SINTEF - Forsker/Research scientist - Nye energiløsninger

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern. Vi skaper verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon, og utvikler løsninger og teknologi som tas i bruk.

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. Vi er blant de fire største oppdragsforskningsinstituttene i Europa, og vårt mål er å bli Europas mest anerkjente konsern for oppdragsforskning.

SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet. Overskudd fra oppdragsforskning investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse.

SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som tilbyr høy kompetanse innen materialteknologi, avanserte materialer og nanoteknologi, anvendt kjemi og bioteknologi. Vi arbeider tett mot den internasjonale industrien innen olje og gass, miljøvennlig energi og prosessindustri.

Forsker/Research scientist - Nye energiløsninger

Søknadsfrist: 23.02.2018

Vil du være med å bidra til løsninger for fremtidens bærekraftige industri?  

Vi leter etter en ny kollega som kan styrke vår forskningsgruppe innenfor batterier og hydrogen.  Du blir en del av et anerkjent faglig miljø, du vil få mye ansvar samtidig med at du får frihet til å forme gruppas og SINTEFs framtid.  SINTEF krever gode faglige og økonomiske resultater, samtidig som vi gir deg muligheter og legger til rette for din personlige utvikling.   

Ansvar i stillingen  

Du vil jobbe i våre eksisterende prosjekter innenfor batterier og brenselceller/elektrolysører, og din oppgave blir å planlegge, utføre, rapportere og kvalitetssikre montering og testing av lav-temperatur brenselceller og vannelektrolysører, og batterier. 

Du vil også bli involvert i prosjektsalg og prosjektledelse.   

Personlige kvalifikasjoner  

Du liker å jobbe i team og du omgås mennesker på en god måte. Du er proaktiv og i stand til å jobbe selvstendig når det trengs.  I tillegg er du kundefokusert og løsningsorientert, og du har driv og evne til å ta initiativ.  Du kan jobbe systematisk og har gode eksperimentelle og analytiske egenskaper.  

Faglige kvalifikasjoner  

 • Du bør ha en doktorgrad, eller liknende arbeidserfaring i et relevant område (elektrokjemi, kjemiingeniør, materialvitenskap, fysikk eller liknende).  En god kandidat for denne stillingen bør ha noen eller alle disse kvalifikasjonene:  
 • Solid forståelse av grunnprinsippene innen elektrokjemi, termodynamikk, varmeoverføring, strømning og hvordan disse fagfeltene anvendes mot brenselceller/elektrolysører/batterier  
 • Erfaring i utvikling, montering og testing av brenselceller/elektrolysører/batterier  
 • Solid kunnskap om bruk av avanserte diagnostikk-teknikker (syklisk voltammetri, impedansspektroskopi, strøm-mapping, osv)  
 • Erfaring med batteri og PEM komponent-testing, testverktøy og metodeutvikling.  
 • Kjennskap til bruk av software som Matlab og LabView  
 • Evne til å kommunisere godt på engelsk, både skriftlig og muntlig 

Følgende egenskaper vil være en fordel 

 • Kunnskap om forskning og utvikling på feltet, og industriens behov innenfor relevante tema  
 • Erfaring med matematisk/numerisk modellering av elektrokjemiske systemer og prosesser  
 • Kunnskap om oppbygging, vedlikehold og drift av brenselcelle/elektrolysør/batteri teststasjoner  
 • Norskkunnskap, både skriftlig og muntlig, samt andre språk  
 • En sterk forsknings -og publikasjonsliste  
 • Erfaring i prosjektledelse  
 • Erfaring fra internasjonalt forskningssamarbeid og utarbeiding av prosjektsøknader  
 • Evne til å bygge og vedlikeholde nettverk, både faglig og med kunder.  

 Vi kan tilby  

 • Et internasjonalt anerkjent, dynamisk og motiverende arbeidsmiljø  
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling i en organisasjon som setter pris på ansvarlighet og initiativ  
 • Store muligheter for å påvirke egen prosjektportefølje  
 • Deltakelse i innovative nasjonale og internasjonale prosjekter i nært samarbeid med industri  
 • Kollegaer som er ute etter å gjøre en forskjell  
 • Samarbeid med akademia, både fast ansatte og studenter ved universiteter og høyskoler  
 • Fleksibel arbeidstid, lønn basert på kvalifikasjoner, barnehage, gode pensjons- og forsikringsordninger.  

 In English: 

We are looking for a new team member to strengthen our research group within batteries and hydrogen technologies. 

You will become part of a strong scientific environment with a large degree of responsibility but at the same time significant freedom to contribute to shape the team's and SINTEF's future. SINTEF places high demands on scientific and financial results, whilst at the same time providing for and facilitating your personal development.   

Your responsibilities  

You will be incorporated into our already existing battery and fuel cell/electrolyzer projects, and your work will mainly consist of planning, executing, reporting and ensuring quality of assembly and testing of low temperature fuel cells, water electrolyzers and batteries. 

You will also be involved in project acquisition and management.   

Personal qualifications  

 You enjoy working in a team and have good interpersonal skills. You are also proactive and capable of working independently when required.  Furthermore, you are customer- and solution oriented, and you have the drive and ability to take initiative. You are able to work systematically and have excellent experimental and analytical skills.   

Scientific qualifications  

You should have a PhD degree, or similar working experience in a relevant area (Electrochemistry, Chemical Engineering, Mechanical Engineering, Materials Engineering, Physics or similar). A good candidate for this position should have some or all of the following qualifications:  

 • Solid understanding of the fundamentals of electrochemistry, thermodynamics, heat transfer and fluid flow and their application to fuel cell/electrolyzer/battery technologies  
 • Experience in  development, assembly and testing of batteries and fuel cells/electrolyzers  
 • Expertise in advanced diagnostics techniques (cyclic voltammetry, loss breakdown analysis, impedance spectroscopy, current mapping, etc.)  
 • Experience with battery and PEM component testing, testing tools and method development  
 • Knowledge of the use of scientific software such as Matlab and LabView  
 • The ability to communicate well in English, both spoken and written  

The following skills will be an advantage:  

 • Knowledge about the recent of R&D developments and industry needs in the relevant topics  
 • Experience with mathematical/numerical modeling of electrochemical systems and processes  
 • Knowledge of construction, maintenance and operation of fuel cell and battery test stations  
 • A good grasp of written and spoken Norwegian, as well as other languages  
 • A strong research and publication record  
 • Experience in project management  
 • Experience from international R&D cooperation and preparation of project proposals  
 • The ability to build and maintain scientific and customer network   

We can offer  

An internationally recognized, dynamic and motivating working environment   

Great opportunities for scientific and personal development in an organization that values responsibility and initiative  Great opportunities to influence own projects  Participation in innovative national and international projects in close collaboration with industry  Colleagues who want to make a difference  Collaboration with academic staff and students at universities and colleges  Flexible working hours, salary based on qualifications, day care, good pension and insurance schemes.  

Apply for position

Søknadsfrist: 23.02.2018
Web: www.sintef.no

Kontakt: Ingeborg Kaus
E-post: Ingeborg.Kaus@sintef.no