UiT Norges arktiske universitet - Førsteamanuensis i samfunnsvitenskap

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - Norges fiskerihøgskole (NFH)

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Førsteamanuensis i samfunnsvitenskap

Søknadsfrist: 7.9.2017

Søknaden Ref. 2017/4068  

Ved Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), UiT Norges arktiske universitet er det ledig en stilling som førsteamanuensis i samfunnsvitenskap knyttet til marine spørsmål med særlig kompetanse innen havbruksrelaterte problemstillinger. Stillingen er plassert ved Norges fiskerihøgskole (NFH) og forskningsgruppen Marin ressursforvaltning og næringsutvikling (MARA).

Norges fiskerihøgskole (NFH) har for tiden cirka 130 ansatte fordelt på vitenskapelige stillinger og teknisk/administrative stillinger. Forskningsaktiviteten er samlet rundt to hovedtema: Marin ressursforvaltning og marin bioteknologi. Dette inkluderer grunnforskning og tematisk rettet næringsforskning innen: marin ressursforvaltning, ressursøkonomi, fiskerihistorie, marin bedriftsledelse og organisasjon, fiskehelse, marine næringsmidler og marin bioprospektering. Forskning ved Norges fiskerihøgskole skjer i tette samarbeid med fakultetets og universitetets forskningsmiljø, samt med samarbeidspartnere lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Norges fiskerihøgskole er en del av Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE).

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved.

 • Førsteamanuensis og leder for forskningsgruppen MARA, professor Jahn Petter Johnsen jahn.johnsen@uit.no , telefon +47 776 46 784, eller
 • Instituttleder Kathrine Tveiterås, kathrine.tveiterås@uit.no  mobil +47 93258136

Stillingens forsknings-/arbeidsområde

Fokuset i forskningsgruppen MARA er hvordan norsk og internasjonal marin ressurs- og miljøforvaltning påvirkes av og tilpasser seg endringer. Forskningen dreier seg om hvordan forvaltninga organiseres, iverksettes og fungerer, og om samspillet mellom politikk, vitenskap, næring og samfunn i Norge og internasjonalt. Den som tilsettes forventes å bidra til denne kunnskapsutviklingen. NFH ønsker å styrke den samfunnsvitenskapelige kompetansen på havbruksrelaterte problemstillinger, som for eksempel kystsoneplanlegging og forvaltning av sektoren for øvrig. Gode kandidater til stillingen evner å posisjonere sine forskningsplaner i en slik sammenheng.

Forskningsgruppen MARA har et samfunnsvitenskapelig tyngdepunkt, men inngår i et bredere forskningsmiljø ved NFH og BFE, og det oppmuntres til samarbeid innad i og på tvers av forskningsgrupper, institutt og institusjoner.

Stillingen er tillagt undervisning innen samfunnsvitenskapelige emner i studieprogrammene fiskeri- og havbruksvitenskap og International fisheries management, samt veiledning på master- og doktorgradsnivå. Disse utdanningsprogrammene er tverrfaglig sammensatt. Vi vektlegger kollegialt samarbeid vedrørende planlegging, gjennomføring og videreutvikling av våre programmer.

Stillingen forventes videre å bidra med kommunikasjon og formidling av sitt fagområde, både internt ved UIT og til næring og samfunn for øvrig.

 

Kvalifikasjonskrav og krav til pedagogisk kompetanse

Relevante søkere har doktorgrad innen samfunnsvitenskap, samt vitenskapelige kvalifikasjoner utover dette, gjerne med tverrfaglige tilnærminger. Den som tilsettes må ha god kjennskap til marine næringer, særlig havbrukssektoren. Dokumentert evne til å oppnå ekstern finansiering av forskning er en fordel.

Søkeren må kunne dokumentere pedagogiske kompetanse i form av universitetspedagogisk seminar, annen pedagogisk utdanning eller gjennom å ha utviklet en godkjent pedagogisk mappe. Alternativt kan komiteen, etter en konkret vurdering av søkerens praktiske kompetanse som underviser, fastsette at denne kan anses som likeverdig med formell pedagogisk utdanning. For nærmere informasjon om krav til pedagogiske kvalifikasjoner, se egen nettside om universitetspedagogikk

Vi ser etter kandidater som er ambisiøse, og som kommuniserer og samarbeider godt. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Språk

Søkere må ha gode ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk og en god beherskelse av engelsk, både skriftlig og muntlig.

Les mer om hvordan du kan dokumentere språkkunnskaper her

Arbeidsvilkår

Ved UiT Norges arktiske universitet skal fordelingen av arbeidstid være fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag.

Som hovedprinsipp skal hver enkelt tilsatt i denne stillingskategorien bruke like mye tid til undervisning og FoU-arbeid når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra.

Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for faglig tilsatte i denne stillingskategorien. For nærmere informasjon vises til Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger

Fast tilsatte i stilling som professor, dosent, førsteamanuensis og førstelektor har rett til å søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn, jf. Retningslinjene for fordeling av FoU-termin

Den som tilsettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen sitt eget fag og for universitetet som helhet.

 

Lønn

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Det vil også bli avholdt prøveforelesning.

 

All dokumentasjon som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til skandinavisk eller engelsk.

 

Kvalifiseringsvilkår

Dersom det ikke melder seg kvalifisert søker til stillingen, kan det bli aktuelt med midlertidig tilsetting for inntil 3 år, jf. tjenestemannslovens forskrift § 5 nr. 1 og universitets- og høgskolelovens § 6-5, 1. ledd.

Søknad om fast tilsetting med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Dersom tilsettingen er midlertidig på grunn av manglende pedagogiske kvalifikasjoner, må søkeren innen utløpet av 3-årsperioden få godkjent pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Kjønnskvotering

UiT Norges arktiske universitet ønsker å rekruttere kvinner til forskning. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifisert vil Universitetet rangere kvinner foran menn.

Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i bedømmelsen leveres innen fastsatt frist.

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • attesterte kopier av vitnemål og attester
 • skjema for dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner og
 • liste over arbeider og beskrivelse av disse
 • dokumentasjon av norskkunnskaper

 Listen over vitenskapelige arbeider skal ha følgende opplysninger:

 • forfatter(e), arbeidets tittel
 • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
 • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner skal det angis forlag, trykkested, år og sidetall.

Arbeider

Publiserte eller upubliserte arbeider som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til i bedømmelsen skal legges som vedlegg til søknaden.

I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.

Bedømmelse forutsetter at overnevnte søknadsdokumenter er vedlagt i Jobbnorge innen søknadsfristen.

 

Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Det vises forøvrig til utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT Norges arktiske universitet og forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktpersonene.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 07.09.2017
Web: www.uit.no

Kontakt: Professor Jahn Petter Johnsen (Førsteamanuensis og leder for forskningsgruppen MARA)
Telefon: +47 776 46 784
E-post: jahn.johnsen@uit.no

Kontakt 2: Kathrine Tveiterås (Instituttleder)
Telefon: +47 93258136
E-post: kathrine.tveiterås@uit.no