Høgskulen på Vestlandet (HVL) - Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen termiske maskiner

Høgskulen på Vestlandet (HVL) ble etablert 1. januar 2017, da Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte.

HVL er en av de største høgskolene i landet, med omlag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialfag, ingeniør- og økonomifag, lærerutdanning og samfunnsfag. HVL tilbyr ulike årsstudium og bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger.

HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen termiske maskiner

Søknadsfrist 13. august 2017

Ved Høgskulen på Vestlandet, Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Institutt for Maskin- og Marinfag er det ledig  fast stilling som Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen termiske maskiner/energikonvertering

Institutt for marin- og maskinfag (IMM) er det største instituttet ved Avdeling for ingeniørutdanning med vel 800 studenter. Instituttet gir bachelorutdannelse i ingeniørfag på studieretningene allmenn maskin, marinteknikk, produksjonsteknikk, undervannsteknologi og energiteknologi. Instituttet har også ansvar for masterutdanninger innen undervannsteknologi, energiteknologi og havteknologi. I tillegg har IMM ansvar for en rekke kurs for eksterne studenter.

Utfordringene er mange for IMM, særlig på grunn av økende studenttall og de høye forventningene næringslivet har til fremtidens ingeniører. IMM har ambisjoner om å utvikle flere masterprogram i årene fremover, samt styrke forskning innen områder som er relevante for næringslivet i regionen.

Vi ønsker derfor å styrke vårt institutt med entusiastiske og engasjerte personer som kan bidra til at Høgskulen på Vestlandet oppnår sine mål.

Ansvars- og arbeidsområde

Undervisningsoppgaver, veiledning og fagutvikling innenfor de 3-årige bachelorstudiene spesielt innen maskinfag og energiteknologi, men også innen marinfag, produksjonsteknikk og undervannsteknologi.

Videre delta innen mastergradsutdanningen i energiteknologi samt innenfor samlings - og nettbaserte etter og videreutdanningsprogrammer for eksterne studenter.

Undervisningsoppgavene vil stort sett være innenfor et eller flere av følgende fag/fagområder: Termiske maskiner, gassteknologi, energikonvertering og termodynamikk.

Ut fra søkernes bakgrunn og erfaring kan andre fag/fagområder også være aktuelle.

Arbeidsoppgaver knyttet til forskning, utvikling og oppdragsvirksomhet må også påregnes.Deltakelse i tverrfaglige forskningsgrupper og FoU vil avhenge av den enkeltes kvalifikasjoner. Foruten at forskningen må passe inn i høgskolens strategiske plan ønsker instituttet at forskningen skal være relevant for næringslivet i regionen samt ha relevans til de fag som undervises. I dag forgår forskning i hovedsak innen to områder; energi og materialteknologi.

Kvalifikasjonskrav 

Det kreves minimum hovedfag/mastergrad eller tilsvarende innen maskin-, energi- eller tekniske fag.

For førsteamanuensisstilling er det et krav at stillingsinnehaver har doktorgrad/førstekompetanse innenfor det angitte fagområdet. Kompetanse og/eller erfaring innen pedagogikk, veiledning, IKT og evne til samarbeid vil telle positivt. Det er ønskelig med relevant yrkespraksis innenfor marint maskineri.

Det blir lagt vekt på både faglige og pedagogiske kvalifikasjoner, særlig på undervisningserfaring fra høyere utdanning.

Dersom den som tilsettes ikke har praktisk pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning, må vedkommende delta på kurs i høgskolepedagogikk innen 2 år fra tilsettingsdato.

Undervisningsspråket er norsk og det er svært ønskelig at den som blir tilsatt kan undervise på norsk. Vi søker etter en engasjert medarbeider som er selvstendig, har innsatsvilje og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Aktuelle kandidater til stillingen vil bli innkalt til intervju og bedt om å holde prøveforelesning.

Søk på stillingen

Søkere til stillingen vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg med tre medlemmer.

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden. Som vedlegg til søknaden må søkerne også laste opp de vitenskapelige arbeider (inntil 15 stk.) de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Søkere bør nevne de arbeider eller deler av arbeider som skal særlig vektlegges ved vurderingen. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søkeren laste opp attesterte oversettelser.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert med den informasjonen som foreligger i Jobbnorge når søknadsfristen går ut. Det er søkers ansvar å sørge for at all informasjon er lagt inn innen fristen.

Det er svært viktig at hvert av de vitenskapelige arbeidene som skal vurderes, i sin helhet blir lastet opp som vedlegg til søknaden.

Søknadene sendes elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen. Aktuelle kandidater til stillingen vil bli innkalt til intervju og bedt om å holde prøveforelesning.

Lønnsvilkår

Stillingen lønnes i stillingskode kode 1011 førsteamanuensis/ 1198 førstelektor/ 1008 høgskolelektor. 

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

Generell informasjon 

Den som blir ansatt må rette seg etter de lover, forskrifter, instrukser og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og ansvars- og arbeidsområde kan bli endret.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn blir oppfordret til å søke stillingen.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom forespørselen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Hjemmeside

Kontaktperson

  • Instituttleder Nils-Ottar Antonsen , +4755587575
  • Førsteamanuensis Lars Magne Nerheim, +4755587678

Søk stillingen

Søknadsfrist: 13.08.2017
Web: www.hvl.no

Kontakt: Nils-Ottar Antonsen (Instituttleder)
Telefon: +47 55587575

Kontakt 2: Førsteamanuensis Lars Magne Nerheim
Telefon: +47 55587678