UiT Norges arktiske universitet - Stipendiater i rettsvitenskap

Det juridiske fakultet

Stipendiater i rettsvitenskap

Søknadsfrist 1. august 2017

Ved UiT Norges arktiske universitet, Det juridiske fakultet, er det ledig tre stillinger som stipendiat for søkere som ønsker å ta graden philosophia doctor (ph.d.) i rettsvitenskap. Fakultetet har særlig behov for kompetanse innen fagene familie-, arv- og skifterett, erstatningsrett og sentral formuerett.  

Tilsettingen gjelder for 4 år.

Stipendiatstilling er en utdanningsstilling. Målet er fullført forskerutdanning fram til doktorgrad. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tilsetting, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d. forskrift finnes her. Søknad om opptak skal legges ved søknad på stilling.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

Søknadsdokumenter sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no, se mer informasjon nedenfor.

Stillingenes tilhørighet

Stillingene er tilknyttet Det juridiske fakultet. Fakultetet har for tiden ca. 850 masterstudenter, ca. 25 ph.d.-studenter og 35 tilsatte i vitenskapelige stillinger, samt 20 tilsatte i administrative stillinger.

Kvalifikasjonskrav

De som tilsettes må oppfylle kravet for opptak på fakultetets ph.d.-program. Søkere må tilfredsstille kravet i norsk generell studiekompetanse og ha gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig. (Hvordan du dekker språkkravet kan du lese her).

Til stillingene kreves graden cand.jur. eller femårig mastergrad i rettsvitenskap med svært gode karakterer. Fakultetet kan godkjenne tilsvarende utenlandsk utdanning i rettsvitenskap som grunnlag for tilsetting.

De som tilsettes må ha nødvendige faglige forutsetninger for å undervise på masterstudiets obligatoriske del (1.- 4. avdeling), herunder tilfredsstille kravet om tilstrekkelig norskkunnskap og kunnskap om det norske rettssystemet.

Det skal legges fram faglig begrunnet beskrivelse av doktorgradsprosjektet. Beskrivelsen, som bør være på 2 - 4 sider, skal inneholde en oversikt over tema og hoved- og delproblemstillinger for prosjektet og en faglig begrunnelse for disse valgene. Videre skal den vise metodene som skal benyttes. Søker kan bli bedt om å utdype beskrivelsen senere i tilsettingsprosessen. 

Personlig egnethet tillegges vekt.

Arbeidsbetingelser

Normal tilsettingsperiode er fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver for universitetet, jf. retningslinjer for stipendiaters arbeidsoppgaver.

Stillingene vil bli tillagt undervisning på masterstudiets obligatoriske del (1.- 4. avdeling).

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere tilsetting i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017 (eller kode 1378) (evt. begge koder avhengig av kvalifikasjoner). Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial for forskning slik dette framgår av

• karakterene fra masterstudiet
• masteroppgaven eller tilsvarende
• eventuelle andre vitenskapelige arbeider, og
• prosjektbeskrivelsen.

Søkere som oppfyller karakterkravet på masterstudiet (herunder på masteroppgaven) med et gjennomsnitt på B eller tilsvarende, er normalt kvalifisert for stillingen med mindre prosjektbeskrivelse ikke er levert eller er åpenbart mangelfull. For kandidater som ikke har et rent B-snitt, blir vurderingen mer sammensatt. Her skal det vurderes om eventuelle tidligere publiserte arbeider, progresjon i karakterutviklingen, stor masteroppgave og resultater på denne, kan kompensere for manglende B-snitt. På samme måte kan det legges vekt på om søkeren har en erfaringsbakgrunn som har særlig betydning for gjennomføringen av prosjektet.

Er komiteen i tvil om prosjektets gjennomførbarhet, bør den be om at prosjektbeskrivelsen utdypes gjennom en skriftlig tilleggsbeskrivelse eller gjennom intervju.

I rangeringen av de kvalifiserte søkerne, skal det foretas en helhetsvurdering av karakterene på masterstudiet (herunder karakter på masteroppgave eller tilsvarende), eventuelle vitenskapelige arbeider og prosjektbeskrivelsen, forutsetningene for å kunne undervise på masterstudiets obligatoriske del, samt eventuelle andre forhold nevnt i betenkningen.

I tillegg kan det tas hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet, og til eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner. Herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling. Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i bedømmelsen, må fremgå av søknaden i Jobbnorge innen søknadsfristen.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert, vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen.

Søknaden

Søknad og vedlegg, som må være på et skandinavisk språk eller på engelsk, sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no og skal inneholde:  

• Søknadsbrev
• Prosjektbeskrivelse
• CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
• Attesterte kopier på skandinavisk eller engelsk av
      o vitnemål og karakterutskrift fra mastergrad eller tilsvarende
      o diploma supplement for avlagte grader
      o dokumentasjon for engelskkunnskaper
      o attester
• Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, e-post og telefonnummer) 
• Liste over arbeider og beskrivelse av disse. Listen over arbeider skal ha følgende opplysninger:
     • forfatter(e), arbeidets tittel
     • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
     • for publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall.
• Arbeider (publiserte eller upubliserte) som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen.

Det presiseres at også eventuelle vitenskapelige arbeider må foreligge på et skandinavisk språk eller på engelsk for å bli tatt med i vurderingen, og de skal også lastes opp som vedlegg til søknaden i Jobbnorge. Søkere som blir invitert til intervju, må ta med originale vitnemål og attester.

Generell informasjon

Det vises forøvrig til utfyllende bestemmelser for tilsetting i stillinger som postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent ved UiT og forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til Haugli eller Jakobsen.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger, behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 01.08.2017
Web: www.uit.no

Kontakt: Trude Haugli (Dekan)
Telefon: 77 64 4574
E-post: trude.haugli@uit.no

Kontakt 2: Ingvild Jakobsen (Prodekan)
Telefon: 77 64 62 08
E-post: ingvild.jakobsen@uit.no