Universitet i Agder, (UiA) - Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i religion

Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i religion

Søknadsfrist: 10.04.17

Universitetet i Agder tilbyr mer enn 150 studier og har et aktivt og ledende forskermiljø. Vi vektlegger respekt, åpenhet og evne til å vise engasjement og stolthet over både egne og andres resultater. Våre over 1000 ansatte og ca. 9000 studenter trives godt og har stort faglig utbytte av virksomheten på våre topp moderne og funksjonelle campuser i Kristiansand og Grimstad.

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast stilling i 100 % som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i religion, med tiltredelse fra 1.9.2017. Stillingen er knyttet til Fakultet for humaniora og pedagogikk, Institutt for religion, filosofi og historie. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand og Campus Grimstad.

Institutt for religion, filosofi og historie har ca. 40 vitenskapelig ansatte. Instituttets kjerneområder er religion, filosofi og historie. Innen religionsfaget tilbyr instituttet årsstudium, bachelorstudium, masterstudium og ph.d-spesialisering i religion, etikk og samfunn. Instituttet tilbyr også KRLE i grunnskole-lærerutdanningen (GLU) og barnehagelærerutdanningen (BLU), samt fagdidaktikk i PPU.

Den som tilsettes, vil få sine arbeidsoppgaver knyttet til lærerutdanningene. Stillingen innebærer undervisning, studiekoordinering og forskning primært innenfor barnehagelærerutdanningen, men også de andre lærerutdanningene. Vedkommende vil inngå i en felles stab som har ansvar for instituttets samlede undervisningsbehov. Den som tilsettes må ha minst hovedfag/mastergrad innen religion/KRLE. 

Følgende kriterier vil bli vektlagt i prioritert rekkefølge: 1. Arbeids- eller undervisningserfaring fra barnehage og/eller barnehagelærerutdanning, eller undervisningserfaring fra grunnopplæringen og/eller grunnskolelærerutdanning. 2. FoU-arbeid knyttet til barnehage- og skolesektoren. 3. Annet FoU-arbeid. Utover dette vil det bli lagt vekt på pedagogiske kvalifikasjoner og evner, samarbeidsevner og evne til å arbeide systematisk og målrettet.

Det er ønskelig at søkerne har erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av digitale læringsressurser i undervisningen. Søknaden skal inneholde et notat på inntil to sider der søkeren redegjør for hvordan hun/han vil bidra til nyskaping innenfor undervisning og forskning i kunnskapsområdet SRLE i barnehagelærerutdanningen og i faget KRLE i grunnskolelærerutdanningene.

Undervisningsspråket er norsk, og den som tilsettes må beherske norsk eller et annet nordisk språk både skriftlig og muntlig ved tilsetting. I forbindelse med universitetets satsing på internasjonalisering, må den som tilsettes være forberedt på å gi undervisning og veiledning på engelsk.

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen og må påregne endring i organisering og oppgaver.

Kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor fremgår av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 9. februar 2006, med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 6-3 sjette ledd. Lovdata

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger ved UiA.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr 489 300-648 100 bto pr år, kode 1198 førstelektor, kr 489 300-648 100 bto pr år, eller kode 1009 universitetslektor kr 435 500-577 400 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi ønsker fortrinnsvis at selve søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende dokumentasjon lastes opp sammen med den elektroniske søknaden:                                             

  • CV
  • publikasjonsliste
  • inntil 10 vitenskapelige arbeider (inkludert doktorgradsavhandling/hoved-/ masteroppgave)
  • notat om nyskaping innenfor forskning og undervisning på fagområdet
  • attesterte kopier av vitnemål og attester

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:

 

Søknadsfrist: 10.04.17

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søk stillingen

Søknadsfrist: 10.04.2017
Web: www.uia.no

Kontakt: Hans Hodne (Instituttleder)
Telefon: +47 38 14 20 66
E-post: hans.hodne@uia.no

Kontakt 2: Sevleta Memic (Rådgiver)
Telefon: +47 38 14 20 94
E-post: sevleta.memic@uia.no