NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Postdoktor innen småfesykdommer - Ref.nr 18/00759

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner.

Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning.

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2020, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Postdoktor innen småfesykdommer - Ref.nr 18/00759

Søknadsfrist: 27.02.2018.

Ved Institutt for Produksjonsdyrmedisin ved Fakultet for veterinærmedisin er det ledig stilling som postdoktor innen småfesykdommer (prionsykdommer og flåttbårne infeksjoner) i 2 år.

Stillingen er knyttet til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Veterinærhøgskolen, Institutt for produksjonsdyrmedisin, Seksjon for småfeforskning og husdyrhelse på Sandnes. Hovedoppgavene for seksjonen er undervisning av veterinærstudenter, forskning innen fagområdene småfe- og svinesykdommer og informasjon og tjenesteyting til veterinærer, dyreeiere og organisasjoner.

Prosjekt 

Kompetanseoppbygning på molekylære metoder ved Veterinærhøgskolen, seksjon for småfeforskning.
1. Sammendrag

Prosjektet omhandler etablering og videreutvikling av molekylær-biologiske- og bioinformatiske metoder som er aktuelt ved fremti-dig forskning ved seksjonen. De to fagområdene der disse meto-dene vil anvendes er prionsykdommer og flåttbårne infeksjoner.  
Nedenfor er angitt to arbeidsoppgaver for stillingen:

a) Chronic wasting disease (CWD) ble for første gang i Europa diagnostisert på en norsk villrein fra Nordfjella i 2016, og det er nå påvist 14 tilfeller i denne populasjonen. Omkring 25.000 sau beiter årlig i Nordfjella-området. Klassisk CWD er en svært smittsom prionsykdom, og det er fastslått at CWD-smitte kan bevares over lang tid i miljøet. Dette gjør områder hvor mange dyr møtes spesi-elt risikofylte med tanke på smitte fra miljøet. Saltsteiner, som ikke bare tiltrekker sau, men også hjortedyr, utgjør særlig stor risiko for smitteoverføring uten direkte kontakt. Vi planlegger et smittefor-søk der vi vil bruke nyfødte lam med prionprotein (PrP)-genotype VRQ/VRQ, som er svært mottagelige for klassisk skrapesyke (scrapie). Disse lammene vil bli oralt (via munnhule) smittet med CWD fra reinsdyr. Dette forsøket vil belyse om sau kan være smit-tespreder uten selv å utvikle klinisk sykdom. Sau er nemlig angitt å være lite mottakelig for CWD, i likhet med storfe og menneske. Likevel foreligger det en mulighet for at CWD-prioner kan tas opp i fordøyelseskanalen hos sau og derfra spres videre, uten av sauen selv utvikler sykdommen. Resultater fra den planlagte studien vil være av stor betydning for den videre forvaltningen av CWD i Norge og Europa.

b) De vanligste flåttbårne sykdommene i Norge på menneske og dyr er henholdsvis Lyme borreliose som forårsakes av Borrelia burgdorferi sensu lato og sjodogg forårsaket av Anaplasma phagocytophilum. Undersøkelser av skogflått i Norge viser at de også er bærere av flere sykdomsfremkallende bakterier slik som Candidatus Neoehrlichia mikurensis, Borrelia myiamotoi  og Rickettsia helvetica. Alle disse smittestoffene kan forårsake alvorlig sykdom hos mennesker. Hovedfokus vil være etablering av diagnostisk metodikk, særlig rettet mot Cand. N. mikurensis, siden et økende antall humane tilfeller er påvist i Skandinavia, inklusive Norge. Forekomst og betydning av disse smittestoffene på sau vil også være et satsingsområde for seksjonens videre arbeid med flåttbårne infeksjoner. Diagnostiske metoder som blir utviklet vil senere kunne tilbys andre mikrobiologiske laboratorier.

Mål 

a) Undersøke om sau kan smittes med og spre skrantesyke (CWD) uten selv å utvikle sykdommen. Slik kunnskap vil være avgjørende for vurderingen av 1) framtidig bruk av CWD-smittede utmarksbeiter til sau, 2) risiko for spredning av CWD via sau til nye hjorteviltbestander og 3) risiko for at mennesker eksponeres for CWD gjennom kontakt med sau og saueprodukter.

b) Undersøke om sau kan være bærer av flåttbårne smittestoff som allerede er påvist i Norge, særlig bakterien Candidatus Neoehrlichia mikurensis og betydningen disse agens har for dyrehelse og velferd, samt om sau kan være involvert som vertsdyr og reservoar for human smitte. 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for podeforsøk på sau med CWD-prioner
 • Immunhistokjemi, histologi og molekylære metoder
 • Forskning på prionproteinets funksjon og immunforsvaret
 • Etablere Cand. N. mikurensis diagnostikk
 • Etablere diagnostikk på andre flåttbårne smittestoff
 • Undersøke utbredelsen av disse flåttbårne infeksjonene hos sau

Tilsetting i postdoktorstilling har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige førstestillinger. Det kreves oppnådd doktorgrad for tilsetting. Postdoktorstillingen er en åremålsstilling.

Kvalifikasjonskrav for stillingen 

Faglige kvalifikasjonskrav
Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk grunnutdanning
 • PhD innen fagområdet prioner eller flåttbårne smittestoff
 • Kompetanse innen småfesykdommer
 • Erfaring med dyreforsøk på små drøvtyggere
 • Erfaring med molekylærbiologiske metoder inklusiv bioinformatikk
 • Erfaring med immunhistokjemi og gode morfologikunnskaper
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Forskerambisjoner og sterk motivasjon
 • Faglig dybdeforståelse
 • Evne til selvstendig, strukturert og effektivt arbeid
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibilitet
 • Gode holdninger generelt og spesielt i henhold til forskningsetikk

NMBU tilbyr:

 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Ulike velferdsordninger

Lønnsvilkår

Stillingen innplasseres i stillingskode 1352 Postdoktor, lønnsramme 24 (ltr. 57-60) (NOK 490.500-517.300), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysning 

Nærmere opplysninger ved seksjonsleder Snorre Stuen, tlf: +47 (67232900), (epost: snorre.stuen@nmbu.no)

Sende søknad

Søknad sendes elektronisk via linken Søk stillingen øverst på denne siden. 

Søknadsfrist: 27.02.2018.

Sentrale arbeider 

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet. 

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 18/00759 til NMBU Seksjon for småfeforskning, Kyrkjevegen 332/334, 4325 Sandnes, innen søknadsfristen.

Attester/vitnemål 

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens Pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søk stillingen

Søknadsfrist: 27.02.2018
Web: www.nmbu.no

Kontakt: Snorre Stuen (Seksjonsleder)
Telefon: +47 (67232900
E-post: snorre.stuen@nmbu.no