Universitetet i Stavanger (UiS)  - Førsteamanuensis i fluiddynamikk og varmeoverføring

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 10.700 studenter og 1.560 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor offshoreteknologi, marin- og undervannsteknologi, industriell teknologi og driftsledelse, bygg- og konstruksjonsteknikk, maskinteknikk og materialteknologi. Det tilbys studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Instituttet har en høy internasjonal profil med ansatte og studenter fra hele verden. Det er i dag 60 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 660 studenter ved instituttet.

Førsteamanuensis i fluiddynamikk og varmeoverføring

Søknadsfrist 21.04.2017

Universitetet i Stavanger har en ledig stilling som førsteamanuensis i fluiddynamikk og varmeoverføring ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi. Stillingen er ledig fra etter avtale.

Fagområdet for stillingen er fluiddynamikk og varmetransport, som omfatter grunnleggende og anvendelsesorienterte maskintekniske aspekter ved fluiders tilstand og bevegelse, så som laminær og turbulent strømning med transport av bevegelsesmengde, energi og masse. Fagområdet dekker grunnleggende teoretisk og numerisk fluid dynamikk og varmetransport innenfor områder som:

  • To- og tredimensjonale laminære og turbulente strømninger i grensesjikt og i resirkulerende områder inkludert varmetransport
  • Utvikling av strømningsmodeller ved bruk av Opensource – OpenFOAM
  • Flerfasestrømningers mekanikk og modellering

Arbeidsoppgavene vil være forskning, veiledning, undervisning og eksamensarbeid relatert til det aktuelle fagområdet, samt administrative oppgaver.

Det forventes at den som ansettes bidrar til utvikling av samarbeid med samfunns-, kultur- og næringsliv.

Til stillingen kreves doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagområdet. Kvalifikasjoner innenfor nyskapning, innovasjon og kommersialisering av forskning vektlegges.

Den som ansettes må også kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning, eller påta seg å ta imot tilbud om universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse.

Søknaden bør inneholde en refleksjon over egen undervisningskompetanse. Bruk av varierte undervisningsmetoder er et satsingsområde ved universitetet. Den som ansettes må være innstilt på å ta i bruk ulike metoder og ulike digitale læringsressurser. Førsteamanuensis skal det første året delta på NyTi, som er universitetets veilednings- og integreringsprogram for nyansatte som skal undervise.

Undervisningsspråket vil normalt være norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig, eller tilegne seg denne kompetansen i løpet av en periode på to år. Den som ansettes må også være forberedt på å gi undervisning på engelsk.

Dersom det ikke melder seg fullt ut kvalifiserte søkere kan det bli aktuelt å ansette midlertidig for inntil tre år med sikte på kvalifisering og fast ansettelse. Søkeren må vurderes å ha forutsetning for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden.

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, l.pl 17.510, kode 1011, LR 24, ltr 62-77, kr 535 900 - 720 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.

Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. Medlemmer kan søke boliglån til gunstige vilkår.

Stillingsbetenkningen gjør nærmere rede for fag- og ansvarsområde, arbeidsoppgaver, kvalifikasjonskrav og andre forhold som vil bli vektlagt ved ansettelse.

Nærmere opplysninger om stillingen fås også ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR seniorkonsulent Kathrine Molde, tlf +4751831744, epost kathrine.molde@uis.no.

Universitetet ønsker å rekruttere flere kvinner til undervisnings- og forskerstillinger innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner vil en kvinne søker bli stilt foran en mann.

Søknad registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Vitnemål, attester, publikasjonsliste, inntil 15 publikasjoner og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Hvis vedleggene overskrider 15 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Stillingsbetenkning

Ansettelsen gjelder generelt ved Universitetet i Stavanger. Organisatorisk er stillingen knyttet til Det teknisk naturvitenskapelige fakultet, Institutt for konstruksjosteknikk og materialteknologi.

Fagområdet for stillingen er fluiddynamikk og varmeoverføring.

Den som ansettes skal sammen med det øvrige vitenskapelige personalet forske og bidra i utviklingen av forskningsmiljøet ved UiS og IRIS. Stillingsinnehaveren skal gi undervisning, veiledning og delta i eksamensarbeid innenfor utlyst fagområde, samt påta seg administrative oppgaver.

Stillingsinnehaveren vil få et særlig ansvar for undervisningsopplegg i CFD (Computational Fluid Dynamics).

Det forventes at den som ansettes støtter opp om og deltar i den øvrige aktiviteten ved fakultetet og kan påta seg oppgaver på tvers av institutt- og fakultetsgrenser.

Universitetet legger vekt på god undervisningskvalitet og krever at den som skal ivareta undervisning har pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning. Pedagogisk kompetanse kan dokumenteres med vitnemål/kursbevis fra relevant formell pedagogisk utdanning knyttet til høyere utdanning. Didaktisk kompetanse dokumenteres i form av variert didaktisk arbeid i høyere utdanning. Retningslinjer for vurdering av undervisningskompetanse er tilgjengelig ved henvendelse til fakultetet.

Søkerne vil bli bedømt av en sakkyndig komité på bakgrunn av innsendt materiale. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av de innleverte vitenskapelige arbeidene og undervisningskompetanse. Erfaring fra popularisering/formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og ev andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen kan også tillegges vekt.

Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i den sakkyndige vurderingen må være registrert innen søknadsfristen. Eventuelle referanser oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning før det avgis endelig innstilling. I den samlede vurderingen av søkerne vil også personlig egnethet bli tillagt vekt.

Førsteamanuensis i fast stilling kan, etter nærmere fastsatte regler, søke om kvalifikasjonsopprykk til professor.

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 21.04.2017
Web: www.uis.no

Kontakt: Professor Tor Henning Hemmingsen (Instituttleder)
Telefon: +47 51831585
E-post: tor.hemmingsen@uis.no

Kontakt 2: Professor Bjørn Hjertager
Telefon: +47 51831807
E-post: bjorn.hjertager@uis.no