NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Førsteamanuensis i norsk/norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Førsteamanuensis i norsk/norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning

Institutt for lærerutdanning tilbyr et fullverdig utdanningstilbud for grunnskole og videregående opplæring, og er et av NTNUs største med 4000 studenter og cirka 360 ansatte. Instituttet har en bred etter- ogvidereutdanningsportefølje for lærere og skoleledere og et eget tilbud i bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning samt to nasjonale sentre med formål å styrke kompetansen i fag og grunnleggende ferdigheter i barnehager, skoler og lærerutdanninger over hele landet. Flere av utdanningene gis i samarbeid med andre deler av NTNU. Institutt for lærerutdanning har eget ph.d- program i profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole og er vertsinstitusjon for Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL). Instituttet har en bred forskningsportefølje rettet mot skole og utdanning.

Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking og nasjonalt senter for matematikk i opplæringen skal bidra til at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap 

Ved Institutt for lærerutdanning er det ledig en fast 100% stilling som førsteamanuensis i norsk/norskdidaktikk med innretning mot litteratur og litteraturdidaktikk, med tiltredelse så snart som mulig.

Norskmiljøet ved instituttet er i forskningsfronten nasjonalt med høy FoU-produksjon. Mange ansatte i seksjonen leder eller tar del i store eksternfinansierte forskningsprosjekter. For perioden 2016–2023 er «Literacy og faglighet i skole og arbeidsliv» utpekt som et overordnet, tverrfaglig FoU-satsingsområde. Her er norskfaget sterkt inne med forskning på tekstproduksjon, tekstresepsjon og tekstrefleksjon. På utdanningssiden har norskmiljøet ansvar for grunnskolelærerutdanning med master i norskdidaktikk, 2-årig master i norskdidaktikk, fagdidaktikkundervisning i praktisk-pedagogisk utdanning, 5-årig lektorutdanning og norskdidaktiske videreutdanningsemner.

Fagseksjonen består for tiden av 3 professorer, 2 dosenter, 10 førsteamanuenser, 1 førstelektor, 9 universitetslektorer, 1 post.doc. og 4 stipendiater. Ved seksjonen organiseres all undervisning i team. Det betyr at et godt arbeidsmiljø og lyst og evne til samarbeid verdsettes høyt.

Arbeidsområder:

Stillingen innebærer undervisning, forskning og formidlingsarbeid i norsk/norskdidaktikk.

Den som ansettes skal særlig ivareta litteraturdidaktikk, herunder barne- og ungdomslitteratur og elevenes egen tekstproduksjon. Det forventes i tillegg at den som ansettes også kan bidra på andre fagområder som ligger til fagseksjonen. Den ansatte vil:

 • delta i undervisning, veiledning og vurdering av lærerstudenter.
 • delta i og videreutvikle vårt etter- og videreutdanningstilbud.
 • være en pådriver i seksjonens forskningsvirksomhet og mastersatsing.
 • dekke hovedområdene innenfor norskfaget, sammen med det øvrige personalet
 • oppmuntres til å bedrive forskningsformidling og populærvitenskapelig formidling.

Kvalifikasjoner:

 • Ph.d. i norsk eller norskdidaktikk eller tilsvarende. Søkere uten sluttført ph.d.-utdanning vil kunne bli tatt i betraktning dersom det kan dokumenteres at arbeidet er i sluttføringsfasen.
 • Den som søker må ha forsknings- og undervisningskompetanse i norsk litteratur, litteraturdidaktikk eller tilsvarende.
 • Det er ønskelig med praktisk universitetspedagogisk kompetanse eller tilsvarende. Den som ansettes uten å ha slik kompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter ansettelse å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.
 • Den som ansettes må beherske norsk svært godt, både muntlig og skriftlig. Studentene er morgendagens norsklærere og skal ha undervisning og faglig veiledning, skriftlig og muntlig, der norsk er arbeidsspråket.
 • Undervisningserfaring fra universitet- høgskole, samt fra grunnskole og/eller videregående skole vil bli vektlagt.
 • I tillegg til formelle kvalifikasjoner vil personlige egenskaper som selvstendighet, løsningsorientering, kollegial samarbeidsvilje, studentengasjement, kreativitet og motivasjon tillegges stor vekt. 

Ved vurderingen blir det lagt vekt på vitenskapelige arbeider med relevans for skole og/eller lærerutdanning. Stillingsinnehaveren må regne med å undervise på både grunn- og masternivå og på ulike studieprogram. 

Pedagogiske og didaktiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk/didaktisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning og veiledning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. Aktuelle kandidater vil bli inviterte til pedagogisk prøving ved prøveundervisning og intervju.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stilling som førsteamanuensis kode 1011 lønnes med minimum årslønn kr. 485 700,-. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 485 700,- til kr. 719 600,- Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at vedkommende kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Den totale arbeidsplikt skal fordeles på feltene forskning, undervisning og administrasjon. Fordelingen innen de ulike feltene vil til enhver tid variere, men over tid beregnes tilnærmet lik tid til forskning og undervisning. 

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i www.jobbnorge.no:

 • Søknad i brevs form
 • CV
 • Digitale kopier av relevante vitnemål og attester
 • Inntil 5 vitenskapelige arbeider, inklusive eventuell kunstnerisk forskning

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med SU-93.

Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning. Dette gjelder både vitenskapelige og kunstneriske arbeider.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet. 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte fagseksjonsleder Lennart Jølle, lennart.jolle@ntnu.no, tlf 95945625

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved å kontakte HR- seksjonen ved Brith-Eli Åsland på epost: brith.e.asland@ntnu.no.

Søk på stillingen her

Søknadsfrist: 20.01.2018

Kontakt: Fagseksjonsleder Lennart Jølle