NTNU, Ålesund - Professor/førsteamanuensis i helsevitenskap (simulering og velferdsteknologi) ved Institutt for helsevitenskap

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Professor/førsteamanuensis i helsevitenskap (simulering og velferdsteknologi) ved Institutt for helsevitenskap

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, er det det ledig midlertidig stilling (vikariat) som professor/førsteamanuensis i helsevitenskap (simulering og velferdsteknologi). Stillingen er kombinert med stilling som forskning- og utviklingsledelse ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste (USHT) i Møre og Romsdal.

Stillingen har en stillingsandel på 100 %, hvor 70 % er ved institutt for helsevitenskap i Ålesund og 30 % er ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste (USHT) i Møre og Romsdal.

Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år med mulighet for forlengelse.

Stillingen er administrativt tilknyttet Institutt for helsevitenskap Ålesund (IHA). For mer informasjon om instituttet, se www.ntnu.no/iha

Beskrivelse av ansvarsområde for stillingen
Stillingsinnehaveren har sammen med instituttets øvrige vitenskapelige tilsatte ansvar for undervisning og forskning innen simulering og velferdsteknologi. Dette omfatter også egen forskning, og veiledning av studenter innen fagområdet. Videre plikter stillingsinnehaveren å ta del i administrativt arbeid.

Stillingsinnehaveren har ansvar for å lede simulering og velferdsteknologisentret ved IHA. 30 % av stillingen brukes til forskningsledelse ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste (USHT) i Møre og Romsdal. Stillingsinnehaver vil ha ansvar for å følge opp ulike prosjekt i kommunene samt stimulere og veilede ansatte til å skrive forsknings- og innovasjonssøknader. I tillegg skal stillingsinnehaver bidra til samarbeid innad i NTNU om velferdsteknologi og simulering.

Den som tilsettes må påregne å bidra med undervisning i sitt fagområde på alle studieprogrammene ved fakultetet.

Kvalifikasjoner
Søkere må kvalifisere for stilling som professor eller førsteamanuensis innenfor fagområdet simulering og velferdsteknologi i henhold til Nasjonale normer for vurdering av professorkompetanse ved de medisinske fakultetene i Norge og Kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis.

Personlige egenskaper
Det vil legges vekt på:

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser
 • Gode formidlingsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Evne til og interesse for omstilling og videreutvikling

Vi kan tilby

 • Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Stilling som professor i kode 1013 lønnes med minimum årslønn kr 611 300 per år i 100 % stilling.Normalt avlønnes stillingen ved MH-fakultetet fra 611 300 til 860 100 - brutto per år i 100 % stilling. Stilling som førsteamanuensis i kode 1011 lønnes med minimum årslønn kr 490 500 per år i 100 % stilling. Normalt avlønnes stillingen ved MH-fakultetet fra 490 500 til 661 300 brutto per år i 100 % stilling.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Tilsatte uten formell universitetspedagogisk kompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter tiltredelsen. Universitetet tilbyr slikt kurs.

Søknadens innhold
Søknaden skal gi en kortfattet oversikt over utdanning, eksamener, tidligere praksis og motivasjon for stillingen. Søkerne bes også å redegjøre for sine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i momentliste som finnes på nettadresse: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

Følgende vedlegg må ligge ved Jobbnorge-søknaden i pdf-format:

 • CV, vitnemål og attester. To referanser bes oppgitt.
 • Inntil 15 vitenskapelige arbeider – publiserte eller under publisering – som søkeren ønsker det skal ta hensyn til ved bedømmelsen (vitenskapelige arbeider må også vedlegges i pdf-format)
 • Beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle, og som søkeren spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen
 • Liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort.

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

De mest aktuelle søkerne vil normalt bli innkalt til intervju og prøving av pedagogiske ferdigheter.  

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:
Instiuttleder Elin Margrethe Aasen, Instiutt for helsevitenskap i Ålesund, NTNU: tlf. 70161391 eller 92850817, e-post: ea@ntnu.no eller Leder Brit Steinnes Krøvel, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Møre og Romsdal:  tlf. 95 18 71 88, e-post: brit.krovel@alesund.kommune.no 

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til:
HR-seksjonen MH-fakultetet, NTNU: e-post: hr@medisin.ntnu.no

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no innen søknadsfristen 06.08.2017.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

Søknadsfrist: 06.08.2017
Web: www.ntnu.no/iha

Kontakt: Instiuttleder Elin Margrethe Aasen
Telefon: 701 61 391 eller 928 50 817
E-post: ea@ntnu.no