Statped - Teiknspråkkonsulent/rådgjevar på fagområdet høyrsel

Teiknspråkkonsulent/rådgjevar på fagområdet høyrsel

Frist: 31.05.2018

Statped vest er ein av fire regionar i Statped med regionsenter i Bergen og med kontor i Sandane og i Stavanger. Statped vest yter tenester til kommunar og fylkeskommunar i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland innan fagområda synsvanskar, høyrselsvanskar, samansette lærevanskar, språk- og talevanskar, brukarar med døvblindheit eller kombinerte sansetap og brukarar med erverva hjerneskade.  

Statped vest har ledig ein fast stilling som teiknspråkkonsulent/rådgjevar på fagområdet høyrsel.  

Vi ønskjer å tilsette ein teiknspråkkonsulent/rådgjevarar som har høg kompetanse innan fagområdet høyrsel og særleg på teiknspråkområdet.     

Arbeidsoppgåver 

 • Opplæring av føresette, barn og unge i teiknspråk og norsk med teiknstøtte 
 • Arbeid med kurstilbod til barn og føresette med høyrselshemming 
 • Koordinering og sakshandsaming av tenester knytt til teiknspråk og kurs 
 • Delta i læremiddelutvikling, oppdrag frå høgskular og fleirfaglege oppgåver i fagavdelinga og Statped 
 • Stillinga inneber stor grad av sjølvstendig arbeid i tillegg til teamarbeid 
 • Du må rekne med å måtte reise noko i samband med jobben 

  Kvalifikasjonar 

 • Relevant utdanning som til dømes lærar i tillegg til teiknspråk 60 studiepoeng (relevant realkompetanse i teiknspråk kan kompensere for dette utdanningskravet) 
 • Erfaring frå arbeid med barn og unge med høyrselshemming  
 • Rettleiingskompetanse, praktisk pedagogisk kompetanse og røynsle med bruk og utvikling av digitale læremiddel vert vektlagt 
 • God skriftleg og munnleg formidlingsevne 
 • Den som vert tilsett må leggje fram politiattest og elles rette seg etter dei til ei kvar tid gjeldande lover og avtalar for tenestepersonar i staten. 
 • Personleg eigna 

  Personlege eigenskapar 

 • Gode samarbeidsevner 
 • Evne til å arbeide sjølvstendig 
 • Fleksibilitet 
 • Analytisk og utviklingsorientert 

  Vi tilbyr 

 • Eit stimulerande og godt arbeidsmiljø med høg fagleg kompetanse 
 • Engasjerande og varierte arbeidsoppgåver 
 • Gode høve til fagleg utvikling 
 • Stillingane vert løna som førstekonsulent st.kode 1408 i ltr. 42-49 (kr. 386 700 - 430 100).  For særleg kvalifiserte søkjarar st.kode 1434 rådgjevar i ltr 45-60 (kr. 404 000-517 700) 
 • Fleksibel arbeidstidsordning 
 • IA-verksemd 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse   

  Arbeidsstyrken i staten skal spegle mangfaldet i befolkninga i størst mogeleg grad. Statped sitt mål i personalpolitikken er ei balansert samansetjing av alder og kjønn, og å rekruttere personar med minoritetsbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne.  

Søkjarane må vere merksame på at opplysningar om at dei har søkt kan verte offentleggjort, sjølv om søkjarane ber om ikkje å bli ført opp på offentleg søkjarliste.  Søk på stillingen

Søknadsfrist: 31.05.2018
Web: www.statped.no

Kontakt: Hilde Sivertsen (Avdelingsleiar)
Telefon: 992 45 684