Høgskolen i Sørøst-Norge - EU-rådgiver/seniorrådgiver

Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, og har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Høgskolen er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Høgskolens hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

EU-rådgiver/seniorrådgiver

Søknadsfrist 11. juni 2017

Ved Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering ved HSN er det ledig en 3-års oppdragsstilling som EU-rådgiver i samarbeid med Vestfold Fylkeskommune. HSN og VFK i fellesskap er ansvarlig for rekruttering og fastsetting av rammer for innhold og prioritering av oppgaver. Stillingen er knyttet til Seksjon for forskning og innovasjon ved HSN, og nærmeste overordnede vil være lederen for denne seksjonen. Stillingen vil også være tilknyttet Seksjon for Næring og miljø i Vestfold Fylkeskommune, og det må derfor påberegnes minst en fast arbeidsdag i uken på fylkeshuset. Arbeidet som EU-rådgiver vil også innebære en del reising mellom høgskolens campuser og til ulike aktører regionalt, nasjonalt og/eller internasjonalt.

EU-rådgiverstillingen bygger på et langsiktig samarbeid mellom høgskolen og fylkeskommunen for å oppnå økt suksess i EUs programmer. EU satsingen har vært vellykket på flere områder og etablert en god ramme for videre innsats – mange bedrifter deltar aktivt med å løfte egen kompetanse med mål om å søke EUs programmer, og høgskolen har lykkes i å få flere EU prosjekter. Det er derfor viktig å beholde momentet som er oppnådd gjennom satsingen til nå for å utløse flere søknader og innvilgede prosjekter i EUs programmer innen prioriterte satsingsområder i regionen. Med bakgrunn i at det pågår, og er underveis flere gode initiativ for å løfte næringsliv, offentlig sektor og forskningsmiljøer i regionen, vil det være svært viktig at innsatsen mot enkelt miljøer og aktører koordineres slik at gode synergier og effektiv ressursbruk optimaliseres, samtidig som høyest mulig kvalitet i støttefunksjonene til målgruppen oppnås. EU-rådgiveren vil være en sentral brikke i å oppnå denne målsettingen i samarbeid med regionalt og nasjonalt virkemiddelapparatet.

Aktuelle arbeidsoppgaver

HSN, Vestfold fylkeskommune og privat og offentlig sektor i regionen har et stort behov for å øke kompetansen innenfor EU. Stillingen skal derfor primært brukes til økt mobilisering til EUs programmer, men ikke minst øke kvaliteten i internasjonale FoU- og innovasjonsprosjekter som utvikles hos bedrifter, forskere og offentlige aktører i Vestfold. Sentrale arbeidsoppgaver for stillingen er å:

 • bidra til å koordinere regionens EU mobilisering mot offentlig og privat sektor i samarbeid med fylkeskommunen, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og næringsklynger med flere
 • utvikle nye samhandlingsstrukturer mellom HSN, næringsliv og ulike regionale aktører for en langsiktig EU-satsing
 • initiere og følge opp konkrete prosjektinitiativ innen prioriterte områder i fylket - forankret i pågående regionale satsinger og nærings-/FoU-miljøer.
 • posisjonere HSN og Vestfold på ulike arenaer å bygge grunnleggende EU-kompetanse i regionen, samt skape møteplasser for idéutvikling og prosjektutforming
 • gi støtte og råd til egne medarbeidere i høgskolen og fylkeskommunen i prosjektutvikling- og søknadsprosesser 

Det er forventet at stillingsinnehaver initierer kontakt med offentlig sektor, næringsliv og virkemiddelapparat for nettverksbygging, kompetansebygging og prosjektutvikling. Arbeid knyttet til kvalitetssikring av ulike typer EU-søknader fra høgskolens forskere, fylkeskommunens ansatte eller samarbeidsaktører vil være aktuelt, samt arbeide med utredning og analysearbeid knyttet til EU mobilisering og eksternfinansiering av forskning og innovasjonsprosjekter. Stillingens oppgaver innebærer bred kontakt og kommunikasjon med høyskolens forskningsmiljøer, fylkeskommunens fagansatte innen regionalt utviklingsarbeid, kultur og utdanning, samt regionale samarbeidspartnere som næringsklynger, inkubatorer, kommuner og enkelt bedrifter.

Løpende administrative oppgaver, saksbehandling, rapportering og interne utviklingsprosjekter ved høgskolen og i fylkeskommunen er også tillagt stillingen. Det pågår et løpende omstillingsarbeid som kan få innvirkning på stillingens innhold, ansvar- og arbeidsområder.

Kvalifikasjoner

Den som skal tiltre stillingen må være innstilt på å arbeide selvstendig innen sitt arbeidsområde, være initiativrik, ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt være i stand til å bygge relasjoner både internt i institusjonene og med samarbeidspartnere regionalt og nasjonalt.

Kandidaten må være en initiativrik pådriver med evne til å koordinere andre og selvstendig håndtere ulike oppgaver i et hektisk miljø. Evne til å engasjere og motivere relevante målgrupper vil vektlegges.

Aktuelle kandidater må ha evne til å arbeide strategisk og utviklingsrettet, men må samtidig kunne gjennomføre forvaltningspregede oppgaver. Du må ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne, og kunne kommunisere flytende skriftlig og muntlig på engelsk.

Kandidaten bør ha erfaring med prosjektadministrasjon, prosjektutvikling og søknadsskriving mot EUs programmer, herunder kompetanse i å identifisere og tolke utlysninger, samt forstå sentrale begreper som må besvares i søknader. Erfaring med å jobbe på tvers av sektorer med utvikling av prosjekter og resultatutnyttelse ansees som positivt.

Den som tilsettes må være resultatorientert, trives med å jobbe i team og må i tillegg ha en strukturert og systematisk tilnærming til oppgaveløsning.

Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.

Vi søker en person som har et internasjonalt interessefelt, og som har erfaring fra internasjonalt og nasjonalt prosjektsamarbeid. Det er en fordel om personen er vant med å jobbe i regionale/nasjonale nettverk og kjenner det nasjonale virkemiddelapparatet. Ved vurdering av søkere vil vi legge vekt på relevant utdanning, kjennskap til EUs programmer og muligheter, og erfaring fra forsknings- og innovasjonsprosjekter. Kandidaten må ha gode språkkunnskaper og beherske norsk og engelsk både muntlig og skriftlig.

Den som skal tilsettes må ha utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende masternivå innenfor relevante fagområder. Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene kan erstatte deler av utdanningskravet.

Vi tilbyr

 • Godt sosialt miljø
 • Et arbeidsmiljø i utvikling og med høye ambisjoner
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Lønn

Stilling som rådgiver (stillingskode 1434) lønnes i lønnstrinn 55 - 65. Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. I særlige tilfeller kan noe høyere lønn vurderes. For særlig kvalifiserte søkere kan stillingskode som seniorrådgiver (1364) vurderes. Seniorrådgiver lønnes i lønnstrinn 60 – 75. Fra lønnen trekkes pliktig innskudd til Statens Pensjonskasse.

Fra lønnen trekkes pliktig innskudd til Statens Pensjonskasse. 

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

For nærmere opplysninger om stillingen kan:

 • Viserektor Pål Augestad, tlf. 95526492 ved Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering, og 
 • Nærings- og miljøsjef Svein Almedal, tlf.: 97574184 i Vestfold fylkeskommune

kontaktes.

Slik søker du

Høgskolen i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad, CV og vedlegg elektronisk ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attestert.

Søk stillingen

Søknadsfrist: 11.06.2017
Web: www.usn.no

Kontakt: Pål Augestad (Viserektor)
Telefon: 95526492

Kontakt 2: Svein Almedal (Nærings- og miljøsjef)
Telefon: 97574184