SINTEF - Forsker/Research scientist - Prosesskjemi og funksjonelle materialer

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern. Vi skaper verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon, og utvikler løsninger og teknologi som tas i bruk.

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. Vi er blant de fire største oppdragsforskningsinstituttene i Europa, og vårt mål er å bli Europas mest anerkjente konsern for oppdragsforskning.

SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet. Overskudd fra oppdragsforskning investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse.

SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som tilbyr høy kompetanse innen materialteknologi, avanserte materialer og nanoteknologi, anvendt kjemi og bioteknologi. Vi arbeider tett mot den internasjonale industrien innen olje og gass, miljøvennlig energi og prosessindustri.

Forsker/Research scientist - Prosesskjemi og funksjonelle materialer

Søknadsfrist: 23.02.2018

Vi ser etter ny medarbeider som kan være med og styrke forskningsgruppen vår. Dine ansvarsområder som medlem i gruppen for Prosesskjemi og funksjonelle materialer vil være å utvikle og anvende neste-generasjons løsninger for prosess industri, både norsk og internasjonal. Vi forventer at du i godt samspill med teamets medlemmer bidrar til initiering, gjennomføring og ledelse av et spekter av oppdrags-, innovasjons-, og strategiske forskningsprosjekter. Våre forventninger er at arbeidet ditt er av høy kvalitet og at du bidrar til at teamet fungerer godt. 

Den nye stillingen blir tillagt særskilt ansvar for gruppens aktivitet innen design og utvikling av testsystemer innen katalyse og separasjon. Et spesialområde er parallell prosessering / parallell kjemi og tidligere erfaring innen dette området vil telle positivt, men er ikke et krav.    

Kvalifikasjoner:   

 • PhD eller tilsvarende forskerkompetanse innen kjemiteknikk 
 • Erfaring med prosessdesign og prosessintensivering  
 • Industriell bransjeforståelse, eksempelvis innenfor kjemisk prosessindustri og/eller olje- og gassindustri. 
 • Utarbeidelse av prosjektsøknader og prosjektledelse 
 • Evnen til god skriftlig rapportering og kommunikasjon på engelsk 
 • Kandidaten må være kunde- og forretningsorientert, og ha energi og kapasitet til å levere resultater og møte kundeforventninger 

 Din personlighet:

Du liker å jobbe selvstendig så vel som i team. Du bidrar med dine gode mellommenneskelige egenskaper samtidig som du er proaktiv. Du liker å jobbe eksperimentelt, er kunde- og løsningsorientert og tar initiativ. Du kan jobbe systematisk, men med basis i nysgjerrighet og faglig kreativitet.   

Vi tilbyr: 

 • Et internasjonalt og motiverende arbeidsmiljø 
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling i en organisasjon som verdsetter ansvar og initiativ 
 • Gode muligheter for å påvirke egne aktiviteter og egen prosjektportefølje 
 • Deltakelse i faglig utviklende og innovative nasjonale og internasjonale prosjekter i nært samarbeid med industri 
 • Kollegaer som ønsker å gjøre en forskjell 
 • Fleksibel arbeidstid, konkurransedyktig lønn, bedriftsbarnehage, gode pensjons- og forsikringsordninger, og gode velferdsordninger 

 Ta gjerne kontakt for mer detaljerte opplysninger om stillingen. In English: Research Scientist/Senior Research Scientist – Process Chemistry and Functional Materials  We are looking for a new research scientist to strengthen our research group. Your areas of responsibility as a member of our Process Chemistry and Functional Materials group will be to develop and apply the next generation of solutions for the Norwegian and global process industry. We anticipate that, as part of a well-functioning team, you will contribute towards the initiation, implementation and management of a series of innovative and strategic contract research projects. Our expectations are that your work will be of high quality and that you will make a valuable contribution to the effective performance of our team.   

The new position will be allocated specific responsibility for the group’s activities linked to the design and development of test systems in the fields of catalysis and separation. A special field of interest will be parallel processing/parallel chemistry, and previous experience in this field will be an advantage, although it is not a requirement.      

Qualifications:    

 • A Ph.D. or equivalent research competence in chemical engineering  
 • Experience in process design and process intensification   
 • An awareness of industrial applications such as in the chemical process industry and/or the oil and gas industry  
 • Experience in the preparation of project applications and project management  
 • The ability to communicate and produce high-quality written reports in English  
 • The candidate must be client- and business-oriented, with the drive and capacity to deliver results and meet client expectations  

Your personal qualities  

You enjoy working independently as well as part of a team. You are proactive while at the same time contributing with your excellent inter-personal skills. You enjoy working experimentally. You are client- and solution-oriented, and an initiative-taker. You can work systematically, but rooted in your natural curiosity and professional creativity.     

We offer:  

 • A motivational, international working environment  
 • Excellent opportunities for professional and personal development in an organisation that values responsibility and initiative  
 • Excellent opportunities to influence your own work and your own project portfolio  
 • Participation in innovative domestic and international projects that promote professional development in close collaboration with industrial partners  
 • Colleagues who want to make a difference  
 • Flexible working hours, a competitive salary, a company pre-school facility, excellent pension and insurance arrangements, and good employee welfare benefits  

For more details about the position, do not hesitate to contact us. 

Apply for position

Søknadsfrist: 23.02.2018
Web: www.sintef.no

Kontakt: Jasmina Hafizovic Cavka
E-post: Jasmina.Hafizovic@sintef.no

Kontakt 2: Duncan Akporiaye (Forskningssjef)
Telefon: +47 93059166
E-post: duncan.akporiaye@sintef.no