UiT Norges arktiske universitet - Stipendiat tilknyttet prosjektet «In vivo visualisering av sykdomsutvikling i murin og human lupus nefritt»

Det helsevitenskapelige fakultet - Institutt for medisinsk biologi

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Stipendiat tilknyttet prosjektet «In vivo visualisering av sykdomsutvikling i murin og human lupus nefritt»

Søknadsfrist 1. september 2017

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for medisinsk biologi er det ledig en stilling som stipendiat for søker som ønsker å ta graden philosophia doctor (ph.d.). Stillingen er tilknyttet RNA og Molekylær patologisk forskningsgruppe.

Stillingen er ledig for tiltredelse fra 01.01.2018 og gjelder for fire år.

Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tilsetting, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Mer informasjon om søknadsprosessen og ph.d.-forskrift finner du på Det helsevitenskapelige fakultets nettside.

Stillingens tilhørighet

Det helsevitenskapelige fakultet består av 8 institutter fordelt på fagområdene samfunnsmedisin, klinisk medisin, farmasi, klinisk odontologi, medisinsk biologi, helse- og omsorgsfag, psykologi og kompetansesenter for barn og unge. Fakultetet driver forskning og undervisning i disse fagene, i tillegg til at det gir faglig bistand til helsevesenet i landsdelen. Fakultetet har totalt ca. 1350 ansatte, ca. 350 phd-studenter og ca. 3700 studenter.

 

Institutt for medisinsk biologi driver grunnleggende biomedisinsk forskning innen blant annet ulike kreftformer, hjerte-karsykdommer, kroppens immunforsvar og antibiotikaresistens. Instituttet er også involvert i marin bioprospektering og utvikling av nye legemidler.

Hovedtyngden av instituttets undervisning er rettet mot medisin- og odontologistudiet. Instituttet har et eget treårig bachelorprogram i bioingeniørfag, og gir i tillegg undervisning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå innen biologi/biomedisin, samt grunnutdanning i psykologi, farmasi og ulike helse- og omsorgsfag.

Stillingen er plassert i RNA og Molekylær Patologisk (RAMP) forskningsgruppeRAMP utfører hypotesebasert eksperimentell forskning på komplekse humane sykdommer, genomikk og transkriptomikk, og RNA biologi.

Kontaktperson for stillingen er Kristin Fenton, epost: kristin.fenton@uit.no, telefon: 77646834

Arbeidsoppgaver

Systemisk lupus erythematosus er en autoimmun inflammatorisk sykdom som kan ramme mange organer der affeksjon av nyrene er mest alvorlig og kalles lupus nefritt (LN). De inflammatoriske aggregatene observert under utviklingen av murin LN organiseres i veldefinerte strukturer kalt tertiære lymfoide strukturer (TLS). Vi tror at dannelsen av TLS er viktig i å drive sykdommen fra stille mesangial nefritt uten kliniske symptomer til en kronisk nyre sykdom. Dette prosjektet er en utvidet in vivo imaging studie (Pilot studie på PET/CT og SPECT/CT) med mål til å visualisere tidlige endringer i nyrene under utviklingen av nefritt i mus som utvikler lupus. I dette prosjektet vil vi videre karakterisere de ansvarlig cellene for dannelsen og anatomisk lokalisering av TLS i mus med ulik alder og sykdomsutvikling ved hjelp av preklinisk PET (halevene injeksjon av 18F-FDG) kombinert med CT eller MR. Integrert SPECT/CT med bruk av 99 mTc-NanoColl tracer vil bli brukt til å visualisere lymfedrenasje i TLS og nyre lymfeknuter. Vi vil spesielt se på lymfatisk dannelsen ved å injisere en tracer som spesielt merker lymfekar (99 mTc anti-LYVE1). Vi vil isolere immunceller, merke dem in vitro (99 mTc og andre nye tracers), og injisere dem i mus med og uten nyre affeksjon for å undersøke om de migrerer til nyopprettede TLS i nyrene. Vi skal utvikle en klinisk PET/MRI for å detektere LN på et tidlig stadium, og dette kan medføre til individualisert behandling av pasienter med lupus nefritt. Vårt hovedmål er å utvikle kliniske PET/MRI for å oppdage LN på et tidlig stadium.

Ph.d.-kandidatens forskning vil blant annet omfatte sampling av vev, isolering av celler, flowcytomtriske analyser av immunceller, immunhistokjemi, mikrodisseksjon, genekspresjonsstudier, vev og celle visualisering ved bruk av elektronmikroskopi, og in vivo avbildning.

 

Den som tilsettes i stillingen må påregne undervisningsoppgaver ved instituttets ulike studietilbud, men vil spesielt bli tillagt undervisning i immunologi, cellebiologi og patologi for biologistudenter, sykepleierstudenter og medisinerstudenter.

Kvalifikasjonskrav

For å bli ansatt som stipendiat, må krav for opptak på fakultetets ph.d.-program oppfylles, jfr. § 6 i ph.d.-forskriften ved UiT Norges arktiske universitet med utfyllende bestemmelser for Det helsevitenskapelige fakultet, som finnes på nettside med reglement for ph.d.-utdanningen ved Helsefak.

 

For stillingen kreves oppnådd grad cand. med., cand. psychol., relevant mastergrad eller annen utdanning som er godkjent likeverdig med disse med karakteren B eller bedre.

Søker må dokumentere engelskkunnskaper som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse.

Søker må beherske norsk flytende, både skriftlig og muntlig.

Den som tilsettes må dokumentere kompetanse i molekylærbiologi/ immunologi på masternivå. Kandidater som har embetseksamen i medisin med erfaring fra Forskerlinje og/eller 5. års oppgave innenfor molekylær biologi er også kvalifisert til å søke stillingen. Laboratorie erfaring med immunologiske teknikker (ELISA, FACS, IHC, IF) muse modeller og eukaryote cellekulturer er en fordel for dette prosjektet.

Kandidaten bør være motivert for vitenskapelig arbeid, ha gode analytiske, skriftlige og samarbeids egenskaper. Søkerne bør være svært motiverte for forskning. Vi er på utkikk etter kandidater som er strukturert i sitt arbeid. Kandidaten skal kunne kommunisere/samarbeide bra med andre forskere og ikke være opptatt med prestisje. Kandidaten må være fleksibel og kunne håndtere stress. Vi setter pris på en pedagogisk tilnærming til problemløsning. Kandidaten bør være entusiastisk og inneha en høy arbeidsmoral.

 

Vi kan tilby

 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Normal tilsettingsperiode er fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver for universitetet.

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere tilsetting i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Den som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved behov.

Stillingen som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017, alternativt kode 1378 avhengig av kvalifikasjoner.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • evt. prosjektbeskrivelse
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid, pedagogisk kompetanse og referanser
 • vitnemål og attester:
  • vitnemål og karakterutskrift bachelorgrad eller lignende (original språk og oversatt til et skandinavisk språk eller engelsk)
  • vitnemål og karakterutskrift mastergrad eller lignende (original språk og oversatt til et skandinavisk språk eller engelsk)
 • dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • eventuelle vitenskapelige arbeider, herunder masteroppgaven
 • skjema for dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner, som finnes på nettside med informasjon til søkere på stillinger ved UiT

Språkkunnskaper i engelsk kan dokumenteres på følgende måte:

 • Vitnemål norsk videregående skole med engelsk (140 timer) muntlig og skriftlig
 • TOEFL (test of English as a Foreign Language)
 • IELTS (International English Testing Service)
 • Fullført universitetsgrad i faget engelsk språk eller engelsk litteratur
 • Fullført ett års universitetsstudium i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA og undervisningsspråket har vært engelsk

Språkkunnskaper i norsk kan dokumenteres på følgende måte:

 • Vitnemål norsk videregående skole

Dersom du ikke har norsk/skandinavisk videregående skole kan språkkunnskaper i norsk dokumenteres på følgende måte:

 • Bestått eksamen i norsk som andrespråk på VKII-nivå (3. klasse)
 • Bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
 • Bestått eksamen fra 1-årig høgskolestudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
 • Bergenstesten: test i norsk - høyere nivå, skriftlig med minimum 450 poeng eller karakteren Bestått (i ny karakterskala). De som har svensk eller dansk som morsmål, og som har generell studiekompetanse fra hjemlandet, behøver ikke å ta testen. 

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Bedømmelseskomiteen vil legge vekt på potensiale for forskning, slik det fremgår av masteroppgaven eller tilsvarende og eventuelle andre vitenskapelige arbeider.

I bedømmelsen kan det også tas hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet, og til eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner. Herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

For øvrig følges Utfyllende bestemmelser for tilsetting i stillinger som postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent ved UiT Norges arktiske universitet og det vises til Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er en IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 01.09.2017
Web: www.uit.no

Kontakt: Kristin Fenton
Telefon: 77646834
E-post: kristin.fenton@uit.no