UiT Norges arktiske universitet - 50 % stilling som avdelingsingeniør/overingeniør

Det helsevitenskapelige fakultet - Institutt for medisinsk biologi

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

50 % stilling som avdelingsingeniør/overingeniør

Søknadsfrist: 7.7.2017

Ref.nr. 2017/3245

Ved UiT Norges Arktiske Universitet, Det helsevitenskapelige fakultet er det ledig en fast 50 % stilling som avdelingsingeniør/overingeniør.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til professor Ingebrigt Sylte, epost: Ingebrigt.Sylte@uit.no, tlf: 77 64 47 05

Stillingens tilhørighet

Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen Molekylær farmakologi og toksikologi, Institutt for medisinsk biologi. Den tilhører instituttets tekniske stab, og arbeidssted kan endres som følge av endringer i instituttets behov.

Forskningsgruppen Molekylær farmakologi og toksikologi benytter eksperimentelle (in vitro) og teoretiske (in silico) metoder til å studerer molekylære mekanismer til «drug targets» og mekanismer involvert i hypersensitivitet mot marine biomolekyler. En viktig del av aktiviteten dreier seg om å identifisere nye mål for medikamentell behandling og nye molekyler som kan gi farmakologiske effekt. Hud- og luftveis-eksponering for marine biomolekyler er relevant i ulike typer arbeidsmiljø, og effekter av slik eksponering studeres i celle-modeller.

Institutt for medisinsk biologi driver grunnleggende biomedisinsk forskning innen blant annet ulike kreftformer, hjerte-karsykdommer, kroppens immunforsvar og antibiotikaresistens. Instituttet er også involvert i marin bioprospektering og utvikling av nye legemidler.

Hovedtyngden av instituttets undervisning er rettet mot medisin- og odontologistudiet, men instituttet gir også undervisning både på bachelor-, master- og ph.d.-nivå innen biologi/biomedisin. Instituttet har et eget treårig bachelorprogram i bioingeniørfag. For øvrig bidrar instituttet i grunnutdanningen av studenter bl.a. i psykologi, ulike helse- og omsorgsfag og farmasi.

Stillingens arbeidsoppgaver

Den som tilsettes skal delta aktivt i forskningsgruppens prosjekter, og yte teknisk bistand i forbindelse med undervisning. Stillingsinnehaveren vil få et spesielt ansvar for in vitro delen av gruppens forskningsaktivitet, men må også å kunne bidra i gruppens teoretiske beregninger. Det forventes at stillingsinnehaveren skal kunne ta ansvar for etablering av nye metoder og videreutvikle eksisterende metoder. Stillingsinnehaveren vil også ha ansvar for konkrete oppgaver innen forskningsgruppens generelle drift og HMS-arbeid.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves minimum relevant utdanning på bachelor-nivå, men det er ønskelig med mastergradsutdanning eller tilsvarende innen relevant fagkrets. De best kvalifiserte søkerne vil bli innkalt til intervju. Vennligst oppgi referanser. Det er mulighet for tilsetting som overingeniør for spesielt godt kvalifiserte søkere.

Ved bedømmelse vil det bli lagt vekt på erfaring med celle- og molekylærbiologiske teknikker. Spesielt vil erfaring med membranproteiner bli vektlagt. Det er vil også legges vekt på erfaring med bruk av programpakken Schrødinger til molekylmodelleringsstudier. Erfaring med etableringen av metoder og videreutvikling av eksisterende metoder vil telle positivt. Det samme gjelder erfaring fra laboratorieundervisning og HMS-arbeid. Søkere må ha gode kunnskaper i engelsk og norsk både muntlig og skriftlig. Personlig egnethet, gode samarbeidsevner og evne til å arbeide nøyaktig og selvstendig er viktig for stillingens funksjon og vil bli tillagt stor vekt.

Stillingsbetingelser

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1087 overingeniør / kode 1085 avdelingsingeniør. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse fra bruttolønn.

Bedømmelseskomité - rådgivende funksjon

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

De av søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen.

 

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

  • Søknadsbrev
  • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
  • vitnemål og karakterutskrift
  • attester og referanser med kontaktinformasjon

Bedømmelse forutsetter at overnevnte søknadsdokumenter er vedlagt i Jobbnorge innen søknadsfristen.

 

Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

 

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 07.07.2017
Web: www.uit.no

Kontakt: Professor Ingebrigt Sylte
Telefon: 77 64 47 05
E-post: Ingebrigt.Sylte@uit.no