Universitetet i Stavanger (UiS) - Dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 11.000 studenter og 1.600 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr bachelorutdanning i sykepleie, mastergradsutdanninger i helsevitenskap, i helsesøsterfag, i rus og psykisk helsearbeid, i prehospitale tjenester og i sykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie samt forskerutdanning (PhD) i helse- og medisin. Videreutdanning i kreftsykepleie inngår også i fakultetets studietilbud. Fakultetet har knyttet til seg Nettverk for medisinske vitenskaper som er tverrfaglig og som vektlegger helsefaglig forskning. Fakultetets forskningsområder inkluderer helsefremming ved kroniske plager, rus, pasientsikkerhet, profesjonelle relasjoner, pårørende, etikk og livskvalitet. Det er omlag 115 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 1.040 studenter tilknyttet fakultetet.

Dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet

Søknadsfrist 13. august 2017

Dekan er leder for den samlede virksomheten ved Det helsevitenskapelige fakultet. Som del av universitetets ledergruppe skal dekan bidra til helhetlig ledelse av universitetets virksomhet innenfor utdanning, forskning og formidling.

Dekan skal legge til rette for og stimulere til gode forskningsmiljøer og høy kvalitet i utdanningene, samt inspirere og motivere studenter og ansatte til faglig utvikling. Hun eller han skal sørge for at de samlede ressurser brukes på en god og hensiktsmessig måte i samsvar med universitetets målsettinger, videreutvikle fakultetets strategi og initiere endringer som er nødvendige for gjennomføring av strategien.

Til stillingen ligger personalansvar for fakultetets ansatte og resultatansvar for studier, forskning og fakultetets økonomi. Dekan skal legge til rette for utvikling av eksternt finansiert virksomhet.

Dekan ansettes på åremål for fire år med mulighet for ansettelse i ytterligere to perioder på fire år.

Arbeidsspråket er norsk og engelsk.

Vi søker etter en utviklingsorientert dekan som har:

 • en motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
 • ledererfaring fra kunnskapsorganisasjon 
 • prioriterings- beslutnings- og gjennomføringsevne
 • evne til å lede en organisasjon i stadig utvikling og endring 
 • vitenskapelig kompetanse på minimum doktorgradsnivå innenfor et relevant fagområde for fakultetet
 • relevant erfaring fra undervisning, forskning og formidling på universitets-/høgskolenivå
 • evne til å bygge og ivareta nettverk og allianser, lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Vi tilbyr:

 • sentral lederposisjon ved et universitet i positiv utvikling
 • dyktige og engasjerte medarbeidere i aktive fagmiljø
 • interessante og utviklende lederoppgaver
 • mulighet for fast ansettelse i vitenskapelig stilling etter åremålsperiodens utløp, gjelder ekstern søker med aktuell vitenskapelig kompetanse
 • en god mulighet til å være med å forme framtida gjennom utvikling av undervisning, forskning og formidling
 • lønn og øvrige arbeidsvilkår etter avtale
 • automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. Medlemmer kan søke boliglån til gunstig rente.

Stillingsbeskrivelsen gjør nærmere rede for organisatorisk plassering, ansvarsforhold og arbeidsoppgaver. Universitetet er inne i en organisasjonsutviklingsprosess som kan medføre endringer i stillingsbeskrivelsen i løpet av åremålsperioden.

Nærmere opplysningen om stillingen fås ved henvendelse til HR-direktør Halfdan Hagen, epost halfdan.hagen@uis.no, tlf 51 83 30 08 / 905 69 522.

Spørsmål om ansettelsesprosessen kan rettes til senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal, epost may-m.t.opdal@uis.no, tlf 51 83 30 11 / 402 39 696.

Universitetet ønsker flere kvinner i ledende stillinger og oppfordrer derfor kvinner til å søke. Det praktiseres kjønnskvotering i samsvar med Hovedavtalen i Staten.

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Vitnemål, attester og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastet opp som vedlegg til søknaden. Last opp alle vedlegg som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

STILLINGSBESKRIVELSE

Organisatorisk plassering

 • Dekan er leder for den samlede virksomheten ved Det helsevitenskapelige fakultet
 • Dekan rapporterer til rektor i faglige spørsmål og til universitetsdirektør i administrative spørsmål.
 • Dekan er øverste faglige og administrative leder for alle ansatte ved fakultetet.
 • Dekan inngår i universitetets ledergruppe (rektormøte).

 
Ansvarsforhold og arbeidsoppgaver

Innenfor de rammer universitetsstyret og fakultetsstyret trekker opp for virksomheten og de føringer som legges av universitetets rektor og direktør vil hovedelementene i dekans ansvar og myndighet være:

 • Dekan har det faglige og administrative resultatansvar for fakultetets totale virksomhet, det innebærer ansvar for kvalitet og resultater.
 • Dekan skal legge til rette for og stimulere til høy kvalitet i utdanningene og gode forskningsmiljøer, samt inspirere og motivere studenter og ansatte til faglig utvikling.
 • Dekan skal sørge for effektiv organisering av fakultetet, og påse at fakultetets samlede ressurser brukes på en god og hensiktsmessig måte i samsvar med universitetets målsettinger.
 • Dekan skal bidra aktivt i universitetets strategiarbeid og arbeide med videreutvikling av fakultetets egen strategi. Dekan skal initiere endringer som er nødvendige for gjennomføre vedtatte strategier.
 • Dekan er sekretær for fakultetsstyret og skal forberede og gi tilråding i saker som legges fram her. Dekan har ansvar for implementering av beslutninger vedtatt av universitetsstyret, fakultetsstyret samt rektor og direktør. Dekan skal gjennom saksframlegg til fakultetsstyret og rapportering til universitetets ledelse bidra til ågi et mest mulig relevant og korrekt bilde av fakultetets situasjon.
 • Dekan har økonomisk resultatansvar for fakultet.Virksomheten skal drives innenfor de rammer universitetsstyret setter og dekan skal bidra til å øke den eksterne finansieringen fra næringslivet, EU og NFR
 • Dekan skal legge til rette for, og følge opp, samarbeid med IRIS og andre relevante forskningsinstitutt innenfor relevante virksomhetsområder.
 • Dekan er øverste leder for alle ansatte ved fakultetet og har arbeidsgiveransvaret ved fakultetet i henhold til hovedavtalen for statsansatte.
 • Dekan skal utøve god personalledelse og sørgefor medarbeiderutvikling ogutvikling av et godt og effektivt faglig og sosialt arbeidsmiljø. Dekan har ansvarfor implementering av universitetets retningslinjer for arbeidsplanlegging ved fakultetet. Dekan skal sørge for god kommunikasjon og informasjon internt og eksternt.
 • Dekan skal representere fakultetet utad, bygge nettverk og allianser og initiere samarbeid med samfunns-, kultur- og arbeidsliv, - lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 13.08.2017
Web: www.uis.no

Kontakt: Halfdan Hagen (HR-direktør)
Telefon: 51 83 30 08 / 905 69 522
E-post: halfdan.hagen@uis.no

Kontakt 2: May Merete Tjessem Opdal (Senior HR-rådgiver)
Telefon: 51 83 30 11 / 402 39 696
E-post: may-m.t.opdal@uis.no