UiT Norges arktiske universitet - Dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet

Universitetsdirektøren - Rektor og universitetsdirektør

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) er verdens nordligste universitet, og har om lag 16000 studenter og 4000 ansatte. UiT er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer. UiT består fra 1.1.2018 av seks fakulteter: Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, og Det juridiske fakultet, samt Tromsø Museum – Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket. UiT har fire hovedcampuser, som er Tromsø, Alta, Harstad og Narvik, og aktiviteter og studietilbud flere steder i landsdelen.

Dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet

Søknadsfrist:  4.9.2017

Søknaden merkes: Ref. 2017/4247

 

Vi søker en utviklingsorientert og engasjert dekan som skal videreutvikle og lede fakultetets forsknings-, utdannings-, innovasjons- og formidlingsvirksomhet i tråd med UiTs mål og strategier. Dekanen skal bidra til å skape et nasjonalt og internasjonalt kraftsenter for kompetanse, vekst og nyskaping i tråd med UiTs strategi Drivkraft i nord.

Det helsevitenskapelige fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) samler flere helserelaterte utdanninger, og legger til rette for tverrfaglighet og innovasjon i forskning og utdanning. Fakultetet består av fagområdene samfunnsmedisin, idrett, klinisk medisin, farmasi, klinisk odontologi, medisinsk biologi, helse- og omsorgsfag, vernepleie, psykologi, og kompetansesenter for barn og unge. Fakultetet driver forskning, utdanning og formidling i disse fagene, i tett samarbeid med helsevesenet i landsdelen. Fakultetet har om lag 1000 årsverk og 4500 studenter. Fakultetsstyret er øverste organ ved fakultetet og ledes av ekstern styreleder.

Ansvar og oppgaver

Dekanen ivaretar den daglige ledelse av fakultetets samlede virksomhet, sammen med prodekan(er) og fakultetsdirektør. Dekanen har et overordnet faglig ansvar og resultatansvar for fakultetet. Som del av UiTs ledergruppe skal dekanen bidra til god samhandling og helhetlig ledelse av universitetets virksomhet. Sentrale arbeidsoppgaver er:

 • lede og utvikle fakultetets utdannings, forsknings-, innovasjons- og formidlingsvirksomhet i tråd med UiTs og fakultetets mål og strategier
 • utvikle fakultetets mål og strategier og sørge for at ressursene brukes på en god og hensiktsmessig måte
 • være sekretær for fakultetsstyret, og i samråd med styrets leder gi tilråding i de saker som legges fram for styret
 • gjennomføre strategier og vedtak som er fastsatt av universitetsstyre, fakultetsstyre, rektor og universitetsdirektør
 • delta i UiTs ledergruppe, og bidra til helhetlig ledelse av universitetets virksomhet
 • bidra til utvikling av kvalitet, relevans og nyskaping av utdanninger og læringsmiljø
 • bidra til utvikling av kvalitet, innretning og omfang på fakultetets FoU-virksomhet, og legge til rette for økt ekstern finansiering av virksomheten
 • bidra til forskningskommunikasjon, innovasjon og kommersialisering
 • bidra til utvikling av arbeids- og læringsmiljøer som fremmer faglig utvikling og samarbeid
 • sørge for god kommunikasjon, åpenhet, samhandling og medvirkning ved fakultetet
 • følge opp virksomheten ved alle campuser og studiesteder
 • representere fakultetet utad, og ivareta og utvikle samarbeid med relevante myndigheter og andre aktører i fakultetets omgivelser
 • sørge for at relevante myndighetskrav og krav fra universitetsledelsen blir ivaretatt
 • ivareta personal- og økonomiansvar for fakultetet

Dekanen rapporterer til rektor i faglige saker og til universitetsdirektøren i administrative saker, og skal ha et nært samarbeid med universitetsledelsen om både strategiske og forvaltningsmessige forhold.  Det er fastsatt instruks for stillingen. Denne blir nå revidert, og vil være klar i god tid før tilsetting.

Kvalifikasjonskrav

Stillingen som dekan krever gode lederegenskaper og gode evner til samarbeid, strategisk tenkning, kommunikasjon og fleksibilitet. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi søker etter en dekan som har:

 • evner til strategisk tenking, prioritering, beslutning og gjennomføring
 • en inkluderende lederstil preget av samarbeid, kommunikasjon og medvirkning
 • evner til å lede en organisasjon i utvikling og endring
 • ledererfaring fra kunnskapsorganisasjon
 • evner til å bygge relasjoner og ivareta god samhandling internt og eksternt
 • vitenskapelig kompetanse på doktorgradsnivå innenfor et fagområde som er relevant for fakultetet

Det er ønskelig med erfaring fra undervisning, forskning og formidling på universitets-/ høgskolenivå. Arbeidsspråk for stillingen er norsk og engelsk.

Vi tilbyr:

 • en sentral lederposisjon ved et av Norges største og viktigste universiteter
 • dyktige og engasjerte medarbeidere i aktive fagmiljøer
 • interessante og utviklende lederoppgaver
 • lønn og øvrige arbeidsvilkår etter avtale, i stillingskode 1474 dekan
 • søkere som har fast faglig stilling ved UiT gis rett til 12 måneder FoU-termin etter en åremålsperiode som dekan
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter og muligheter for boliglån

Dekan tilsettes på åremål for en periode på fire år, med mulighet for tilsetting i ytterligere to fireårsperioder. Ønsket tidspunkt for tiltredelse er 1.1.2018.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på: www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • vitnemål og attester

Fra bruttolønnen trekkes lovfestet pensjonsinnskudd. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til referansepersonene i annonsen.

UiT har et personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. Vi oppfordrer spesielt kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til å søke. Universitetet er IA-virksomhet og vil forsøke å legge arbeidsforholdene til rette for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; Personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 04.09.2017
Web: www.uit.no

Kontakt: Anne Husebekk (Rektor)
Telefon: 77 64 49 88 / 481 41 286
E-post: anne.husebekk@uit.no

Kontakt 2: Jørgen Fossland (Konstituert universitetsdirektør)
Telefon: 77 64 49 87 / 951 50 414
E-post: jorgen.fossland@uit.no