UiT Norges arktiske universitet - Universitetslektor i fysikk

Fakultet for naturvitenskap og teknologi - Institutt for fysikk og teknologi

Universitetslektor i fysikk

Søknadsfrist: 7.7.2017

Ref.nr.: 2017/1174

 

Ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø, Fakultetet for naturvitenskap og teknologi, er det ledig fast stilling som universitetslektor i fysikk. Stillingen er tilknyttet Institutt for fysikk og teknologi.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til konstituert instituttleder Stian Normann Anfinsen, tlf. 776 45 173, epost: stian.normann.anfinsen@uit.no.

Stillingen er ledig for tiltredelse fra 1. juli 2017.

Stillingens tilhørighet

Institutt for fysikk og teknologi er organisert i fem forskningsgrupper: 1) Energi og klima, 2) Jordobservasjon, 3) Maskinlæring, 4) Romfysikk og 5) Ultralyd, mikrobølger og optikk. Sentrene Arctic Centre for Sustainable Energy (ARC) og Centre for Integrated Remote Sensing and Forecasting for Arctic Operations (CIRFA) er også en del av instituttet. Instituttet har 19 fast vitenskapelig ansatte og 10 teknisk og administrativt ansatte, og utøver forskning og undervisning på høyt internasjonalt nivå.

Instituttet tilbyr studier i fysikk og teknologi på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, inkludert sivilingeniørstudier i anvendt fysikk og matematikk, energi og klima, og romfysikk.

Arbeidsoppgaver

Stillingens arbeidsområde er primært undervisning av fysikkemner på grunnleggende nivå. Avhengig av behov og faglig kompetanse kan det også være aktuelt å undervise mer avanserte emner. Instituttet ønsker i økende grad å ta i bruk nye undervisningsformer der dette er naturlig, i tillegg til å integrere numeriske metoder, fysiske eksperimenter, demonstrasjoner og simuleringer som en del av den grunnleggende undervisningen i fysikk. Det tilbys også emner som kan tas som fjernstudent med avsluttende elektronisk eksamen.

Vi forventer at kandidaten bidrar aktivt til søknader om prosjektmidler til interne og eksterne finansieringskilder. Universitetslektoren vil ha hovedansvar for instituttets bidrag i etter- og videreutdanning av lærere i fysikk, et område hvor vi ønsker å øke instituttets aktivitet. Kandidaten vil også bidra i rekrutteringsvirksomhet, utvikling og drift av skolelaboratoriet, og i vår kontakt med skolene i landsdelen. Stillingen innebærer utstrakt samarbeid med interne og eksterne partnere, eksempelvis i forbindelse med utvikling av undervisningen, etter- og videreutdanning, og rekruttering.

Kvalifikasjonskrav

Den som tilsettes må ha:

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende i fysikk eller andre realfag der fysikk inngår som en vesentlig del av kompetansen.
 • Pedagogisk utdanning i form av lektorstudium, praktisk-pedagogisk utdanning eller tilsvarende.

Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå er et fortrinn.

Følgende punkter vil bli tillagt vekt i vurderingen av søkerne, med hovedvekt på de to første punktene:

 • Dokumentert undervisningserfaring i fysikk på nivå tilsvarende universitetets begynneremner.
 • Relevant erfaring med fleksible undervisningsformer, herunder fjernundervisning og tilrettelegging/gjennomføring av elektronisk eksamen.
 • Erfaring med nye undervisningsformer, samt bruk av eksperimenter, simuleringer og numeriske modeller i undervisningen.
 • Erfaring med prosjektarbeid og innhenting av eksterne midler.
 • Dokumentert forskningserfaring innen pedagogikk og/eller fysikk.

Det kreves også at søkeren må kunne gi god og engasjerende undervisning på flytende norsk eller annet skandinavisk språk. Utvalgte kandidater vil bli bedt om å demonstrere sine undervisningsferdigheter gjennom en prøveforelesning, hvor bruk av studentaktive læringsformer er forventet.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli sterkt vektlagt.

Undervisningskompetanse (pedagogisk basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i sin søknad dokumentere sin undervisningskompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe. Unntaksvis kan praktisk kompetanse som underviser vurderes som likeverdig med formell undervisningskompetanse.

For nærmere informasjon om krav til pedagogiske kvalifikasjoner, se egen nettside om universitetspedagogikk.

Dersom det melder seg søkere som ikke oppfyller kravene til pedagogiske kvalifikasjoner, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år. Søkeren må innen utløpet av treårsperioden få godkjent pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert. Result ved UiT tilbyr program for pedagogisk basiskompetanse for ansatte på kvalifiseringsvilkår.

Arbeidsmiljø

Vi kan tilby et sosialt og variert arbeidsmiljø som spenner over vitenskapelig, administrativt og teknisk ansatte, og hvor over 15 ulike nasjonaliteter er representert.

Institutt for fysikk og teknologi holder til i Teknologibygget på campus Tromsø. Til sammen har nærmere 140 ansatte og over 800 studenter tilhold i bygget.

Arbeids- og lønnsvilkår

Ved UiT Norges arktiske universitet skal fordelingen av arbeidstid være fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag.

Som hovedprinsipp skal hver enkelt tilsatt universitetslektor bruke inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for faglig tilsatte i denne stillingskategorien.

Den som ansettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen eget fag og for universitetet som helhet.

For nærmere informasjon vises det til Retningslinjer for fordeling av arbeidstid i vitenskapelige stillinger.

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi kan tilby gode velferdsordninger og gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av det skriftlige materialet som søkerne framlegger og utlysningsteksten som er utarbeidet for stillingen.

Søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det vil bli avholdt prøveforelesning.

Søkere til stilling som universitetslektor kan be om å bli vurdert for opprykk til førsteamanuensis eller førstelektor. Et eventuelt opprykk vil være personlig, og får ingen konsekvenser for stillingsinnehaverens arbeidsoppgaver.

UiT ønsker å øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifisert vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Søknad

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev inkludert beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid og referanser
 • Vitnemål og attester
 • Pedagogisk mappe
 • Om du ikke har dokumentert pedagogisk mappe: Skjema for pedagogiske kvalifikasjoner
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser som dine mest betydningsfulle
 • Inntil 10 arbeider (publiserte eller upubliserte) som du ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen kan sendes inn.

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Generelt

For øvrig følges utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i vitenskapelige stillinger ved UiT Norges arktiske universitet og det vises til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er en IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 07.07.2017
Web: www.uit.no

Kontakt: Stian Normann Anfinsen (Konstituert instituttleder)
Telefon: 776 45 173
E-post: stian.normann.anfinsen@uit.no