Høgskolen i Sørøst-Norge  - Førsteamanuensis i biogeokjemi /jord- og geofag

Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, og har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Høgskolen er foreløpig organisert i åtte fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Høgskolens hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Førsteamanuensis i biogeokjemi /jord- og geofag

Deadline 1/31/2017

Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det i perioden fra 01.08.2017 til 31.07.2021ledig et vikariat som førsteamanuensis i biogeokjemi, med hovedvekt på jord- og geofag.

Stillingen er knyttet til Institutt for natur, helse og miljø (INHM), og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Bø.

INHM utdanner bachelorkandidater med fordypning i økologi og naturforvaltning og forurensing og miljø, samt masterkandidater innen natur, helse og miljø. Instituttet drifter også et doktorgradsprogram i økologi. Programmet inkluderer forskning på et bredt spekter av økologiske eller økologisk relaterte problemstillinger, fra småskala til globalt perspektiv. Internasjonalt samarbeid er sentralt for den faglige aktiviteten ved instituttet.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Den som tilsettes vil ha ansvar for undervisning i bacheloremnet Geologi og landskap, som for tiden undervises både for campus- og nettstudenter, og vedkommende vil få ansvar for deler av undervisningen i masteremnet Pollution and microbiology. Avhengig av kvalifikasjoner, vil det også være aktuelt å undervise deler av følgende to emner: Hydrologi og grunnvann og/eller Vannforsyning, avløp og avfallsbehandling. Det vil også bli tillagt veiledning på bachelor- og masteroppgaver til stillingen. Undervisnings- og veiledningsoppgaver tilknyttet doktorgradsprogrammet i økologi vil også være aktuelt.

Høgskolen har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som tilsettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Den som tilsettes vil ha ansvar for å ivareta eksisterende og utvikle nye forskningsaktiviteter innen biogeokjemi, tilknyttet instituttets forskningsgrupper. Mest relevant er forskningsgruppene Climate Change and alpine ecosystems og Aqua-HIT (inkluderer all vannrelatert forskning). En konkret oppgave vil være å følge opp initiert forskningssamarbeid med fruktmiljøet i regionen, der det blant annet forskes på sammenhengen mellom klima, jord og fruktkvalitet.

Kvalifikasjoner

For tilsetting som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

Det forutsettes pedagogisk kompetanse dokumentert gjennom minst ½ års praktiskpedagogisk utdanning eller gjennom kortere kurs i høgskolepedagogikk og minst 1 års undervisningserfaring. Søkere som ikke har slike pedagogiske kvalifikasjoner, kan tilsettes med plikt til å kvalifisere seg innen 3 år.

Da undervisningsspråket er norsk på de fleste aktuelle emnene, må den tilsatte kunne undervise i et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk). Aktuell kandidat må også ha dokumentert gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. Undervisning og veiledning på master- og ph.d.-nivå foregår i stor del på engelsk.

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

  • Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
  • Godt sosialt miljø
  • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
  • Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn

Stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011) lønnes i LR 24, alternativ 1–8, lønnstrinn 57–72. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes. Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Høgskolen i Sørøst-Norge. En sakkyndig komité vil vurdere søknadene. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Instituttet har få kvinner tilsatt i vitenskapelige stillinger, og kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

For nærmere opplysninger om stillingen kan instituttleder Live Semb Vestgarden ved Institutt for natur, helse og miljø kontaktes (epost: Live.s.vestgarden@hit.no, tlf: 35952797).

Slik søker du

Høgskolen i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”. Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

  1. attesterte kopier av vitnemål og attester fra høgskole/universitet
  2. vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis/førstelektor)
  3. liste over vitenskapelige publikasjoner
  4. liste med vedlegg som dokumenterer pedagogiske kvalifikasjoner
  5. kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk.Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søk stillingen

Søknadsfrist: 31.01.2017
Web: www.usn.no

Kontakt: Live Semb Vestgarden (Instituttleder)
Telefon: 35952797
E-post: Live.s.vestgarden@hit.no