Universitet i Agder, (UiA) - Doktorgradsstipendiat i oversetting/fagspråk/terminilogi

Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Doktorgradsstipendiat i oversetting/fagspråk/terminilogi

Søknadsfrist: 15.02.18

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig en 100 % stipendiatstilling i oversetting med fokus på fagspråk/terminologi. Stillingen er 3-årig eller 4-årig med 25% arbeidsplikt. Stillingen er knyttet til fakultetets doktorgradsprogram, innen spesialiseringen språkvitenskap. Mer informasjon: 

http://www.uia.no/no/portaler/om_universitetet/humaniora_og_pedagogikk/doktorgradsutdanning

Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet. Den som ansettes, må ha mastergrad/hovedfag i oversetting eller annet relevant område, med svært godt resultat. Et krav er svært god kompetanse i norsk og engelsk. Autorisasjonsprøven i oversettelse (Translatøreksamen) vil tillegges positiv vekt.  Prosjektet skal være knyttet til oversetting og interkulturell kommunikasjon ved Fakultet for humaniora og pedagogikk.

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal følge søknaden. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på maksimum 5 sider eksklusive litteraturliste og skal presentere og drøfte forskningsspørsmål, teoriperspektiver, materiale, framdriftsplan og metoder.

Nærmere bestemmelser for stilling som stipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat, med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler § 6-4.

Stillingen er en rekrutteringsstilling, og den stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater, relevant faglig bakgrunn, eventuelle publiserte arbeider og dokumenterte utviklingsarbeider samt prosjektbeskrivelsens kvalitet og relevans. Relevant praksis, personlig egnethet og samarbeidsevner vil også bli tillagt vekt. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for UiA å oppnå en balansert personalsammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, 1017, lønn 436.900,- BTO. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

Vi ønsker at selve søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken «Send søknad».

Følgende skal lastes opp elektronisk:

  • CV m/publikasjonsliste, attesterte kopier av vitnemål og attester, samt inntil 3  referanser
  • masteroppgaven/hovedfagsoppgaven
  • eventuelle publikasjoner/vitenskapelige arbeider
  • prosjektbeskrivelse
  • eventuelle eksempler på oversettelser og/eller produserte tekster

Det er søkers ansvar å sørge for at all dokumentasjon vedlegges den elektroniske søknaden. Søker må spesielt påse at dokumenter ikke er for store, og at de er i et format som kan vedlegges elektronisk. Dokumenter som er for store eller har et format som ikke aksepteres, vil ikke følge med i den videre søknadsbehandlingen. Søkere bes også sørge for at ikke dokumenter legges inn mer enn én gang.

Det forventes at den som ansettes, bosetter seg lokalt.

Søknadsfrist: 15.02.18

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

  • Instituttleder ved Institutt for fremmedspråk og oversetting, Tale M. Guldal, tale.guldal@uia.no, tel. 38 14 10 76 / 952 74 352 eller
  • Leder for ph.d.-utvalget for språkvitenskap, professor Gro-Renée Rambø, epost : gro-renee.rambo@uia.no, tlf.  38 14 21 32

Send søknad

Søknadsfrist: 15.02.2018
Web: www.uia.no

Kontakt: Tale M. Guldal (Instituttleder ved Institutt for fremmedspråk og oversetting)
Telefon: 38 14 10 76 / 952 74 352
E-post: tale.guldal@uia.no

Kontakt 2: Professor Gro-Renée Rambø (Leder for ph.d.-utvalget for språkvitenskap)
Telefon: 38 14 21 32
E-post: gro-renee.rambo@uia.no