Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) - Kommunikasjonsrådgivar - vikariat

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er eit nasjonalt kompetansesenter for internasjonalisering av utdanning. Vi samarbeider med utdanningsinstitusjonar, private og offentlege verksemder og norske styresmakter, og skal bidra til å auke kunnskapen om internasjonalt utdanningssamarbeid i Noreg. SIU forvaltar internasjonale utdanningsprogram og har ansvar for å profilere Noreg som eit attraktivt samarbeids- og studieland.

Frå og med 1.januar er SIU slått saman med Norgesuniversitetet (NUV) og Program for kunstnarleg utviklingsarbeid (PKU), i eit felles kvalitetsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet. Regjeringa vil på denne måten samle tilskotsordningar og program som skal bidra til å heve kvaliteten i høgare utdanning og fagskular. Det nye kvalitetsorganet har hovudsete i Bergen, med virke også i Tromsø

Kommunikasjonsrådgivar - vikariat

SIU har ledig eit vikariat i 100% stilling som rådgivar, som følgje av avvikling av foreldrepermisjon. Tilsetjing etter nærmare avtale og seinast 15.juni 2018. Vikariatet varer fram til 31.mai 2019, og kan bli forlenga.

Stillinga er knytt til kommunikasjonsavdelinga i SIU. Avdelinga er leia av ein avdelingsdirektør og har åtte faste medarbeidarar. Kommunikasjonsavdelinga har ansvar for all intern og ekstern kommunikasjon ved SIU, og har ansvar for formidling, nettsider og marknadsføring. Ein stor del av kommunikasjonsarbeidet er knytt til program SIU forvaltar på vegne av ulike oppdragsgjevarar.

Arbeidsoppgåver

 • Ansvar for årsplanar og årsrapportering for Erasmus + programmet, samt oppfølging av budsjett og rekneskap
 • Bidra med innhaldsproduksjon til SIUs ulike kommunikasjonskanalar og sosiale media
 • Kontakt med norsk utdanningssektor og andre relevante samarbeidspartnarar
 • Anna kommunikasjonsfagleg arbeid ved SIU

Krav til kvalifikasjonar

 • Utdanning på masternivå og/eller tilsvarande realkompetanse. Lang og relevant erfaring kan i nokre tilfelle erstatte delar av utdanningskravet
 • Erfaring frå kommunikasjon og/eller marknadsføringsarbeid
 • Særs gode norsk- og engelskkunnskapar, både munnleg og skriftleg
 • God digitalkompetanse
 • Den tilsette må kunne representere SIU i ulike fora

Ønska kvalifikasjonar

 • Kjennskap til utdanningsfeltet i Noreg og gjerne også utlandet
 • Erfaring frå prosjektarbeid
 • Erfaring frå offentleg forvaltning

Personlege eigenskapar

 • Evne til å jobbe sjølvstendig
 • Systematisk og med gode samarbeidsevne
 • Løysings- og resultatorientert
 • Utviklingsretta og kreativ

SIU kan tilby varierte og faglege utfordringar samt eit uformelt og inspireranse arbeidsmiljø. Vi legg vekt på at personen er godt eigna og motivert for stillinga og arbeidet.

SIU har fleksibel arbeidstidsordning og er ein IA-verksemd. Den som vert tilsett må rette seg etter dei retningslinene som til ei kvar tid gjeld for stillinga. Innhaldet i stillinga kan bli endra som følgje av omstillingar i SIU.

Stillinga vert lønna som rådgivar (kode 1434) innan lønspenn kr. 482 500 - kr 558 500, etter kvalifikasjonar. Trekk til pensjonstilskot i Statens pensjonskasse er 2 %.

Arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkninga si samla kompetanse. Vi oppmodar difor kvalifiserte kandidatar med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søkje jobb hos oss. Dersom søkjar ønskjer å reservere seg frå oppføring på offentleg søkjarliste, må dette grunngjevast. Opplysningar om søkjar kan gjerast offentleg sjølv om søkjar har bede om konfidensiell behandling. Søkjaren vert varsla dersom ønskje om reservasjon ikkje vert tatt til følgje, jf. Offentleglova §25.

Spørsmål om stillinga kan rettast til avdelingsdirektør Kristin Solheim, tlf. 932 28 573 eller personalsjef Tone Stiansen, tlf. 934 67 877.

Søknad og komplett CV med oversikt over utdanning og tidlegare praksis, vedlagt skanna vitnemål og attestar skal sendast inn via link på denne sida (Jobbnorge).

Søknadsfrist: 11.03.2018
Web: www.siu.no

Kontakt: Avdelingsdirektør Kristin Solheim

Kontakt 2: Personalsjef Tone Stiansen