UiT Norges arktiske universitet - Stipendiat tilknyttet prosjektet Ungdom og helse i Nord - UNGT

Det helsevitenskapelige fakultet - Institutt for klinisk medisin

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Stipendiat tilknyttet prosjektet Ungdom og helse i Nord - UNGT

Søknadsfrist 6. august 2017

Ved det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for klinisk medisin er det ledig en stilling som stipendiat for søker som ønsker å ta graden philosophia doctor (ph.d.). Stillingen er tilknyttet forskningsgruppe Pediatri.

Stillingen er ledig for tiltredelse fra 1. september og gjelder for tre år.

Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tilsetting, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Mer informasjon om søknadsprosessen og ph.d.-forskrift finner du på Det helsevitenskapelige fakultets nettside.

Stillingens tilhørighet 

Forskningsgruppe Pediatri har forskningsfokus innen områdene neonatologi, onkologi, infeksjon, revmatologi, allergologi, smerteforskning, barne- og ungdomspsykiatri og utviklingspsykopatologi. Det overordnede målet er å oppnå ny kunnskap om barn og ungdoms helse og sykdommer for å bidra til forbedring av behandling og preventive metoder. Den barne- og ungdomspsykiatriske forskningen omfatter intervensjonsprosjekt ved ADHD, registerforskning og klinisk epidemiologi knyttet til Ungdom og helse I Nord (UNGT). For mer informasjon om forskningsgruppen, se: Forskningsgruppe pediatri

Kontaktperson for stillingen er professor Siv Kvernmo, tlf 776 55 725 eller mobil 922 34 511, epost: siv.kvernmo@uit.no.

 

Stillingens forskningsområde/forskningsprosjekt 

Stipendiatstillingen vil være tilknyttet gruppen som jobber med forskning i barne- og ungdomspsykiatri og klinisk epidemiologi og spesielt med data fra Ungdom og helse i Nord (UNGT). 
 
Stipendiatens arbeidsoppgaver er knyttet til prosjektet "Kulturelle, psykososiale og sosiodemografiske prediktorer av selv-skading og selvmordsatferd hos samisk og grønlandsk ungdom som er en del av UNGT studien. Det foreligger en protokoll for studien og data er samlet inn. Studien er et samarbeidsprosjekt mellom UiT og Center for Sundhedsforskning på Grønland og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk universitet, København. Det vil være ønskelig og mulig at stipendiaten oppholder seg på Grønland og/eller København i løpet av prosjektperioden.

 

Kvalifikasjonskrav

For å bli ansatt som klinisk stipendiat, må krav for opptak på fakultetets ph.d.-program oppfylles, jfr. § 6 i ph.d.-forskriften ved UiT Norges arktiske universitet med utfyllende bestemmelser for Det helsevitenskapelige fakultet, som finnes på nettside med reglement for ph.d.-utdanningen ved Helsefak.

For stillingen kreves oppnådd grad cand. med., cand. psychol., relevant mastergrad eller annen utdanning som er godkjent likeverdig med disse.

Søker må dokumentere gode engelskkunnskaper som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse. Søker må beherske norsk eller annet skandinavisk språk flytende, både skriftlig og muntlig.

Det er også ønskelig at søker har kompetanse i urfolkshelse enten globalt eller i forhold til den samiske eller grønlandske befolkningen. Klinisk erfaring som helsearbeider innen psykisk helse vektlegges også.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges. Søker må være strukturert, målrettethet, kunne jobbe selvstendig og ha gode samarbeidsevner.

 

Vi kan tilby

 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

 

Arbeids- og lønnsvilkår

Tilsettingsperioden er tre år. Ph.d.-studiet er normert til tre år.

Stillingen som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017, alternativt kode 1378 avhengig av kvalifikasjoner.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • evt. prosjektbeskrivelse
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid, pedagogisk kompetanse og referanser
 • vitnemål og attester:
  • vitnemål og karakterutskrift bachelorgrad eller lignende (original språk og oversatt)
  • vitnemål og karakterutskrift mastergrad eller lignende (original språk og oversatt)
 • dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • eventuelle vitenskapelige arbeider, herunder masteroppgaven
 • skjema for dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner, som finnes på nettside med informasjon til søkere på stillinger ved UiT

Språkkunnskaper i engelsk kan dokumenteres på følgende måte:

 • Vitnemål norsk videregående skole med engelsk (140 timer) muntlig og skriftlig
 • TOEFL (test of English as a Foreign Language)
 • IELTS (International English Testing Service)
 • Fullført universitetsgrad i faget engelsk språk eller engelsk litteratur
 • Fullført ett års universitetsstudium i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA og undervisningsspråket har vært engelsk

Språkkunnskaper i norsk kan dokumenteres på følgende måte:

 • Vitnemål norsk videregående skole

Dersom du ikke har norsk/skandinavisk videregående skole kan språkkunnskaper i norsk dokumenteres på følgende måte:

 • Bestått eksamen i norsk som andrespråk på VKII-nivå (3. klasse)
 • Bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
 • Bestått eksamen fra 1-årig høgskolestudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
 • Bergenstesten: test i norsk - høyere nivå, skriftlig med minimum 450 poeng eller karakteren Bestått (i ny karakterskala). De som har svensk eller dansk som morsmål, og som har generell studiekompetanse fra hjemlandet, behøver ikke å ta testen.

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Bedømmelseskomiteen vil legge vekt på potensiale for forskning, slik det fremgår av masteroppgaven eller tilsvarende og eventuelle andre vitenskapelige arbeider.

I bedømmelsen kan det også tas hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet, og til eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner. Herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

For øvrig følges Utfyllende bestemmelser for tilsetting i stillinger som postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent ved UiT Norges arktiske universitet og det vises til Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er en IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 06.08.2017
Web: www.uit.no

Kontakt: Professor Siv Kvernmo
Telefon: 776 55 725 / 922 34 511
E-post: siv.kvernmo@uit.no