Universitetet i Stavanger (UiS) - Fasilitator for studentinkubaroren LevelUp og InGenious

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Handelshøyskolen ved UiS tilbyr bachelorutdanninger i økonomi og administrasjon, revisjon og regnskap samt rettsvitenskap. I tillegg tilbys master i økonomi og administrasjon (siviløkonomutdanning), erfarings-basert masterprogram rettet mot næringslivet samt forskerutdanning (PhD). Fakultetet legger til rette for utdanning, forskning og formidling innenfor en stor spennvidde av fag, som økonomi, finans, markedsføring, rettsvitenskap, organisasjon og ledelse. Universitetets Senter for innovasjonsforskning og Senter for entreprenørskap er organisatorisk plassert ved fakultetet. Pr i dag er 70 ansatte og 1.100 studenter tilknyttet fakultetet.

Fasilitator for studentinkubaroren LevelUp og InGenious

Søknadsfrist 5. juni 2018

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som fasilitator av studentinkubatoren LevelUp og InGenious for en periode på ett år med mulighet for forlengelse. Fasilitator vil være ansatt ved Handelshøgskolen ved UiS, fakultetsadministrasjonen.

LevelUp er studentinkubatoren til UiS, og har som visjon å bistå studenter med å utvikle ideer til muligheter. Studentinkubatoren er opprettet i samarbeid med Validé, er plassert i Innovasjonsparken og har organisatorisk tilhørighet til Handelshøgskolen ved UiS. LevelUp har også nært samarbeid med Senter for Entreprenørskap. Sammen jobbes det for å senke terskelen for å utforske idéer og oppstartsvirksomhet.

Universitetet inngår for tiden en avtale om et entreprenørskapsprosjekt, som er tilknyttet ECIU-nettverket. ECIU er et europeisk konsortium av innovative universiteter som UiS er medlem av, www.eciu.org.

Konseptet InGenious er bygget på å at studenter jobber i tverrfaglige team, med reelle utfordringer definert av arbeidslivet. Dette gjøres i tett samarbeid med fasilitator for studentinkubatoren og en representant fra arbeidslivet. Samarbeidet skal fostre kreative og innovative løsninger, og det forventes at fasilitator har stor grad av selvstendighet i sitt arbeid. Arbeidet innebærer videre å igangsette og følge opp team av studenter og aktuell bedrift/institusjon. Fasilitator skal også sondere muligheten for hvordan fagmiljø/fagpersoner på universitetet eller andre ressurspersoner kan involveres.

Arbeidsplass vil i hovedsak være lokalisert i Innovasjonsparken, Måltidets Hus 4. etg. i8. Her er studentinkubatoren LevelUp samlokalisert med Validé sin gründerinkubator.

Hovedoppgaver:

 • drift av studentinkubatoren LevelUp og InGenious
 • bidra til utvikling av, og samarbeid om innovasjon og entreprenørskap overfor studenter ved alle fagmiljø ved UiS.
 • senke terskelen for studenter å utforske idéer og oppstartsvirksomhet.
 • gjennomføring av diverse prosjekter innenfor innovasjon og entreprenørskap med Senter for entreprenørskap.

Vi søker etter fasilitator for studentinkubatoren som har

 • godt kjennskap til det lokale samfunns- og næringsliv, og innovasjonsmiljøet i regionen
 • praktisk innblikk i og/eller erfaring fra oppstartsprosesser
 • høyere utdanning på minimum bachelornivå, mastergrad er en fordel
 • gode samarbeidsevner, er serviceinnstilt, fleksibel og løsningsorientert
 • en engasjert tilnærming til utfordringer, god kompetanse for prosjektledelse og som kan vise stor grad av selvstendighet
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

 
Vi tilbyr:

 • muligheten til å jobbe med studenter og fagmiljø innenfor høyere utdanning og med bedrifter, organisasjoner i regionen og oppstartbedrifter/studentbedrifter
 • du vil også få muligheten til å jobbe i et internasjonalt nettverk av fasilitatorer fra andre land. I tillegg vil du gjennom ulike prosjekter få mulighet til å utvikle dine egenskaper som fasilitator, og som profesjonell aktør innenfor innovasjon og utvikling.
 • lønn etter statens lønnsregulativ, l.pl 90.103, kode 1408, kr 360.000-420.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.
 • Hjem-jobb-hjem
 • Trening i arbeidstiden

Stillingsbeskrivelsen gir informasjon om organisatorisk plassering, ansvarsområde og arbeidsoppgaver.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til senor HR-konsulent Kirsten Sikveland, tlf 51833701, epost kirsten.sikveland@uis.no

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Vitnemål, attester og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden. Last opp alle vedlegg som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

Stillingsbeskrivelse

1. Organisatorisk plassering

 • Stillingsinnehaver er ansatt ved Universitetet i Stavanger. For tiden er stillingen organisatorisk plassert ved Handelshøgskolen ved UiS.
 • Fakultetsdirektør er nærmeste overordnet for stillingsinnehaver.
 • Stillingen kan inngå i institusjonelle nettverk og faggrupper innenfor fagfeltet. Stillingen kan også inngå i prosjekter uavhengig av organisatorisk plassering.

2. Ansvarsområde

 • fasilitator for studentinkubatoren LevelUp og InGenious
 • bidra til utvikling av og samarbeid om innovasjon og entreprenørskap overfor studenter ved alle fagmiljø ved UiS.
 • senke terskelen for studenter å utforske idéer og oppstartsvirksomhet.
 • gjennomføre diverse prosjekter innenfor innovasjon og entreprenørskap med Senter for entreprenørskap.

3. Arbeidsoppgaver

 • fasilitere studentinkubatoren LevelUp.
 • bidra til utvikling og markedsføring av aktiviteter tilknyttet LevelUp.
 • rekruttering og opptak til denne, oppfølging av LevelUp bedriftene og kontrakter.
 • arrangere workshop for LevelUp bedriftene.
 • innhente innovative problemstillinger/case i samarbeid med ulike aktører.
 • være kontaktpunkt og følge opp aktuelle samarbeidspartnere innenfor samfunns- og næringsliv, som ønsker å involvere studenter i aktuelle tema og problemstillinger innenfor innovasjon.
 • igangsettelse og oppfølging av studentteam tilknyttet innovasjonsprosjekter.
 • drive strukturerte program og workshops for studentene tatt opp i InGenious. Dette vil være et hjelpemiddel for oppfølging av arbeidet mellom student og bedrift.

 Andre oppgaver kan tillegges stillingen.

Søk stillingen

Søknadsfrist: 05.06.2018
Web: www.uis.no

Kontakt: Egil Kristensen (Fakultetsdirektør)
Telefon: 51833776
E-post: egil.kristensen@uis.no

Kontakt 2: Minnah F Haniffa (Daglig leder for Senter for entreprenørskap)
Telefon: 51832996
E-post: minnah.f.haniffa@uis.no