Høgskolen i Sørøst-Norge - Førsteamanuensis/førstelektor i kunstformidling/kulturledelse

Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, og har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Høgskolen er foreløpig organisert i åtte fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Høgskolens hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Førsteamanuensis/førstelektor i kunstformidling/kulturledelse

Deadline 1/31/2017

Ved Fakultet for humaniora, idrett og utdanningsvitenskap er det fra 01.08.07 ledig fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor i kunstformidling/kulturledelse.

Stillingen er knyttet til Institutt for kultur, religion og samfunnsfag, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. i Bø i Telemark.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Stillingen er knyttet til undervisning, forskning, utvikling og veiledning ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag. Undervisning vil være på alle nivåer ved utdanningsløp knyttet til eget institutt (BA i kulturledelse, MA i tverrfaglige kulturstudier). Undervisning på PhD i kulturstudier, i relevante emner innen HSNs grunnskolelærerutdanning (GLU) og ved andre institutt kan bli aktuelt. Til stillingen er lagt ansvar for utviklingsarbeid innen fagområdet knyttet til kunstformidling og kontakt med kunstfeltet, samt administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser. Det forventes at den som tilsettes skal kunne lede og initiere forskningsprosjekter, drive forskerveiledning og arbeide aktivt for å etablere eksternfinansierte forsknings- og utviklingsprosjekter.

Høgskolen har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som tilsettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjoner

For tilsetting kreves det vitenskapelig kompetanse innen kunsthistorie, kunstteori eller kunstpolitikk, med særlig vekt på visuelle kunstuttrykk og samtidskunst. I vurdering av søkere vil det bli lagt vekt på erfaring fra kunstfeltet. Det er ønskelig med, men ikke et krav om, erfaring fra kuratering av kunstutstillinger/-prosjekter.

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. 

For tilsetting som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde (kunsthistorie, design og arkitektur, kulturstudier eller lignende), eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. 

En søker som ikke har avlagt doktorgrad men som kan dokumentere vitenskapelig arbeid av høy kvalitet kan tilsettes som førsteamanuensis i midlertidig kvalifiseringsstilling med plikt til å kvalifisere seg innen 3 år.

For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt. 

Søkere bes oppgi hvorvidt de primært ønsker vurdering til stilling som førsteamanuensis eller til stilling som førstelektor.

Det forutsettes pedagogisk kompetanse dokumentert gjennom minst ½ års praktisk-pedagogisk utdanning eller gjennom kortere kurs i høgskolepedagogikk og minst 1 års undervisningserfaring. Søkere som ikke har slike pedagogiske kvalifikasjoner, kan tilsettes med plikt til å kvalifisere seg innen 3 år.

Vi tilbyr

 • Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • Godt sosialt miljø
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn

Stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011) og førstelektor (stillingskode 1198) lønnes i LR 24, alternativ 1–8, lønnstrinn 57–72, som utgjør 483 700–640 700 pr. år. Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Høgskolen i Sørøst-Norge. En sakkyndig komité vil vurdere søknadene. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. 

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

For nærmere opplysninger om stillingen kan:

 • Førstelektor Bente Støa, tlf 35952648, bente.stoa@hit.no eller
 • Instituttleder, professor Sven Arntzen, Sven.Arntzen@hit.no

kontaktes. Stillingsbetenkning kan tilsendes ved forespørsel.

Slik søker du

Høgskolen i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”. Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 1. attesterte kopier av vitnemål og attester fra høgskole/universitet
 2. inntil 10 vitenskapelige publikasjoner
 3. liste over vitenskapelige publikasjoner
 4. liste med vedlegg som dokumenterer pedagogiske kvalifikasjoner
 5. kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søk stillingen

Søknadsfrist: 31.01.2017
Web: www.usn.no

Kontakt: Førstelektor Bente Støa
Telefon: 35952648
E-post: bente.stoa@hit.no

Kontakt 2: Professor Sven Arntzen (Instituttleder)
E-post: Sven.Arntzen@hit.no