Universitetet i Oslo, (UiO) - Instituttleder ved Institutt for medier og kommunikasjon

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det humanistiske fakultetet (HF) ved Universitetet i Oslo er Norges største humanioramiljø og et av de beste humanistiske fakultetene i Norden.Fakultetet har om lag 6000 studenter og tilbyr 14 bachelorprogram, 22 masterprogram, 18 årsenheter og mer enn 70 fag innenfor områdene språk, kultur, historie, medier, litteratur og idéfag. På Det humanistiske fakultet jobber i overkant av 700 ansatte på syv institutter, to sentre og en fakultetsadministrasjon. HF er vertsfakultet for den nye tverrfakultære satsingen UiO: Norden, og har også to sentre for fremragende forskning (SFF).

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) har som formål å drive forskning, undervisning og formidling om moderne medier, deres betydning for samfunnet og for menneskene. IMK har om lag 60 ansatte, av disse om lag 11 doktorgradskandidater. Rundt 1100 studenter tar eksamen her hvert år. Instituttet tilbyr årsenhet og bachelorgrad i medievitenskap og mastergrader i medievitenskap, Nordic Media og journalistikk. IMK er et tverrfaglig institutt, basert på akademiske tradisjoner fra både humaniora og samfunnsvitenskap. For femte år på rad er fagmiljøet ved Instituttet for medier og kommunikasjon kåret blant de 50 beste på sitt felt i verden (QS Ratings).

Instituttleder ved Institutt for medier og kommunikasjon

Søknadsfrist: 15. januar 2018

Vår instituttleder skal starte i ny jobb og derfor lyser vi ut stillingen den gjenstående tiden av åremålet.

Stilling som instituttleder (SKO1475) ved Institutt for medier og kommunikasjon er ledig fra 1. august 2018. Tilsetting skjer på åremål for to år og fem måneder, med mulighet for ytterligere en periode etter ny utlysning.

Om stillingen

Det humanistiske fakultet har store ambisjoner knyttet til forskning og utdanning, og instituttlederen skal utøve faglig ledelse gjennom strategisk styring og utvikling av instituttets forskning, undervisning, formidling, innovasjon og annen faglig basert virksomhet.

Instituttleder har ansvar for den faglige og administrative virksomheten ved instituttet, og jobber innenfor rammer satt av universitetsstyret, fakultetets planer og dekanens instrukser, samt vedtak fattet i instituttstyret. Instituttleder har overordnet ansvar og myndighet, unntatt for de oppgaver som eksplisitt er tillagt instituttstyrets myndighetsområde, og har generell fullmakt til å avgjøre løpende enkeltsaker. Instituttlederen er leder av instituttstyret.

Instituttleder samarbeider tett med instituttets ansatte og skal være en drivkraft i den faglige og organisatoriske utviklingen ved instituttet. Deltakelse ved ukentlige møter i instituttledergruppen på HF, god støtte fra administrativ leder, et godt lederteam på instituttet, mulighet for ekstern coach, samt støtte fra fakultetets ledelse er viktige elementer for utvikling av lederkompetansen.

Forskningsaktiviteter ved instituttet er ofte initiert av forskergrupper og enkeltforskere, og instituttlederen har en viktig rolle i å støtte opp om initiativ og kreativitet ved å inspirere, tilrettelegge og motivere, samt gi retning og rammer.

Instituttlederen har det totale budsjettansvaret og arbeidsgiveransvaret for de ansatte ved instituttet, og skal sørge for at gjeldende lønns- og personalpolitikk ved UiO blir fulgt. Arbeidsmiljøet og læringsmiljøet står sentralt ved UiO og instituttleder har ansvar for å følge opp og utvikle helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) ved instituttet.  

Ansvarsområder

 • styrke og utvikle instituttet i samsvar med oppsatte mål og strategier for instituttet og for UiO, faglig og organisatorisk
 • bidra til å utvikle kompetansen til de ansatte i organisasjonen
 • ansvar for instituttets økonomi
 • synliggjøre instituttet som sentral forsknings- og undervisningsenhet
 • legge til rette for et godt arbeids- og læringsmiljø som inspirerer, støtter og følger opp forskningsaktivitet, undervisning og øvrige oppgaver ved instituttet.

Kvalifikasjonskrav

 • normalt professorkompetanse eller tilsvarende, med forsknings- og undervisningserfaring innenfor instituttets fagområder eller beslektede fagområder. Andre relevante kvalifikasjoner kan erstatte dette kravet.
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen
 • den som tilsettes må beherske et skandinavisk språk

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • god rolleforståelse innen akademisk ledelse
 • gode egenskaper innen ledelse, samarbeid og kommunikasjon
 • evne til å tenke strategisk og handle planmessig innen gjeldende ressursrammer
 • kunne samhandle produktivt med overordnede og ansatte
 • evne til og erfaring med formidling til miljøer utenfor universitetet
 • god stressmestring
 • løsnings- og resultatorientering
 • erfaring med samarbeid på tvers av faggrenser
 • erfaring med personalledelse og økonomistyring
 • evne til og interesse for organisasjonsutvikling og arbeidsmiljøarbeid
 • evne til å motivere og legge til rette for samarbeid, bygge nettverk og allianser nasjonalt og internasjonalt

God kjennskap til nasjonal og internasjonal forskning, utdanning og forskningsfinansiering vil være en fordel.

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev med beskrivelse av dine kvalifikasjoner, samt motivasjon for stillingen
 • CV (utdanning, arbeidserfaring, ledererfaring, administrativ erfaring, undervisningserfaring, og andre relevante kvalifikasjoner)
 • refleksjonsnotat på 1-2 sider om instituttets utviklingsmuligheter innenfor gjeldende rammer i lederperioden og hvordan du kan bidra til dette (menneskelige ressurser, økonomi og det faglige)

Vitnemål og attester vil eventuelt etterspørres senere. Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk Søk stillingen

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Andre opplysninger

Se Reglement for tilsetting av ledere ved fakulteter og institutter.

I henhold til Offentleglova § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. 

Søknadsfrist: 15. januar 2018

Tiltredelse: 1. august 2018

Kontaktpersoner:

Søk stillingen

Søknadsfrist: 15.01.2018
Web: www.hf.uio.no/

Kontakt: Arne Bugge Amundsen (Dekan ved Det humanistiske fakultet)
Telefon: +47 22857629 / +47 92244774
E-post: a.b.amundsen@hf.uio.no

Kontakt 2: Greta Holm (Seniorrådgiver)
Telefon: +47-22856914
E-post: greta.holm@hf.uio.no