ev andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen kan også tillegges vekt.

Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i den sakkyndige vurderingen må være registrert innen søknadsfristen. Eventuelle referanser oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning før det avgis endelig innstilling. I den samlede vurderingen av søkerne vil også personlig egnethet bli tillagt vekt.

Førsteamanuensis i fast stilling kan, etter nærmere fastsatte regler, søke om kvalifikasjonsopprykk til professor.

Søknadsfrist: 22.05.2017
Web: www.uis.no

Kontakt: Forskningsdirektør Troels Jacobsen
Telefon: 51833063
E-post: troels.jacobsen@uis.no

Kontakt 2: Dekan Gro Ellen Mathisen
Telefon: 51833769
E-post: gro.e.mathisen@uis.no