Høgskulen på Vestlandet (HVL) - Førsteamanuensis/førstelektor i klinisk sykepleie (operasjon)

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr ulike årsstudium og bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger.

HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Førsteamanuensis/førstelektor i klinisk sykepleie (operasjon)

Søknadsfrist 3. mai 2018

Ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for helse og omsorgsvitskap, er det ledig fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor i klinisk sykepleie (operasjon)

      

Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS) har ca. 4500 studenter og 370 ansatte. Fakultetet er organisert i tre institutter; Institutt for helse- og omsorgsvitskap, Institutt for helse- og funksjon og Institutt for velferd og deltaking. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfag og tilbyr profesjonsutdanninger, master-, etter- og videreutdanninger. I tillegg er fire senter knytt til fakultetet innan fagområda samhandling, helseforsking, kunnskapsbasert praksis og omsorgsforsking.

Institutt for helse- og omsorgsvitskap har om lag 210 ansatte og tilbyr bachelorutdanning i sykepleie og masterstudium i klinisk sykepleie med syv ulike fordypningsområder. I tillegg har instituttet masterstudium i jordmorfag, masterstudium i Samhandling innen helse- og sosialtjenester, masterstudium i Helse- og omsorgsvitenskap, samt en rekke videreutdanninger. Instituttets forskning har fokus på tematiske områder som styrker kunnskapsgrunnlaget innen klinisk sykepleie, kvalitet og innovasjon i helse- og omsorgstjenester, folkehelse og livsstil samt utdanningskvalitet.

Instituttet er lokalisert i Førde, Bergen, Stord og Haugesund og består av åtte fagseksjoner, hvor hver fagseksjon ledes av en fagseksjonsleder med ansvar for fag, personal og økonomi.                                              

Ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • En rekke pedagogiske arbeidsformer inkludert praksisveildning, oppgaveveildning, IKT-baserte forelesninger og studentaktive læringsformer på masterstudiet i klinisk sykepleie - operasjonssykepleie
 • Evaluering i praksisstudier, utarbeiding av eksamensoppgaver, sensur
 • Forskning med relevans for operasjonsykepleie, som for eksempel pasientsikkerhet, smittevern, bruk av registerdata for å studere komplikasjoner knyttet eksempelvis til ernæring, infeksjoner, og vekttap, operasjonssykepleiens historie, eller pasienterfaringer med tidlig utskrivning fra sykehus etter operasjon.
 • Bidra i andre pedagogiske, vitenskapelige og fagadministrative oppgaver i instituttet, som for eksempel studiekoordinering, emneansvar, deltakelse i forskningsgruppe, og samarbeid mellom forskingsfeltet og det kliniske feltet for å opprettholde og videreutvikle det pedagogiske og vitenskapelige nivået i studiet
 • Samarbeid internt ved høgskolen så vel som andre utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt

Stillingen har i hovedsak oppgaver ved Campus Bergen.                  

Kvalifikasjonskrav:  

   

 • Grunnutdanning i sykepleie, videreutdanning i operasjonssykepleie med relevant masteroppgave og avlagt ph. d. –grad, eller dokumentert førstekompetanse
 • Engasjement, initiativ og interesse for at egen vitenskapelig karriereplan i operasjonssykepleie bidrar i utviklingen av det vitenskapelig nivået ved fagseksjonen, instituttet og fakultetet
 • Pedagogisk kompetanse
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk eller skandinavisk språk og på engelsk.
 • God IKT-kompetanse
              

Ønskede kvalifikasjonser:

 • Undervisnings- og veiledningserfaring fra høyere utdanning.
 • Erfaring fra studentaktive læringsmetoder  
                                       

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og ansvarlig
 • Initiativrik
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode formidlingsevner                              

Aktuelle kandidater til stillingen vil bli innkalt til intervju og kan bli bedt om å holde prøveforelesning.

Undervisningsspråket er norsk. Søkere som ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk må forplikte seg til å gjennomføre kurs i norskopplæring innen to år fra tiltredelsesdatoen.

Dersom den som blir tilsett ikke har praktisk pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veildning, må vedkommende kvalifisere seg med kurs i høgskolepedagogikk og veiledning innen tre år fra tilsettingsdatoen.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere til stilling som førsteamanuensis/ førstelektor, kan det vere aktuelt å tilsette midlertidig i stilling som høgskulelektor i ett år.                    

Sakkyndig vurdering:

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 15 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget/råd ved Høgskulen på Vestlandet.

Vi tilbyr:

Stillingen som førsteamanuensis/førstelektor er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1011/1198Fra lønnen vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi tilbyr ellers:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstida

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Hjemmeside

Kontaktperson(er) ved Høgskulen på Vestlandet er:

 

1) Fagseksjonsleder Johannes Haltbakk, 90954081                                       

2) Instituttleder Georg Førland, 52702636            

Søk stillingen

Søknadsfrist: 03.05.2018
Web: www.hvl.no

Kontakt: Johannes Haltbakk (Fagseksjonsleder)
Telefon: 90954081

Kontakt 2: Georg Førland (Instituttleder)
Telefon: 52702636