NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Seniorrådgiver som RRI-koordinator ved Senter for Digitalt Liv Norge (DLN)

Seniorrådgiver som RRI-koordinator ved Senter for Digitalt Liv Norge (DLN)

Nasjonalt senter for digitalt liv
Senter for Digitalt Liv Norge (DLN) er et nasjonalt senter for bioteknologisk forskning og innovasjon og et resultat av Forskningsrådets strategiske satsing: «Digitalt liv - konvergens for innovasjon». I satsningen er det hittil bevilget 360 millioner kroner til å opprette DLN med tolv store forskningsprosjekter, samt et nettverksprosjekt. DLN er et virtuelt senter, og involverer aktører i hele Norge under ledelse av de tre universitetene NTNU, UiO og UiB som har delt vertskap. DLN representerer en milepæl og bryter den tradisjonelle organiseringen av forskning og utvikling og har som hovedmål å utvikle ny kunnskap og nye metoder som bidrar til å løse grunnleggende samfunnsmessige utfordringer gjennom bioteknologi.

DLN senteret er organisert i alt 5 ulike arbeidsgrupper knyttet til ledelse og RRI, innovasjon og industri-involvering, rekruttering og forskerutdanning, kompetanse og infrastruktur-nettverk, samt internasjonalisering. Arbeidet i disse arbeidsgruppene drives av en koordinator, støttet av en ledende fagperson som gruppeleder/mentor. For nærmere informasjon, se
https://www.ntnu.no/dln/senter-for-digitalt-liv-norge

Administrativ koordinator for arbeidsgruppene «Responsible Research and Innovation (RRI)» (80%) og «Utdanning og rekruttering» (20%)

Stillingen er lagt til Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU Trondheim. Instituttet har et sterkt forskningsmiljø innenfor RRI og mer generelt humanistiske og samfunnsvitenskapelige studier av teknologi og vitenskap. Stillingens varighet er 3.5 år.

Koordinator skal i samarbeid med ledelsen av senteret og andre arbeidsgruppekoordinatorer bidra til å utvikle og følge opp satsingen i senteret. Koordinatorgruppa initierer og samordner relevant aktivitet mellom senterets ulike aktører i ulike deler av landet. RRI-koordinatoren forventes å ta en sentral rolle i å påvirke og videreutvikle samfunnsansvarlig bioteknologisk forskning og utvikling i Norge. Koordinatoren vil også få en viktig rolle innen DLN Senterets aktiviteter innen rekruttering og forskerutdanning med særlig ansvar for karriereutvikling. Stillingen er utfordrende og gir store muligheter til å oppnå en betydelig og synlig posisjon i grensesnittet mellom humaniora og samfunnsfag på den ene siden og digital bioteknologi på den andre siden.

Koordinator rapporterer til RRI-ansvarlig leder i arbeidsgruppe 1, forsker Heidrun Åm. Grunntanken i RRI er å sikre at ny vitenskap og nye teknologier utvikles i samspill med det øvrige samfunnet for å ivareta hensyn til behov i samfunnet og verdier, som bærekraft, og dermed kommer til nytte uten å gjøre skade. For den 20% delen av stillingen med oppgaver innen utdanning og rekruttering rapporterer koordinator til leder i arbeidsgruppe 3, professor Olav Haraldseth.

Sentrale arbeidsoppgaver:

- Motivasjons- og utviklingsarbeid knyttet til RRI-virksomhet i DLNs nettverks- og forskerprosjekter, som en del av et større faglig team i senterledelsen og i
RRI-følgeforskningsprosjekt
- Være ansvarlig for å utvikle programmet for karriereutvikling i arbeidsgruppe for utdanning og rekruttering.
- Bidra til planlegging og gjennomføring av arrangementer rettet mot PhD studenter og post dokter i regi av Forskerskolen Digitalt Liv Norge.
- Fremme DLNs samhandling med samfunn, politikk, og andre interessegrupper
- Bidra til samfunnsdebatten rundt bioteknologi, forsknings- og universitetssystemet, og rettferdig og bærekraftig fordeling av innovasjon
- Planlegge og gjennomføre faglige arrangement som workshoper, debattmøter, eller match-making
- Lederstøtte til den faglige lederen av arbeidsgruppen og av DLN, samt den operative ledergruppen
- Formidlingsarbeid, relasjons- og nettverksbygging
- Sørge for god og kontinuerlig drift av senteret, f. eks. rapportering

Kvalifikasjoner
• Det er ønskelig med doktorgrad innenfor kvalitative studier av teknovitenskap- og samfunnsutvikling, som teknologi- og vitenskapsstudier (STS), post-normal vitenskap og teknologivurdering, vitenskapssosiologi, teknoantropologi, vitenskaps- og teknologifilosofi, anvendt etikk eller innenfor et annet humanistisk eller samfunnsvitenskapelig fag som gir tilsvarende kompetanse. Arbeidserfaring kan i særskilte tilfeller veie opp for ønske om doktorgrad og søkere med doktorgrad innen andre fag relevant for Digitalt Liv Norge vil også bli vurdert, men kandidaten må da ha relevant mastergrad innenfor samfunnsfag og humaniora.
• Tverrfaglig utdanningsbakgrunn og/eller forsknings- og formidlingserfaring vil telle positivt i vurderingen av søknadene.
• Kandidaten skal ha et ønske om og erfaringer i å synliggjøre samfunnsfaglig og humanistisk kompetanse.
• Aktiv erfaring med offentlige deltagelse- og dialogprosesser, med aksjonsforskning, prosjektmanagement eller organisasjonsbygging er en fordel.  
• God kjennskap til forskningspolitikk og –forvaltning i Norge og internasjonalt er en fordel.
• Å være oppdatert på utviklingen i bioteknologi er en fordel.

Vi legger stor vekt på personlige egenskaper og egnethet for stillingen.

Vi ønsker oss en kollega som gløder for menneskelige sider ved teknologiutvikling og som er oppdatert på aktuelle debatter.
Gode samarbeidsevner er viktige i denne stillingen. Vi ser etter søkere som er proaktive, utadvendte og energiske, med dokumentert gjennomføringsevne og strategisk forståelse. Søkeren må kunne kommunisere godt både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk, også i digitale kanaler.

Søknad
Søknad skrives og sendes elektronisk via denne side. Søknad merkes med jnr. HF17-026. Søknad skal inneholde:
• CV
• Vitnemål
• 1-3 utvalgte publikasjoner eller doktorgradsavhandling
• Referanser

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet og invitert til intervju. Merk: søknader som ikke sendes via Jobbnorge eller innen fristen vil ikke bli vurdert.

Vilkår
Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) lønnes med minimum årslønn 515.600. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr 515.600-til kr 621.400 pr år avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt må regne med eventuelle endringer i arbeidsområdet underveis.
Lønn i henhold til Statens lønnsregulativ (seniorrådgiver).

NTNU har personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gjenspeile mangfoldet i befolkningssammensetningen generelt.

Den som tilsettes, må ha fysisk arbeidssted ved instituttet.
Det er ønskelig med snarlig tilsetting, senest 1. september 2017.

Informasjon
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til forsker Heidrun Åm, telefon: 73 591782, e-post: heidrun.aam@ntnu.no.

Søk på stillingen her

Søknadsfrist: 23.05.2017

Kontakt: Forsker Heidrun Åm