Universitetet i Stavanger (UiS)  - Førsteamanuensis i kjemi - og miljøteknikk

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 10.700 studenter og 1.560 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tilbyr teknisk- naturvitenskapelige utdanninger på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I nært samarbeid med IRIS og industrien i regionen har fakultetet etablert samarbeid om forskning. En rekke master- og doktorgradsoppgaver blir laget i samarbeid med industrien. Fakultetet har etablert forskningssamarbeid med universitet i USA og Europa, og har utviklet fagmiljø som er internasjonalt ledende. Dette gjelder blant annet petroleums- og offshoreteknologi samt risikostyring og samfunnssikkerhet som er to av universitetets strategiske satsingsområder. Fakultetet har om lag 2.800 studenter og 350 ansatte fordelt på Institutt for data- og elektroteknikk, Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, Institutt for matematikk og naturvitenskap, Institutt for petroleumsteknologi og Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging.

Førsteamanuensis i kjemi - og miljøteknikk

Søknadsfrist 30.04.2017

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som førsteamanuensis i kjemi - og miljøteknikk ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Stillingen er ledig etter avtale.

Fagområdet for stillingen er kjemi - og miljøteknikk.

Arbeidsoppgavene vil være forskning, veiledning, undervisning og eksamensarbeid innen faggruppens studieretninger og relatert til det aktuelle fagområdet, samt administrative oppgaver.

Det forventes at den som ansettes bidrar til utvikling av samarbeid med samfunns-, kultur- og næringsliv.

Den som ansettes må ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagområdet. Kvalifikasjoner innenfor nyskapning, innovasjon og kommersialisering av forskning vektlegges. Selvstendig forskningserfaring blir foretrukket.

Den som ansettes må også kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning, eller påta seg å ta imot tilbud om universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Søknaden bør inneholde en refleksjon over egen undervisningskompetanse.

Bruk av varierte undervisningsmetoder er et satsingsområde ved universitetet. Den som ansettes må være innstilt på å ta i bruk ulike metoder og ulike digitale læringsressurser. Førsteamanuensis skal det første året delta på NyTi, som er universitetets veilednings- og integreringsprogram for nyansatte som skal undervise.

Undervisningsspråket vil på bachelornivå vil normalt være norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig, eller tilegne seg denne kompetansen i løpet av en periode på to år. Den som ansettes må også være forberedt på å gi undervisning på engelsk. Alle fakultetets masterprogram er internasjonale og undervises på engelsk.

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, l.pl 17.510, kode 1011, LR 24,  kr 535 900 - 577 400 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.

Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. Medlemmer kan søke boliglån til gunstige vilkår.

Stillingsbetenkningen gjør nærmere rede for fag- og ansvarsområde, arbeidsoppgaver, kvalifikasjonskrav og andre forhold som vil bli vektlagt ved ansettelse.

Nærmere opplysninger om stillingen fås også ved henvendelse til:

  • Roald Kommedal, tlf 51 83 18 52, epost roald.kommedal@uis.no, eller
  • Instituttleder Gro Johnsen, tlf 51 83 17 80, epost gro.johnsen@uis.no

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til Anne Karin Rafos, tlf 51 83 17 07, epost anne.k.rafos@uis.no.

Universitetet ønsker å rekruttere flere kvinner til undervisnings- og forskerstillinger innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner vil en kvinne søker bli stilt foran en mann.

Søknad registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Vitnemål, attester, publikasjonsliste, inntil 15 publikasjoner og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Hvis vedleggene overskrider 15 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Stillingsbetenkning

Faggruppe for kjemi og miljø er ansvarlig for all grunnleggende undervisning i kjemi ved fakultetet, både for ingeniørutdanningen og for lektorutdanningen, samt masterutdanningen i Miljøteknologi. Gruppen har nylig flyttet inn i nyrenoverte kontorlokaler og har laboratorier med oppdatert instrumentering og teknisk infrastruktur. Gruppens forskningsfokus er rettet mot grønn petroleum-produksjonskjemi, organisk syntese og naturstoff kjemi, miljøteknologi og akvatisk miljøvitenskap. Forskningen er i hovedsak eksperimentell, men vi forfølger også teoretiske tilnærminger som prosessmodellering og miljørisikoanalyse. Faggruppen har flere samarbeid med andre fagmiljøer ved fakultetet.

Ansettelsen gjelder generelt ved Universitetet i Stavanger. Organisatorisk er stillingen knyttet til Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap.

Fagområdet for stillingen er kjemi- og miljøteknikk. Prioriterte faglige områder er et eller flere innen (i prioritert rekkefølge):

• Separasjonsteknologi 
• Prosessanalyse og modellering
• Reaktor og prosessteknologi
• Design og drift
• Vannkjemi
• Miljøkjemi

Stillingen er knyttet til anvendt forskning og teknologiutvikling, men dette utelater ikke teoretiske tilnærminger, for eksempel innen modellering. Erfaring fra industri eller industrielt anvendte prosjekter er en fordel men ikke et krav.

Den som ansettes må dokumentere kvalifikasjoner som selvstendig forsker på internasjonalt nivå innen fagområdet. I tillegg må det dokumenteres tilstrekkelig faglig bredde til å kunne undervise i de grunnleggende emnene innen faggruppens studieretninger på bachelor- og masternivå. Vedkommende må også kunne veilede oppgaver på alle studienivåer.

Den som ansettes skal sammen med det øvrige vitenskapelige personalet forske og bidra i utviklingen av forskningsmiljøet ved UiS. Stillingsinnehaveren skal gi undervisning, veiledning og delta i eksamensarbeid innenfor utlyst fagområde, samt påta seg administrative oppgaver.

Det forventes at den som ansettes støtter opp om og deltar i den øvrige aktiviteten ved fakultetet og kan påta seg oppgaver på tvers av institutt- og fakultetsgrenser.

Universitetet legger vekt på god undervisningskvalitet og krever at den som skal ivareta undervisning har pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning. Pedagogisk kompetanse kan dokumenteres med vitnemål/kursbevis fra relevant formell pedagogisk utdanning knyttet til høyere utdanning. Didaktisk kompetanse dokumenteres i form av variert didaktisk arbeid i høyere utdanning. Retningslinjer for vurdering av undervisningskompetanse er tilgjengelig ved henvendelse til fakultetet.

Søkerne vil bli bedømt av en sakkyndig komité på bakgrunn av innsendt materiale. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av de innleverte vitenskapelige arbeidene og undervisningskompetanse. Erfaring fra popularisering/formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og ev andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen kan også tillegges vekt.

Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i den sakkyndige vurderingen må være registrert innen søknadsfristen. Eventuelle referanser oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning før det avgis endelig innstilling. I den samlede vurderingen av søkerne vil også personlig egnethet bli tillagt vekt.

Førsteamanuensis i fast stilling kan, etter nærmere fastsatte regler, søke om kvalifikasjonsopprykk til professor.

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 30.04.2017
Web: www.uis.no

Kontakt: Roald Kommedal
Telefon: 51 83 18 52
E-post: roald.kommedal@uis.no

Kontakt 2: Gro Johnsen (Instituttleder)
Telefon: 51 83 17 80
E-post: gro.johnsen@uis.no