Universitetet i Agder, (UiA) - Universitetslektor i fransk

Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Universitetslektor i fransk

Søknadsfrist: 25. september 2017

Ved Universitetet i Agder er det ledig vikariat som universitetslektor i 80 % stilling i fransk ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Institutt for fremmedspråk og oversetting. Hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Stillingen lyses ut for ett og et halvt år, med mulighet for forlengelse.

Tiltredelsestidspunkt: 1. januar 2018, eller etter nærmere avtale med fakultetet.

Institutt for fremmedspråk og oversetting har 25 vitenskapelige stillinger og ca. 300 studenter knyttet til studieprogrammene i engelsk, fransk, tysk og spansk samt oversetting og interkulturell kommunikasjon.

Instituttets portefølje omfatter grunnskolelærerutdanning (GLU), lektorprogram, praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), videreutdanning for lærere, årsstudium, bachelor- og mastergradsprogram samt doktorgradsprogram i språk- og litteraturvitenskap.

Den som ansettes vil få ansvar for undervisning i Fransk på nett 1 (videreutdanning for lærere innenfor satstingen Kompetanse for kvalitet) og fransk fagdidaktikk innenfor GLU, lektorprogram og PPU. Den som ansettes kan også få ansvar for undervisning på årsstudium i fransk. Kontakt med skoleverket og oppfølging av studenter i praksis kan også tillegges stillingen.

Den som ansettes må ha mastergrad eller tilsvarende i fransk, helst med kompetanse innen et av de følgende områdene: kulturkunnskap, fagdidaktikk relatert til språk eller kulturkunnskap, og praktisk-pedagogisk utdanning eller tilsvarende. Erfaring fra skoleundervisning, etter- og videreutdanning og annen skolerettet virksomhet vil bli tillagt vekt i vurdering av søkerne. Det er videre ønskelig at den som ansettes har erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av digitale læringsressurser.

Stillingsinnehaveren må kunne delta i undervisning, eksamensarbeid og administrasjon innenfor de aktuelle fagområdene etter gjeldende bestemmelser. Det er ønskelig at den som tilsettes deltar i relevante forskningsgrupper, f.eks. Forum for fremmedspråksdidaktikk, og bidrar til samarbeid på tvers av språkfagene ved instituttet.

Kriterier for ansettelse i stilling som universitetslektor fremgår av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 9. februar 2006, med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler  § 6-3 sjette ledd. 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060209-0129.html

Pedagogiske kvalifikasjoner ut over basiskompetanse kan gi et fortrinn ved rangering av kompetente søkere. I tillegg til solid kompetanse vil det bli lagt vekt på gode samarbeidsevner, kreativitet, initiativ og evne til å arbeide systematisk og målrettet.

Den som ansettes skal undervise på fransk og det kreves derfor god skriftlig og muntlig språkkompetanse i fransk. Søkere må også beherske norsk skriftlig og muntlig.

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Aktuelle søkere vil bli invitert til prøveundervisning og intervju, og referanser vil bli innhentet etter avtale med søker. Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger ved UiA. I henhold til offentlighetsloven kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, kode 1009 universitetslektor kr 435 500 - 577 400 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden skal sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen". Følgende dokumentasjon skal vedlegges den elektroniske søknaden: 

  • CV
  • Publikasjonsliste dersom dette er relevant
  • Attesterte kopier av vitnemål og attester
  • Vitenskapelige arbeider (inkludert masteroppgave) som det ønskes skal tas i betraktning ved vurderingen

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon i tilstrekkelig antall eksemplarer. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden.

Søknadsfrist: 25. september 2017

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse enten til:

Søk stillingen

Søknadsfrist: 25.09.2017
Web: www.uia.no

Kontakt: Tale M. Guldal (Instituttleder)
Telefon: 38 14 10 76
E-post: tale.guldal@uia.no

Kontakt 2: Brit Helene Lyngstad (Studieprogramleder)
Telefon: 38 14 20 62
E-post: brit.h.lyngstad@uia.no