NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Instituttlederstillinger ved Det humanistiske fakultet

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Instituttlederstillinger ved Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet (HF) er ett av åtte fakulteter ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU. Ved fakultetet drives forskning og utdanning innen et bredt spekter av humanistiske fag: Språk og kommunikasjon, historie, kultur, religion, filosofi, litteratur og kunst.  Praktisk-estetisk og kunstnerisk virksomhet utgjør en viktig del av aktiviteten vår. Fakultetet tilbyr profesjonsutdanning i utøvende musikk og femårig, integrert lektorutdanning i språkfag og historie.

Den faglige virksomheten ved HF er basert på sterke fagdisipliner. Fakultetet har dessuten tverrfaglige studietilbud og deltar i NTNUs tverrgående tematiske satsingsområder, der forskere fra ulike fag møtes for å finne nye svar på komplekse samfunnsproblemer.

Fakultetet vektlegger nyskapende virksomhet innen utdanning, forskning og kunstnerisk virksomhet og samarbeid med kultur- og samfunnsliv. Arbeidslivsrelevans står sentralt i arbeidet med å utvikle vårt studietilbud.

I sammenheng med at åremålsperioden for instituttledere går ut, lyses det ut 6 stillinger som instituttledere ved Det humanistiske fakultet (HF) fra 01.08.2017. Stillingen som instituttleder utgjør normalt 100 %. Instituttleder tilsettes på åremål for fire år med tiltredelse 01.08.17. Samme person kan sitte i stillingen i maksimalt tre åremålsperioder.

Fakultetsadministrasjonen og de fleste instituttene holder til på universitetssenteret på Dragvoll, men profesjonsutdanningen i utøvende musikk samt musikkteknologi er lokalisert i Olavskvartalet i sentrum, og arkeologiutdanningen foregår på Vitenskapsmuseet på Kalvskinnet. NTNU er inne i en periode med campusutvikling som vil vare fram til 2030. I løpet av denne perioden vil fakultetets enheter samles i området vest for dagens campus på Gløshaugen.

De ledige stillingene er ved følgende institutt:
Institutt for kunst- og medievitenskap
Fagprofil: De praktisk-estetiske fagområdene drama og teater og film- og videoproduksjon, i tillegg til filmvitenskap, kunsthistorie og medievitenskap med vekt på visuell kultur. Instituttet har 26 faste vitenskapelige stillinger.
Mer informasjon om instituttet finnes på: http://www.ntnu.no/ikm

Institutt for musikk
Fagprofil: Musikkvitenskap, musikkteknologi, dansevitenskap og utøvende musikk – kunstnerisk virksomhet. Instituttet har 42 faste vitenskapelige ansatte samt 30 faste ansatte på timeavtaler. 
Mer informasjon om instituttet finnes på: http://www.ntnu.no/musikk

Institutt for tverrfaglige kulturstudier
Fagprofil: Kjønn- og kulturstudier og teknologi- og vitenskapsstudier. Instituttet har 15 faste vitenskapelige ansatte.
Mer informasjon om instituttet finnes på: http://www.ntnu.no/kult

Institutt for språk og litteratur
Fagprofil: Nordistikk, fremmedspråk, lingvistikk, fonetikk, anvendt språkvitenskap, litteratur og kulturforståelse, tegnspråk- og tolkeutdanning. Instituttet tilbyr blant annet en 5-årig lektorutdanning og norskkurs for utenlandske studenter og ansatte ved NTNU. Med 94 faste vitenskapelige ansatte er instituttet det største ved HF.
Mer informasjon om instituttet finnes på: http://www.ntnu.no/isl

Institutt for filosofi og religionsvitenskap
Fagprofil: religionsvitenskap, filosofi, anvendt etikk. Instituttet har 25 faste vitenskapelige ansatte.
Mer informasjon om instituttet finnes på: http://www.ntnu.no/ifr 

Institutt for historiske studier
Fagprofil: historie, klassiske fag, arkeologi, kulturminneforvaltning, europastudier.
Instituttet tilbyr blant annet en 5-årig lektorutdanning.
Instituttet har 35 faste vitenskapelige ansatte.
Mer informasjon om instituttet finnes på: http://www.ntnu.no/ihs

Instituttleder er instituttets daglige leder. Vedkommende skal påse at virksomheten drives innenfor rammer gitt i regelverk og overordnet nivås beslutninger samt et eventuelt instituttstyres vedtak. Instituttleder inngår i dekanens ledergruppe.

Instituttledernes viktigste oppgaver:

 • Lede og utvikle virksomheten ved instituttet i tråd med fakultetets strategi
 • Delta i institusjonens strategiske arbeid og sørge for at instituttet har oppdaterte strategier og handlingsplaner og at disse følges opp
 • Skape en positiv organisasjonsstruktur og stimulere til et produktivt, trygt og godt arbeidsmiljø for ansatte og studenter
 • Påse at det utøves god faglig ledelse med vekt på kvalitet i studietilbud, undervisning, forskning og nyskaping
 • Sørge for velegnede teknisk-administrative tjenester og effektiv drift av virksomheten
 • Representere og posisjonere instituttet og fremme internt og eksternt tverrfaglig samarbeid, både nasjonalt og internasjonalt
 • Legge forholdene til rette for studentenes lærings- og arbeidsmiljø ved instituttet
 • Representere arbeidsgiver og ivareta den avtalefestede samhandlingen med organisasjonene og de ansattes medbestemmelse
 • Sørge for at internkontroll og økonomistyring fungerer i samsvar med fastsatte regler og rutiner
 • Dersom NTNUs styre vedtar at det skal etableres instituttstyrer som styringsordning på nivå 3, skal instituttlederen forberede saker for instituttstyret, og iverksette instituttstyrets vedtak

Søkere til instituttlederstillingene må ha:

 • Gode lederegenskaper, normalt med ledererfaring fra universitet, høyskole eller forskningsinstitusjoner som senter e.l.
 • Dokumentert vitenskapelig kompetanse på minimum førsteamanuensisnivå innenfor ett av instituttets fagområder
 • Evne til å sette mål og arbeide strategisk
 • Personlig egnethet

I tillegg vil det bli lagt stor vekt på:

 • God forståelse for ledelse av kunnskapsarbeidere i en kontekst med akademisk frihet
 • Motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
 • Gode kommunikasjonsevner og evne til å bygge nettverk og skape tillit internt og eksternt
 • Lederatferd som stimulerer til gode resultater, godt og raust arbeidsmiljø blant tilsatte og studenter

Søkerne må gjøre rede for hvordan de fyller krav som stilles i utlysningen og legge ved:

 • CV
 • Dokumentasjon av faglig kompetanse og lederegenskaper/ledererfaring
 • Kontaktopplysninger for tre referanser; overordnet, sideordnet og underordnet

Den som tilsettes, må rette seg etter de vedtak som endringer i utviklingen av faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. NTNU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Vi oppfordrer derfor kvinner og personer med innvandringsbakgrunn til å søke stillingene.

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Stillingen lønnes i kode 1475, instituttleder. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra brutto kr 750 000,- til kr 900 000,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Synes du dette ser interessant ut og i tråd med dine kvalifikasjoner; send søknad elektronisk via denne siden.

Søknaden merkes HF 17-011 + hvilken instituttlederstilling du søker på. Søknader som kommer etter søknadsfristen vil ikke komme i betraktning.

Søknadsfrist:  20.03.2017

Nærmere opplysninger:
Nærmere opplysninger om stillingene får ved henvendelse til
dekan Anne Kristine Børresen, anne.k.borresen@ntnu.no eller
seksjonssjef HR- og HMS-seksjonen Åse Marit Skarholt, ase.marit.skarholt@ntnu.no

Søk på stillingen her

Søknadsfrist: 20.03.2017
Web: www.ntnu.no

Kontakt: Dekan Anne Kristine Børresen