UiT Norges arktiske universitet - Stipendiat informasjonskompetanse

Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket ved UiT Norges arktiske universitet er Nord-Norges største fag- og forskningsbibliotek og har over 100 ansatte. I tillegg til Avdeling for publikumstjenester består UB av ytterligere to avdelinger: Result (Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi) og Avdeling for samlinger. For mer informasjon om UB viser vi til vår nettside https://uit.no/ub.

Stipendiat informasjonskompetanse

Søknadsfrist 1. desember 2017

Ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) er det ledig stipendiatstilling for søker som ønsker å ta graden philosophiae doctor (ph.d.). Søkere fra alle fagområder ønskes velkommen.

Tilsettingen gjelder for 4 år.

En stipendiatstilling har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tilsetting, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten vil delta i forskerutdanningen ved Det helsevitenskapelige fakultet, men helsefaglig bakgrunn er ingen forutsetning. Doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Kandidaten vil veiledes av et veilederteam med hovedveileder fra Institutt for psykologi og biveiledere fra Institutt for lærerutdanning og pedagogikk og Universitetsbiblioteket

For informasjon om opptak til ph.d.-programmet mm ved Det helsevitenskapelige fakultet, se nettsiden:

https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_dimension_id=88108&p_document_id=61541

Nærmere opplysninger om prosjektet og stillingen fås ved henvendelse til:

Stillingens tilhørighet

Undervisning og veiledning i informasjonskompetanse har i mange år vært en av Universitetsbibliotekets kjerneaktiviteter, og faller i dag under arbeidsområdet til Avdeling for publikumstjenester. Stipendiaten vil være tilknyttet Faggruppe for undervisning og læringsstøtte, som er en del av Avdeling for publikumstjenester. Faggruppen koordinerer og utvikler Universitetsbibliotekets kurs- og undervisningstilbud.

Stillingens forskningsområde/forskningsprosjekt

Grundig, effektivt og etterrettelig kildearbeid er en grunnleggende forutsetning for god læring, kunnskapsproduksjon og forsvarlig profesjonell praksis. Vi omgis av et stort mangfold av informasjonskilder av svært varierende kvalitet, og godt kildearbeid er derfor både viktigere og mer krevende enn tidligere.

Informasjonskompetanse er de ferdigheter, kunnskaper og holdninger vi trenger for å hensiktsmessig kunne bruke informasjonskilder til å svare på spørsmål, løse problemer og til å lære. Informasjonskompetanse vies oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt, og er blant annet nedfelt i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning. Men hvordan sørger vi for at studenter i høyere utdanning oppnår tilfredsstillende informasjonskompetanse?

For å nå dette målet må vi ha god, forskningsbasert kunnskap om hvordan informasjonskompetanse best kan undervises, og forskningsprosjektet som nå utlyses vil være et ledd i dette arbeidet. Stipendiaten skal bidra til å forske fram et godt grunnlag for praksis og videre utvikling av informasjonskompetanseundervisning av høy kvalitet. Prosjektet er utformet med mål om å:

 • arbeide fram en oversikt over internasjonal, forskningsbasert kunnskap om informasjonskompetansundervisning,
 • utvikle og validere egnede måleinstrumenter for evaluering av viktige aspekter ved oppnåelsen av læringsmål knyttet til informasjonskompetanse,
 • undersøke hvordan informasjonskompetanseundervisning implementeres og integreres i studieprogrammene ved norske læresteder,
 • gjennomføre forsøk for å evaluere kvalitet og virkning av ulike modeller og metoder for informasjonskompetanseundervisning.

Endelig utforming av prosjektet vil bli gjort av kandidaten i samarbeid med veilederteamet.

Kvalifikasjonskrav

Den som tilsettes må oppfylle kravet for opptak til ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultet, jf. § 6 i ph.d.-forskriften ved UiT. Søkeren må muntlig og skriftlig beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, eller tilegne seg norsk på nivå tilsvarende Norsk språktests Test i norsk - høyere nivå (Bergenstesten) i løpet av tilsettingsperiodens to første år. I tillegg må det dokumenteres engelskkunnskaper som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse, se nettsider om ph.d.-forskriften ved UiT..

Søker må ha karakter C eller bedre på masteroppgaven og som snitt på mastergraden. Søkeren må redegjøre for, og dokumentere, utdanning på minimum masternivå, samt grunnleggende forskningsmetodisk kompetanse, som samsvarer med prosjektets delstudier, slik de er skissert over og i søkerens prosjektskisse.

Videre må det legges ved søknaden en foreløpig prosjektskisse (2-3 sider) hvor søkeren begrunner sin interesse for feltet, reflekterer rundt emnet og formulerer noen forskningsspørsmål. Søkeren skal i skissen også begrunne relevant kompetanse for prosjektet.   Det kreves ikke en detaljert prosjektbeskrivelse.

Pliktarbeidet skal utføres ved Universitetsbiblioteket. De som ikke har kjennskap til bibliotekets oppgaver- og ansvarsområde, må påregne nødvendig opplæring.

Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av tilsettingsperioden.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

 

Plan for stipendiatperioden

Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tiltredelse som stipendiat, jf. § 6 i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø. Endelig opptak skal skje maksimum 3 måneder etter tiltredelse. Dersom ph.d.-avtale ikke foreligger innen fristen, kan arbeidsgiver heve avtalen, jf. § 1-3(8) i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Arbeidsbetingelser

Normal tilsettingsperiode er fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. I det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, vil stipendiaten bli tillagt undervisning/veiledning av studenter og ansatte ved UiT eller andre arbeidsoppgaver for universitetet, jf. retningslinjer for stipendiaters arbeidsoppgaver.

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere tilsetting i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Stipendiaten vil ha arbeidssted ved Universitetsbiblioteket, Campus Tromsø.

Søknaden

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no.

Søknad via e-post kan ikke godkjennes.

Følgende skal vedlegges den elektroniske søknaden:

 • søknadsbrev
 • Prosjektskisse (2-3 sider)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og karakterutskrift fra bachelorgrad eller tilsvarende
 • vitnemål og karakterutskrift fra mastergrad eller tilsvarende
 • diploma supplement for avlagte grader
 • dokumentasjon for engelskkunnskaper
 • attester
 • navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)
 • liste over arbeider søker ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen og beskrivelse av disse (se nedenfor)
  • forfatter(e), arbeidets tittel
  • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall, samt doi eller url hvis mulig
 • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner: forlag, utgivelsessted, år
 • arbeider (publiserte eller upubliserte) som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen

All dokumentasjon som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensiale til å gjennomføre forskningsprosjektet slik dette fremgår av:

 • masteroppgaven eller tilsvarende
 • eventuelle andre vitenskapelige og faglige arbeider,
 • fagporteføljen for øvrig,
 • søknadsbrevet
 • prosjektskissen

I tillegg kan det tas det hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet, og til eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner. Herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling. Det vil vurderes som en klar fordel om søkerne har erfaring fra høyere utdanning, gjennom undervisning, utviklingsarbeid og/eller gjennom utdanningsledelse.

Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i bedømmelsen må leveres innen fastsatt frist. Det vil legges vekt på tidligere prosjekter og empiriske arbeider som er gjort og hvordan disse står seg i forhold de temavalgene som her er skissert.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert, vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen.

Generelt

Det vises forøvrig til utfyllende bestemmelser for tilsetting i stillinger som postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent ved Universitetet i Tromsø og forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven §

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 01.12.2017
Web: www.uit.no

Kontakt: Professor Tove I. Dahl
E-post: tove.dahl@uit.no

Kontakt 2: Torstein Låg (Førstebibliotekar)
Telefon: 776 46361
E-post: torstein.lag@uit.no