Lovisenberg diakonale høgskole - Ledig stilling som professor

Ledig stilling som professor

Ved Lovisenberg diakonale høgskole er det ledig fast 100% stilling som professor i sykepleie innen feltet allmennsykepleie med vekt på kommunehelsetjenesten.

Stillingen er knyttet til masterstudiet i avansert klinisk sykepleie (MAKS) og skal styrke masterstudiets fordypning i allmennsykepleie.

Begrepene allmennsykepleie og avansert klinisk sykepleie betegner kompetansefelt som er i støpeskjeen i en norsk/nordisk kontekst, både med hensyn til kompetanseprofil og tjenesteutforming. Lovisenberg diakonale høgskole er blant de aller første som opprettet studiet (2013) og har uteksaminert kandidater på masternivå i avansert klinisk sykepleie. Det er stor helsepolitisk interesse knyttet til allmennsykepleierens potensiale for å gi helsehjelp der langvarig sykdom med akutt forverring truer muligheten for å mestre et hjemmeboende liv. MAKS-programmet skal videreutvikles. Professoratet vil være en drivende kraft i å forme innhold og forventninger til den kliniske rollen, utvikle forskningsprogram innen kunnskapsfeltet, og bidra til læreplaner som best kan kvalifisere til slike funksjoner.

Høgskolens satsingsområder innen FoU er pasientnær klinisk forskning, helsetjenesteforskning med særlig oppmerksomhet på sykepleie og tjenesteforbedring i overgangene mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste, og pedagogisk forskning med vekt på fagdidaktikk og praksisstudier.
Vi søker etter en person med vitenskapelige kvalifikasjoner og forskningsresultater innen sykepleie og/eller helsevitenskapelige problemstillinger. Det er forventet at den som tilsettes vil forsterke fagmiljøet tilknyttet MAKS-programmet, og ha en ledende rolle i en av høgskolens forskningsgrupper. Derfor er nasjonalt og internasjonalt FoU-nettverk med relevans for avansert klinisk sykepleie ansett som et fortrinn.
Professoren vil ha oppgaver innen undervisning og veiledning av studenter på ulike nivå, med hovedvekt på mastergradsstudenter. Det vil også være behov for veiledning til LDHs ansatte som er i et førstekompetanseløp. Det forventes at professoren bidrar med igangsetting og gjennomføring av forskningsprosjekter ved høgskolen. Erfaring med å søke og lede eksternt finansierte prosjekter vil bli vektlagt.

Kvalifikasjoner

For tilsetting i stilling som professor kreves professorkompetanse i sykepleie/helsevitenskap. Kriterier for ansettelse som professor fremgår av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisning – og forskerstillinger, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 9. februar 2006 med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 6-3- sjette ledd. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129

LDH er en spisset profesjonshøgskole som vil legge til rette for god synergi mellom forskning og utdanning. Det kreves praktisk – pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse for høyere utdanning må innfri krav til dette i løpet av to år etter tilsetting, se http://www.uhr.no/documents/Nasjonale_veiledende_retningslinjer_for_uh_pedagogisk_basiskompetanse.pdf.

Høgskolen utnytter digitale medier for å styrke fleksibel læring. Erfaring med å gi veiledning og undervisning via digitale medier anses som en fordel.

Det vil bli lagt vekt på gode undervisningsferdigheter, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og evne til fleksibilitet i teamarbeid. Arbeidsspråket er norsk og engelsk. De som tilsettes må beherske norsk eller annet skandinavisk språk og ha god kompetanse i muntlig og skriftlig engelsk.

Vitenskapelig kvalifikasjoner vil bli vurdert av en sakkyndig vurderingskomité etter en screeningprosess av søkerprofil. Aktuelle kandidater til stillingene vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsetting foretas av høgskolestyret ved Lovisenberg diakonale høgskole.

Vi tilbyr

  • Hyggelig arbeidsmiljø med gode og engasjerte kolleger
  • Gode velferdsordninger
  • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse etter gjeldende regler
  • En verdibasert og praksisnær høgskole med samarbeidsflater mot Lovisenberg Diakonale Sykehus, Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg, Lovisenberg Omsorg+ og Stiftelsen Diakonissehuset LovisenbergØvrige opplysninger

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ, professor kode 1013.Lovisenberg diakonale høgskole er medlem av Virke og er bundet av tariffavtale fremforhandlet av Virke. Ansettelse og lønnsplassering skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lov- og avtaleverk. Høgskolen er en IA-bedrift.

Slik søker du

Lovisenberg diakonale høgskole benytter elektronisk søknadsbehandling. Selve søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring leveres elektronisk her.

Følgende dokumenter må i tillegg sendes per post i 4 eksemplarer

  1. CV med komplett publikasjonsliste
  2. Bekreftede kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester
  3. Inntil 10 vitenskapelige arbeider som er sentrale i hennes/hans produksjon. Doktorgradsavhandlingen regnes i denne sammenheng som ett arbeid. Søkeren gir en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen.
  4. Kontaktinformasjon til 3 referanser

Søkere har selv ansvar for å sende inn fullstendig dokumentasjon i tilstrekkelig antall eksemplarer innen fastsatt tid. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere søknader der vedlegg mangler. Dokumentasjonen sendes innen søknadsfristens utløp til: Lovisenberg diakonale høgskole, Lovisenberggaten 15B, 0456 Oslo, merket med «Vedlegg, søknad professor 1.3.17»

Søknadsfrist: 01.03.2017
Web: www.ldh.no/forside

Kontakt: Rektor Lars Mathisen
Telefon: 4741 5871
E-post: lars.mathisen@ldh.no