Statped - Rådgiver/seniorrådgiver i fagavdeling sammensatte lærevansker - Alternativ og supplerende kommunikasjon

Rådgiver/seniorrådgiver i fagavdeling sammensatte lærevansker - Alternativ og supplerende kommunikasjon

Frist: 04.04.2018

Statpeds fagavdelinger dekker tjenester innen seks fagområder: døvblindhet/kombinerte syns- og hørselstap, ervervet hjerneskade, hørsel, sammensatte lærevansker, språk/tale og syn. Statped, avdeling for sammensatte lærevansker (SLV), har som oppgave å gi tjenester til barn, unge og voksne med store sammensatte lærevansker i nært samarbeid med PPT og fagpersoner i kommunen/ fylkeskommunen.   

Ønsker du å bli en del av et større spisskompetent fagmiljø? Avdeling sammensatte lærevansker i Statped sørøst har nå behov for medarbeider med fordypning innen kunnskapsformidling og veiledning i opplæringssituasjoner for barn og unge med behov for ASK (alternativ- og supplerende kommunikasjon). Det forventes at rådgiver kan bidra inn i kurs, konferanser og nettverk, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Statped samarbeider med både nasjonale og regionale kompetansetjenester samt med høyskoler og universiteter om utviklings - og forskningsarbeid på området.   

Avdelingen består i alt av 47 medarbeidere fordelt på tre seksjoner, lokalisert henholdsvis i Oslo, på Gjøvik og i Kristiansand. Avdelingen har nå ledig en fast rådgiverstilling ved seksjonen på Gjøvik.      

Arbeidsoppgaver 

 • Utredning og veiledning/rådgivning når det gjelder barn, ungdom og voksne med store sammensatte lærevansker og behov for ASK.  
 • Inngå i utviklingsarbeid med kommuner/fylkeskommuner innen fagfeltet  
 • Kompetanseutvikling innen fagfeltet i form av prosjektdeltakelse, tiltaksutvikling og systematisering av erfaringer 
 • Sørge for kompetanseoverføring til aktuelle samarbeidspartnere i kommuner og fylkeskommuner  
 • Samarbeid med aktuelle instanser som nasjonale sentre og kompetansemiljøer, universitet og høgskoler, helseinstitusjoner mm  
 • Andre oppgaver innenfor avdelingens og Statpeds ansvarsområde ved behov 
 • Reisevirksomhet: Reisevirksomhet må påregnes 

Kvalifikasjoner 

 • Utdanning: mastergrad/hovedfag/embetseksamen/ innen spesialpedagogikk, pedagogikk, ergoterapi, fysioterapi eller psykologi  
 • Fordypning fra og arbeidserfaring med fagområdene vektlegges 
 • Du kan vise til stor gjennomføringsgrad og måloppnåelse  
 • Systemforståelse god kjennskap til offentlig forvaltning  
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne  
 • Personlig egnethet  
 • Andre relevante kvalifikasjoner 
 • Erfaring fra PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) eller andre veiledningsinstanser er en fordel 
 • Kompetanse og erfaring med bruk av digitale verktøy og digitale arbeidsformer 
 • Det er ønskelig med minimum tre års arbeidserfaring innen ditt felt samt at du kan vise til gode resultater 
 • Erfaring fra skriftlig artikkelproduksjon og formidling 

Personlige egenskaper 

 • Strukturert og analytisk og har evne til å arbeide selvstendig  
 • God til å samarbeide og du må like å arbeide i team og bygge nettverk  
 • Fleksibel og pragmatisk  
 • Resultatorientert og kvalitetsbevisst  
 • Trives med stort arbeidspress i perioder  
 • Tar initiativ til nyutvikling og fremmer en delingskultur 
 • Evne til å skape gode relasjoner preget av tillit  

 Vi tilbyr 

 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) i ltr. 50-68, tilsvarende kr 436.900 - 600.200 brutto per år  
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et dynamisk og spennende kompetansemiljø  
 • Bruk av team- og prosjektorganisering på tvers av alle Statpeds fagavdelinger  
 • Et stimulerende og godt flerfaglig arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse  
 • Gode faglige utviklingsmuligheter  
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med blant annet tjenestepensjonsordning og tilbud om boliglån  
 • Fleksibel arbeidstidsordning  
 • Statped er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne. 

 Gjøvikregionen regnes som et nyskapende og teknologisk sentrum i innlandet, og er et nasjonalt viktig område for forskning på produksjon og mat. Regionen rommer Raufoss industripark med over 3000 ansatte. Regionen er den mest folkerike delen av Oppland fylke.

Gjøvik by står foran spennende byutviklingsprosjekter i årene som kommer. Byen har et voksende universitetsmiljø ved NTNU, og har flest studieplasser mellom Oslo og Trondheim. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.    

 Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. Den som tilsettes må rette seg etter de til enhver tid gjeldende lover og avtaler for statens tjenestemenn  

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 04.04.2018
Web: www.statped.no

Kontakt: Heidi Enger (Seksjonsleder)
Telefon: 954 99 807