UiT Norges arktiske universitet - Forsker innen helsetjenesteforskning ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Det helsevitenskapelige fakultet - Institutt for samfunnsmedisin

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak.

Forsker innen helsetjenesteforskning ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Søknadsfrist 30. november 2017

Ved UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet er det ledig en fast 100 % stilling som forsker. Stillingen er tilknyttet Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM), Institutt for samfunnsmedisin.

Søknad og søknadsdokumenter (se nedenfor) sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no.

Nærmere opplysninger ved direktør Vinjar Fønnebø, Tlf. 77 64 66 50, epost: vinjar.fonnebo@uit.no.

Stillingens tilhørighet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskaping som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på www.uit.helsefak.

Institutt for samfunnsmedisin er organisert i seks forskningsgrupper og sju fagenheter for undervisning. Størstedelen av undervisningen gis i medisinstudiet og på folkehelseutdanningen, men instituttet deltar også i andre emner på bachelor, master og PhD-nivå. Instituttet har totalt ca. 200 ansatte.

NAFKAM er en egen enhet finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet tilknyttet Institutt for Samfunnsmedisin ved Det helsevitenskapelige fakultet. NAFKAM stimulerer til, utfører og koordinerer norsk forskning innen komplementær og alternativ behandling. I tillegg til forskning jobber NAFKAM med informasjon, undervisning, rådgivning, nasjonalt og internasjonalt samarbeid samt nettverksbygging. Det er i alt syv vitenskapelige stillinger tilknyttet NAFKAM. Nifab.no er NAFKAMs nettportal for formidling av forskning og fakta om alternativ behandling. Målet med nifab.no er at den som vurderer å bruke alternativ behandling skal kunne ta tryggere og mer veloverveide valg, ved hjelp av lettlest og forskningsbasert informasjon.

Stillingens forsknings-/arbeidsområde

Det forventes at stillingsinnehaveren initierer egne prosjekter innenfor NAFKAMs strategi, og involverer seg i allerede eksisterende prosjekter. Pasientnær klinisk forskning er et prioritert satsningsområde, og stillingsinnehaveren forventes hovedsakelig å drive forskning innen dette området. Veiledning av stipendiater inngår i stillingen.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå innen relevante fagområder. Søker bør ha klinisk erfaring som helsepersonell eller alternativ behandler. Erfaring med klinisk forskning er ønskelig. Søkeren bør ha potensiale for, eller allerede ha demonstrert evne til, å skaffe ekstern finansiering av forskningsprosjekter.

Vi søker etter en person som er åpen, positiv og fleksibel med gode samarbeidsevner. Søker bør være god til å skape kontakt. Det er viktig at søkeren arbeider strukturert, nøyaktig og selvstendig. Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på de personlige egenskapene som er nødvendige for stillingen. Den som ansettes har arbeidssted i Tromsø.

Søkere må ha gode ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk, og en god beherskelse av engelsk, både skriftlig og muntlig.

For å bli tilsatt som forsker i kode 1183 kreves kompetanse på professornivå og søker må dokumentere betydelig mer omfattende forskning av høy kvalitet enn det som kreves til doktorgrad. Vitenskapelig nivå må samsvare med Nasjonale normer for professorkompetanse for medisin.

Arbeids- og lønnsvilkår

Ved UiT Norges arktiske universitet skal fordelingen av arbeidstid være fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. For stillingen gjelder følgende: Arbeidstiden skal brukes til forskning.

Forsker lønnes etter statens regulativ kode 1109/1183.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no. Søknaden skal inneholde følgende dokumenter:

  • søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
  • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid og referanser
  • vitnemål og attester
    • vitnemål og karakterutskrift mastergrad eller tilsvarende (original språk og oversatt)
    • vitnemål og karakterutskrift ph.d. grad eller tilsvarende (original språk og oversatt)
  • liste over vitenskapelige arbeider
  • inntil 15 vitenskapelige arbeider. Doktorgradsavhandlingen regnes her som ett arbeid.
  • beskrivelse av de vedlagte arbeidene, samt en kortfattet beskrivelse av øvrige arbeider for å vise bredden i den vitenskapelige produksjonen

Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.  Det vises forøvrig til utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Tromsø og forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av det skriftlige materialet den får seg forelagt av søkerne, og betenkningen som er utarbeidet for stillingen. 

Søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju, hvor det blant annet tas sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. 

Generelt

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er en IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 30.11.2017
Web: www.uit.no

Kontakt: Vinjar Fønnebø (Direktør)
Telefon: 77 64 66 50
E-post: vinjar.fonnebo@uit.no