Lovisenberg diakonale høgskole - Utviklings- og driftsansvarlig for ferdighetssenteret

Utviklings- og driftsansvarlig for ferdighetssenteret

Stillingen innebærer ansvar for videreutvikling av aktiviteter ved ferdighetssenteret i samarbeid med fagansatte, samt for daglig drift etter vedtatt driftsmodell.

LDH satser på kvalitet i praksisstudier, og ferdighetssenteret inngår som en viktig læringsarena. Det utlyses 100% fast stilling som utviklings- og driftsansvarlig for ferdighetssenteret. Stillingen innebærer ansvar for videreutvikling av aktiviteter ved ferdighetssenteret i samarbeid med fagansatte, samt for daglig drift etter vedtatt driftsmodell. Det er ikke knyttet personalansvar til stillingen.

Stillingen rapporterer til studieleder for master-, etter- og videreutdanningen.

Tiltredelse etter avtale.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Være pådriver til helsefaglig og pedagogisk utvikling knyttet til å anvende ferdighetssenteret som forsknings- og læringsarena for ulike utdanningsprogram på flere nivå: bachelor i sykepleie, samt masterprogram i avansert klinisk sykepleie og flere videreutdanningstilbud
 • Undervisnings- og veiledningsoppgaver i ferdighetssenter basert på varierte undervisningsmetoder som inkluderer bruk av digitale verktøy
 • Lede etablert ressursgruppe tilknyttet ferdighetssenteret
 • Koordinere bruk av senteret til de ulike programmene internt på LDH, på Lovisenbergområdet og for øvrige samarbeidspartnere
 • Deltakelse i relevante samarbeidsprosjekt med LDHs samarbeidspartnere innenfor spesialisthelsetjenesten og kommunenes helse- og omsorgstjeneste
 • Delegert budsjettansvar knyttet til daglig drift

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad, ønskelig med kompetanse på doktorgrads-/førstelektornivå
 • Autorisert sykepleier
 • Oppdatert klinisk kompetanse/spesialistkompetanse
 • God kompetanse i bruk av IKT i pasientbehandling  og undervisning
 • Pedagogisk basiskompetanse. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse for høyere utdanning må innfri krav i løpet av to år etter tilsetting
 • Erfaring og/eller utdanning knyttet til ferdighetslæring og simulering på bachelor, videreutdannings- og masternivå
 • Meget god norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, gode engelskkunnskaper

Prøveforelesning inngår i et eventuelt intervju.

Ønskede egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Evne til å samarbeide, bygge relasjoner og trekke veksler på kompetanse i team
 • Evne til å inspirere gjennom kvalitet og faglig entusiasme

Vi tilbyr

 • Deltakelse i utviklingsarbeid som skaper morgendagens sykepleierutdanning
 • Gode velferdsordninger
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse etter gjeldende regler
 • Et arbeidsmiljø i vekst med engasjerte kolleger
 • En verdibasert og praksisnær høgskole med samarbeidsflater  mot Lovisenberg Diakonale Sykehus, Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg, Lovisenberg Omsorg+ og Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg

Stillingen er plassert i stillingskode 1011 førsteamanuensis, stillingskode 1198 førstelektor eller stillingskode 1008 høgskolelektor.

Lovisenberg diakonale høgskole er medlem av Virke og er bundet av tariffavtale fremforhandlet av Virke. Ansettelse og lønnsplassering skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lov- og avtaleverk. LDH er en IA-bedrift.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til studieleder Anne Lene Sørensen, mobil 95827507, epost: anne.lene.sorensen@ldh.no

Søknadsfrist: 04.04.2017

Søk på stillingen i ferdighetssenteret her. 

Søknadsfrist: 04.04.2017
Web: www.ldh.no

Kontakt: Studieleder Anne Lene Sørensen