Universitetet i Bergen, (UiB) - Førsteamanuensis i anvend og utrekningsorientert matematikk/porøse mediar - vikariat

Førsteamanuensis i anvend og utrekningsorientert matematikk/porøse mediar - vikariat

Søknadsfrist 4. april 2018

Ved Matematisk institutt (http://www.uib.no/math) er det ledig eit vikariat for 3 år som førsteamanuensis i anvend og utrekningsorientert matematikk innan gruppa for porøse mediar.

Om instituttet

Matematisk institutt er eit internasjonalt retta og dynamisk miljø med sterk fokus på grunnforsking. Instituttet har for tida 31 faste vitskaplege stillingar, som fordeler seg med 8 i rein matematikk, 4 i matematikkdidaktikk, 14 i anvend og utrekningsorientert matematikk og 5 i statistikk. I tillegg kjem stipendiat-, postdoktor, og forskarstillingar.

Arbeidsoppgåver / forskingsområde

Porøse mediar gruppa (https://pmg.w.uib.no/) ved Matematisk institutt er ei leiande gruppe på landsbasis innan anvend matematikk. Gruppa består av 5 fast tilsette, og har til ei kvar tid anslagsvis 4 postdoktorar og 15 doktorstudentar. Forskingsaktivitet i gruppa omfattar eit vidt antall problemstillingar for flyt, transport og deformasjon av porøse mediar, herunder modellering, analyse, oppskalering, numeriske metodar, løysare, samt utvikling av åpen programvare. Pågåande aktivitet er primært motivert av anvendelsar som geotermisk energi, lagring av CO2, oljeutvinning og biologiske mediar.  

 

Matematisk institutt har forskingsgrupper i rein og anvend matematikk, statistikk og didaktikk. Ein forventar at den som vert tilsett bidrar med forsking og undervisning på instituttet generelt, og særleg innan gruppa for porøse mediar.

Kvalifikasjonar og eigenskapar

 • Søkjarar må ha doktorgrad innan anvend matematikk eller tilsvarande kompetanse.
 • Søkjarar må dokumentere kjennskap til forsking innan porøse mediar på tilstrekkeleg nivå til å bidra til undervisning og rettleiing av master og ph.d.-studentar.
 • Søkjarar må kunne arbeide sjølvstendig, strukturert og ha gode samarbeidsevner.
 • Søkjarar må kunne bidra i forskingslag både som leiar og deltakar.
 • Søkjarar må ha svært gode engelskkunnskapar, skriftleg og munnleg. Kunnskapar i norsk, skriftleg og munnleg, er ein fordel.

Personlege og mellommenneskelege eigenskapar vil bli lagt vekt på. Forskingsrøynsle, ambisjonar og potensial vil også telje ved vurdering av kandidatane.

Undervisning - kvalifikasjonar og eigenskapar

Søkjarar må dokumentere sine pedagogiske kvalifikasjonar og erfaring i undervisning og rettleiing av studentar. Dette vil til dømes gjerast ved å sende inn

 • prov for gjennomført pedagogisk utdanning
 • evalueringsrapportar av søkjaren si undervisning
 • oversyn over undervisningsomfang og -nivå
 • oversyn over master- og doktorgradsrettleiing og resultat
 • mottekne undervisningsprisar
 • eigne pedagogiske publikasjonar
 • eigne undervisningskompendium og undervisningsmateriell
 • rapportar som syner deltaking i prosjekt knytt til utvikling av undervisning, så som alternative undervisningsformer, rettleiing eller læringsmiljø

Ved Universitetet i Bergen blir det lagt reell vekt på pedagogiske kvalifikasjonar ved tilsetjing i vitskaplege mellom- og toppstillingar.

Vi kan tilby

 • eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • løn etter lønssteg 64 - 72 (kode 1011/LR 24.8). Dette utgjer ei årsløn på kr 558 500 – 650 200 pr. år. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det bli aktuelt å vurdere høgare løn.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)
 • gode velferdsordningar

 Søknaden skal innehalde:

 • CV
 • vitnemål og attestar
 • fullstendig publikasjonsliste
 • ei kort utgreiing om søkjaren si interesse og motivasjon for å søkje denne stillinga, samt over dei viktigaste resultata i søkjaren si forsking (2-3 sider)
 • ei fullstendig liste over undervisningserfaring, inkludert roller i underviste kurs
 • vedlegg som dokumenterer pedagogiske kvalifikasjonar
 • liste over vitskapelege arbeid søkjaren vil det skal takast omsyn til ved vurderinga, med opplysing om kvar dei er publiserte
 • namn på tre referansar, kor minst ein må kjenne søkjaren frå undervisningsarbeid

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i JobbNorge. Søknadar sende på epost vil ikkje verte vurderte

 

Generell informasjon

Utfyllande opplysing om stillinga kan ein få ved å vende seg til forskar Eirik Keilegavlen, Matematisk institutt, epost: Eirik.Keilegavlen@uib.no.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Vi oppmodar kvinner om å søkje. Dersom fleire søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, gjeld reglane for moderat kjønnskvotering.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan offentleggjerast sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, skal søkjaren varslast om det.

Den som blir tilsett må rette seg etter retningslinene som til ei kvar tid gjeld for stillinga.

 

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 04.04.2018
Web: www.uib.no

Kontakt: Eirik Keilegavlen (Forskar)
E-post: Eirik.Keilegavlen@uib.no