Høgskulen i Volda  - Forskingssjef

Høgskulen i Volda er høgskulen for human- og samfunnsvitskapane i Møre og Romsdal. Vi er ein spennande kompetanseorganisasjon i vekst med om lag 4000 studentar og 350 tilsette. Den faglege verksemda er organisert i fire avdelingar: Avdeling for kulturfag, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning, Avdeling for samfunnsfag og historie og Avdeling for mediefag. Til campusen høyrer også Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa. Vi gjev undervisning i ei rekkje fagområde, yrkesretta utdanningar og etter- og vidareutdanningar i nært samarbeid med samfunns- og næringsliv. Høgskulen i Volda driv mykje forsking og utviklingsarbeid og satsar på forskaropplæring og kompetanseoppbygging for dei tilsette i samarbeid med universitet i inn- og utland.

Forskingssjef

Høgskulen i Volda ynskjer å auke FOU-aktiviteten og søker difor ein forskingssjef i 100 % fast stilling som kan styrke FOU-administrasjonen vår. Stillinga er ledig og tilsetjing er snarast råd. Vi søker deg som kan ta ei strategisk rolle i å utvikle FOU og oppdragsverksemd ved HVO saman med rektoratet og leiinga, samtidig som du kan vere ein pådrivar og legge til rette for forskarane våre på avdelingane.

 

Forskingssjefen har ansvar for FOU-administrasjonen og skal vere rådgivar for rektoratet og leiinga i forskingsspørsmål. Ei sentral oppgåve vil vere mobilisering for å auke tal søknadar om forskingsmidlar og å utvikle forskingsgrupper. Ein skal vere rådgivar for prosjektsøknadar knytt til FOU og drive med prosjekt- og søknadskoordinering.

 

Forskingssjefen har det overordna ansvaret for forskingsformidling og publisering, samt ansvar for forskingsetikk ved høgskulen. Forskingssjefen er sakshandsamar for FOU-spørsmål, sekretær for Forskingsutvalet, ansvarleg for tildeling av ulike støtteordningar og representerer HVO i ulike eksterne organ knytt til FOU.

 

Høgskulen i Volda ynskjer å styrke si oppdragsverksemd, og forskingssjefen vil ha ansvar for å vurdere korleis vi skal organisere opppdragsverksemda.

 

Forskingssjefen rapporterer til høgskuledirektør og stillinga medfører personalansvar.

 

Faglege kvalifikasjonar

Du har ein doktorgrad eller tilsvarande innanfor relevant fagfelt og erfaring frå universitets- og høgskulesektoren. Du har god røynsle frå forskingsprosjekt og oppdragsverksemd. Du må ha gode språklege formidlingsevner på norsk og engelsk.

 

Personlege kvalifikasjonar

Vi ynskjer at du er ein pådrivar med gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheiter. Du må vere ein som kan motivere og inspirere forskarane våre. Du må ha evne til å sette deg inn i nye og ulike fagfelt og kunne rådgje andre samtidig som du har administrative oppgåver. Du må vere løysingsorientert og kunne arbeide sjølvstendig og strukturert.

 

Vi kan tilby eit spanande arbeidsmiljø med høve til fagleg og personleg utvikling og gode pensjonsordningar.

 

Søkaren må ha gode norsk- og engelskkunnskapar, både skriftleg og munnleg. Administrasjonsspråket ved høgskulen er norsk. Søkarar kan verte kalla inn til intervju. Personlege eigenskapar vert vektlagt.

 

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i folket. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Høgskulen praktiserer moderat kjønnskvotering.

 

Tilsetjing skjer på dei vilkåra som følgjer av lov om offentlege tenestemenn, regulativ, reglement og instruksar som til ei kvar tid gjeld for stillinga, mellom anna lovfesta innskot i Statens pensjonskasse.

 

Stillinga er løna etter kompetanse og kvalifikasjonar i statens lønsregulativ, stillingskode avdelingsleder 1003 frå kr 548 200 i årsløn.

 

Søknadsfrist: 28. februar 2018.

 

Søknad og all dokumentasjon skal sendast elektronisk igjennom rekrutteringssystemet. Det er lenkje til elektronisk søknad på www.hivolda.no/stilling.

 

Det er søkar sitt ansvar å sørge for at alle dokument/filer er lasta opp innan søknadsfristen. Vedlegg skal lastast opp som separate filer i eit format som kan leggjast ved elektronisk; PDF, PMG, JPEG, ODF, DOC. Dersom vedlegga samla overstig 15 MB, må dei komprimerast før dei vert lasta opp.

 

Følgjande dokument/filer skal leggjast ved den elektroniske søknaden: vitnemål og attestar, som skal vere samla i ei fil. Dokument/filer skal ha namn som samsvarar med innhaldet i fila. Søknaden vert vurdert med den informasjonen som ligg føre elektronisk.

 

Søkarar som vert kalla inn til intervju, må ta med originalar av vitnemål og attestar for å dokumentere dei elektronisk innsende vedlegga.

 

I samsvar med Offentleglovas § 25 kan søkar be om å ikkje bli oppført på offentleg søkarliste. Søkarar som ynskjer å reservere seg, må under «søknad» hake av for «Er det grunnlag for å bli unntatt offentligheit, jfr. Offentlighetsloven» samt grunngi søknaden. Høgskulen kan likevel avgjere at namnet på søkaren skal offentleggjerast. Søkaren blir varsla dersom ønsket om unntak ikkje blir tatt til følge.

 

Har du spørsmål til stillinga kan du kontakte direktør Karen Lomeland Jacobsen på telefon 70 07 54 26 / 995 75 744 eller rektor Johann Roppen på telefon 70 07 50 20.

Søk på stillingen her

Søknadsfrist: 28.02.2018
Web: www.hivolda.no

Kontakt: Direktør Karen Lomeland Jacobsen