Uni Research AS - Leder for Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Uni Research AS er et forskningsselskap med vel 400 høyt kvalifiserte medarbeidere fra 35 nasjoner. Selskapet har en omsetning på i underkant av 400 millioner kroner, og er inndelt i 6 fagavdelinger. Hver avdeling ledes av en forskningsdirektør. I tillegg har Uni Research et datterselskap, Uni Research Polytec AS. Uni Research driver forskning og utvikling innen helse, miljø, klima, energi og samfunn.

Uni Research Helse er en avdeling i Uni Research AS. Avdelingen driver eksternt finansiert forsknings- og undervisningsvirksomhet. Avdelingen har prosjekter og forskningsgrupper over et bredt område innen psykologi, odontologi og medisin. Flere opplysninger om avdelingen finnes på www.uni.no/helse

Leder for Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) skal gjennom forskning og fagutvikling bidra til å bygge opp og formidle fagkunnskap innen kommunal legevaktmedisin, gjerne i samarbeid med andre fagmiljøer. Senteret utgjør en av forskningsgruppene i Uni Research Helse og ligger i Bergen.

Hovedoppgavene til kompetansesenteret er å:

  • Bidra til nasjonal og internasjonal faglig utvikling innen fagfeltet
  • Etablere nødvendige nasjonale faglige standarder
  • Bidra til, og delta i, forskning innen fagfeltet
  • Etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet
  • Sikre nasjonal kompetansebygging og spredning av kompetanse
  • Gi råd, høringssvar og utredninger til Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet
  • Gi råd og faglig støtte til andre
  • Delta i undervisning, både i grunn-, etter- og videreutdanning
  • Ha nasjonalt ansvar for kompetansehevingstiltak i overgrepsmottak

Senteret er hovedsakelig finansiert av Helsedirektoratet og utfører oppdrag i henhold til det årlige tildelingsbrevet derfra. Senteret er tett faglig knyttet opp mot Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB.  Fagmiljøet teller om lag 25 personer med ca. 12 årsverk.

Lederstillingen er nå ledig. Leder er administrativ og faglig leder for den samlede virksomheten. Faglig ledelse omfatter ansvar for og utvikling av senterets forskning, formidling, undervisning og annen faglig virksomhet. Vi søker en person som kan være en drivkraft i videreutviklingen av Nklm som landets viktigste fagmiljø for utvikling av legevakt. Leder for Nklm inngår i ledergruppen i Uni Research Helse og rapporterer til avdelingens forskningsdirektør.

Lederen må ha helsefaglig bakgrunn. Forskningskompetanse på doktorgradsnivå i relevante tema er en fordel, og lederen bør fortrinnsvis ha erfaring fra legevaktarbeid enten klinisk, administrativt eller forskningsmessig. Vi søker en person som behersker norsk muntlig og skriftlig. Personlig egnethet og gode lederegenskaper vil vektlegges sterkt. Klinisk bistilling vil kunne diskuteres. Det er mulig å kombinere lederstillingen med egen forskningsaktivitet.

Lønn etter avtale samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Tiltredelse snarest. Den som blir tilsatt må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Har du spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med forskningsdirektør Ingvild Eide Graff tlf 92652814, Ingvild.Graff@uni.no eller avtroppende leder Steinar Hunskår tlf 95835353, Steinar.hunskar@uni.no.

Send elektronisk søknad ved å velge «Søk stillingen» på denne siden.

Søknaden skal vedlegges bekreftede vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 03.09.2017
Web: www.uni.no/helse

Kontakt: Forskningsdirektør Ingvild Eide Graff
Telefon: 926 52 814
E-post: Ingvild.Graff@uni.no

Kontakt 2: Avtroppende leder Steinar Hunskår
Telefon: 958 35 353
E-post: Steinar.hunskar@uni.no