Nord universitet - Direktør for digitalisering og infrastruktur

Nord universitet har tematiske satsninger innenfor bioøkonomi, helse, velferd og oppvekst, innovasjon og entreprenørskap, men har også forskning og utdanning innenfor et bredere spekter av fag. Fire doktorgradsprogram støtter opp om de faglige satsningene: sosiologi, studier av profesjonspraksis, akvatisk biovitenskap og bedriftsøkonomi.

Nord universitet tilbyr utdanning både innenfor profesjonsfag og teoretiske disiplinfag. Det tas årlig opp studenter til mer enn 180 studier innenfor både profesjonsutdanning og teoretiske disiplinfag.

Universitetet har rundt 1200 ansatte og 12 000 studenter fra Stokmarknes i nord til Stjørdal i sør.

Direktør for digitalisering og infrastruktur

Søknadsfrist: 08.05.2017

Ved Nord universitet er det ledig fast stilling som direktør for infrastruktur og digitalisering

Om stillingen

Nord universitet søker en engasjert, motivert og utviklingsorientert leder som kan være samlende internt, og som evner å styrke og etablere gode samarbeidsrelasjoner med institusjonens eksterne samarbeidspartnere, ansatte og studenter.

Direktør for digitalisering og infrastruktur rapporterer til rektor og er en del av rektors ledergruppe. Direktøren utøver innen sitt ansvarsområde oppgaver på rektors vegne.

Direktøren vil ha det overordnede ansvaret for universitetets satsning på digitalisering, og skal bidra til å understøtte institusjonens videre utvikling ved hjelp av teknologi. 
Direktøren har også det samlede forvaltnings- og utviklingsansvar for den bygningsmessige infrastrukturen. Avdeling for digitalisering og infrastruktur er organisert med to underliggende enheter ledet av eiendomssjef og digitaliserings- og IKT-sjef. Samlet er det vel 120 ansatte i avdelingen.

Direktør for digitalisering og infrastruktur har ansvar for sitt område i hele Nord universitet, og den som ansettes vil måtte påregne en del reiseaktivitet.

Stillingen har arbeidssted i Nord-Trøndelag.

Krav til stillingen

For stillingen kreves høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå eller høyere. Det kreves solid og relevant ledererfaring fra endringsarbeid i kunnskapsorganisasjoner. Direktør må særlig ha oppdatert kunnskap og erfaring fra større digitaliseringsprosjekter.
Direktøren må ha erfaring med budsjett- og resultatansvar, og ha solid erfaring som personalleder. Det kreves meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Kvalifikasjoner 

Erfaring fra universitets- og høgskolesektoren eller annen større offentlig virksomhet er en fordel, men ikke et krav. Nord universitet søker en direktør som tenker strategisk og som samtidig sikrer realiseringen av universitets ambisjoner for videre utvikling av infrastrukturen og det samlede digitaliseringsarbeidet. Direktøren skal bidra til at organisasjonen bruker teknologi til å fornye, forenkle og forbedre sine tjenester. Arbeidet med digitalisering skal legge til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og bidra til å øke produktiviteten i virksomheten.

Det er viktig at kandidaten har tilstrekkelig teknologisk kompetanse og forståelse, og samtidig er i stand til å kombinere et strategisk blikk med evne til å forstå og styre det operative IKT-relaterte arbeidet. 

Nord universitet er lokalisert på ni ulike steder i Nordland og Trøndelag og har en omfattende bygningsmasse som krever driftsmessig oppfølging og utvikling. En god ivaretagelse av disse oppgavene er også et viktig ansvarsområde for avdelingen som krever kompetanse og kunnskap.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Den som tilsettes må være resultatfokusert og ha prioriterings-, beslutnings- og gjennomføringsevne. Stillingen forutsetter en utadvendt, inkluderende og tillitsskapende lederstil som er preget av samarbeid og dialog både internt og i forhold til eksterne samarbeidspartnere. Direktøren må ha evne til å motivere for endring i en stor kunnskapsorganisasjon.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lyses ut i kode 1062, direktør. Lønn etter avtale.

Nord universitet er en IA-bedrift. Som ansatt ved Nord universitet får du medlemskap i Statens pensjonskasse samt andre velferdsgoder. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

De som tilsettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidige organisasjonsutvikling og omorganiseringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale.

Tilsettingsprosess

Søkere til stillingene vurderes av et særskilt innstillingsutvalg nedsatt av universitetsstyret.

Universitetsstyret er selv tilsettingsorgan.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til rektor Bjørn Olsen, +47 75 51 72 epost: bjorn.olsen@nord.no.

Søknad

Søknad m/cv, kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 08.05.2017.

All dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på

at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søknadsfrist: 08.05.2017

 Ref.nr. 30070813

Søk på stillingen

fnokode:1234

Søknadsfrist: 08.05.2017
Web: www.nord.no

Kontakt: Bjørn Olsen (Rektor)
Telefon: +47 75 51 72
E-post: bjorn.olsen@nord.no