NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Tre ledige stillinger som stipendiat ved Institutt for psykisk helse

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for psykisk helse (IPH)

Tre ledige stillinger som stipendiat ved Institutt for psykisk helse

Stipendiatstillinger i prosjektet «Sleep better to feel better»

Det lyses ut tre stipendiat stillinger ved Senter for søvn- og døgnrytmeforskning ved NTNU, Institutt for psykisk helse. Instituttet bidrar med kompetanse og kunnskap til det generelle helsetilbudet i psykisk helse. Målet for instituttets forskning og undervisning er å øke forståelse og gi bedre behandling av psykiske lidelser, utviklingsforstyrrelser, rusproblemer, rehabilitering og barnevern. https://www.ntnu.no/iph

Stillingene er treårige og inngår i senterets forskning med mål om å utvide kunnskapen om søvn og døgnrytmer og hvordan disse påvirker mennesker med psykiske lidelser. Stipendiatene blir en del av et bredt nettverk av lokale forskere og klinikere, samt nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Det er ønskelig med tiltredelse innen 1. juni 2018.

Prosjektbeskrivelse
Søvn er et grunnleggende behov hos mennesker, og har stor betydning for vår psykiske og fysiske helse. Hos mennesker med psykiske lidelser er søvnvansker et av de vanligste problemene, noe som går igjen på tvers av alle typer lidelser. Stipendiatene vil ta del i to store behandlingsforsøk. Her vil effekten av behandling og stabilisering av søvn for pasienter med ulike psykiske lidelser undersøkes. Prosjekt 1 gjennomføres poliklinisk, mens prosjekt 2 er tilknyttet pasienter innlagt på akuttpost ved St. Olavs Hospital, Østmarka. Arbeidsoppgavene vil bestå av å gjennomføre prosjektene, hvilket innebærer pasientkontakt, dataanalyser og artikkelskriving.

Prosjekt 1: Studier har vist at «kognitiv atferdsterapi for insomni» (KAT-I) er effektivt i å behandle søvnvansker til pasienter som har ulike psykiske lidelser. Et problem er at få behandlere har opplæring i KAT-I. Dette medfører at pasientene i stedet ofte får sovemedisiner, selv om behandling med KAT-I gir bedre resultater og er regnet som den beste behandlingen.

For at flere skal få tilgang til KAT-I er det blitt utviklet en helautomatisk internettversjon av behandlingen. Denne har foreløpig vist seg å gi meget gode resultater i selekterte grupper pasienter, tilsvarende det å få behandling av en søvnekspert. Men behandlingen er ikke undersøkt i en pasientgruppe som er representativ for pasienter i psykisk helsevern. I dette prosjektet vil vi undersøke effekten av å tilby 800 pasienter som er henvist til behandling i norske Distrikt Psykiatriske Sentre internettbasert KAT-I mens de er på venteliste til ordinær behandling. Formålet er å undersøke om behandlingen gir bedre søvn til denne gruppen pasienter, og om det å forbedre søvn tidlig i behandlingsforløpet vil føre til bedre resultater av ordinær behandling, raskere bedring samt mindre foreskriving av medikamenter.

Prosjekt 2: Pasienter som legges inn på psykiatrisk akuttpost har en alvorlig forverring av en psykisk lidelse. Formålet med innleggelse er akuttbehandling og stabilisering av tilstand. Behandlingen er ofte basert på farmakologiske tiltak, men nye og effektive medikamentfrie tiltak er nødvendig og etterspurt, både av myndigheter og brukere.

Dette prosjektet er basert på nyere basalfysiologisk forskning om hvordan lys med spesifikke frekvenser (blått lys) kan ha negativ innvirkning på søvn og døgnrytme. Videre har man funnet at bruk av briller som blokkerer blått lys kan være en svært effektiv og medikamentfri behandling av alvorlig psykisk lidelse. Ved hjelp av ny lysteknologi har vi laget en psykiatrisk akuttpost på St. Olavs Hospital, Østmarka, der halve avdelingen blir blokkert for blått lys om kvelden og natten. Dette gjør at alle som oppholder seg i avdelingen vil kunne få en medikamentfri behandling gjennom å oppholde seg i bygget. I dette prosjektet vil vi gjennomføre en kontrollert behandlingsstudie der vi sammenlikner behandlingsresultater for 500 pasienter som legges inn på denne akuttposten.

Krav til bakgrunn og kompetanse

 • Utdanning på mastergradsnivå med et vektet gjennomsnitt B eller bedre, i tråd med NTNUs karaktersystem. Profesjonsutdanning innen psykologi eller medisin foretrekkes.
 • Søkere må ha svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk.

Ønsket bakgrunn og kompetanse

 • Erfaring fra klinisk arbeid med pasienter og utføring av diagnostiske tester.

Personlige egenskaper

 • Er initiativrik og har evne til å arbeide systematisk og selvstendig
 • Fremstår nysgjerrig og ønsker å jobbe i et tverrfaglig og internasjonalt forskningsmiljø
 • Har god evne til å kommunisere og samarbeide på tvers av faglige skillelinjer

Det vil bli lagt vekt på motivasjon og personlig egnethet for stillingen. Aktuelle kandidater innkalles til intervju.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Det er et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uavhengig av kjønn funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Stilling som stipendiat (kode 1017) avlønnes med minimum årslønn brutto kr 436 500,- per år. Normal avlønning er fra kr 436 500,- til kr 499 200,- per år, avhengig av kvalifikasjoner og tidligere publikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelse i doktorgradsstilling betinger opptak til ph.d-program ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Søknad om opptak må være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. Mer informasjon om doktorgradsutdanningen finnes her: http://www.ntnu.no/mh/phd

Kandidatens personlige kvalifikasjoner samt motivasjon for stillingen og prosjektene må komme frem i søknaden. Følgende opplysninger må i tillegg fremgå av søknaden og vedleggene:

 • CV
 • Vitnemål
 • Attester fra tidligere relevante arbeidsforhold.
 • Kontaktdata for 2-3 relevante referanser
 • Eventuell publikasjonsliste

Søknad sendes elektronisk via denne siden innen søknadsfristen 20.03.2018.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkerens ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen. Rettkjente kopier av vitnemål og attester vil kreves av kandidatene som innkalles til intervju.

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med prosjektleder Håvard Kallestad havard.kallestad@ntnu.no, mobil 930 27 262.

Spørsmål om søknadsprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Helene M. Hovland, e-post: helene.m.hovland@ntnu.no, mobil 908 77 504.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søknadsfrist: 20.03.2018
Web: www.ntnu.no

Kontakt: Prosjektleder Håvard Kallestad

Kontakt 2: HR-konsulent Helene M. Hovland