Høgskolen i Østfold - Stipendiat - arbeidslivs-, profesjons-, og tjensteforskning

Høgskolen i Østfold holder til i Fredrikstad og Halden - tett innpå skjærgården og flott turterreng i skog og mark, med kort vei til storbyer som Oslo og Gøteborg.

Vi er en høgskole i vekst og utvikling som legger vekt på tett og godt samarbeid på tvers av fagmiljø og nærhet til våre studenter. Vi har en solid posisjon i næringslivet med gode relasjoner til våre lokale og regionale partnere. Vi tilbyr et bredt spekter av studier på bachelor- og masternivå, med utgangspunkt i aktuell forskning.

Stipendiat - arbeidslivs-, profesjons-, og tjensteforskning

Ved Avdeling for helse og velferd er det ledig stipendiatstilling.  Stillingen har sin organisatoriske tilknytning til studieretning Velferd med en særlig fagspesifikk forankring til bachelorutdanning i barnevern og tilknyttede videre- og masterutdanninger. Gjennom faglige koblinger til satsingsområdet Arbeidslivs- profesjons- og tjenesteforskning vil stipendiaten bli knyttet til et forskningsmiljø med fokus på kunnskap om sammenhengene mellom nye organisasjonsformer, arbeidsorganisering, arbeidsvilkår og tjenestekvalitet.

Avdelingen har et bredt fagmiljø bestående av forskere fra ulike samfunnsvitenskapelige og helse- og sosialfaglige disipliner.

Om stipendiatstillingen

Den som ansettes må ha fullført hovedfag eller mastergrad i et relevant fagområde og primært ha grunnutdanning som barnevernspedagog. Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat. Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse. Søker må ha god skriftlig og muntlig formidlingsevne på et skandinavisk språk og engelsk.

Åremålsstillingen er på 4 år hvorav 25 % av stillingen utgjør pliktarbeid ved institusjonen.

Vi tilbyr

 • lønn som 1017 stipendiat (kr. 432 700 - 537 700). Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.
 • gode pensjons- og lånemuligheter gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse, se www.spk.no

Høgskolen i Østfold er en IA-bedrift og legger vekt på mangfold. Vi oppfordrer alle kandidater som er kvalifisert til stillingen om å søke hos oss, uten hensyn til alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Kontaktpersoner

 • Prodekan FoU/Professor Stefan Sütterlin
  tlf: 980 76 685
 • Programansvarlig/førsteamanuensis Kjersti Lien Holte
  tlf:69 60 81 09
 • Professor Helge Ramsdal
  tlf: 950 68 822

Innsending av søknad og annen dokumentasjon

Søknaden skal inneholde en prosjektbeskrivelse (5-8 sider) som beskriver tema og relevante faglige problemstillinger. Skissen skal også inneholde ideer om hvilken type teori, empiri og metode som kan være aktuell i arbeidet. Hensikten er at den i korte trekk skal vise forskningens faglige relevans og sannsynliggjøre prosjektets gjennomførbarhet.

Det forventes at stipendiaten utformer prosjektbeskrivelsen innenfor satsingsområdet og at prosjektet er relatert til barnevernsfeltet. Et aktuelt tema kan for eksempel være samordning mellom barnevernstjenester, psykiske helsetjenester og/eller rustjenester.

Søknaden skal for øvrig inneholde CV, relevante attester, vitnemål, master-/hovedfagsoppgave og eventuell publikasjonsliste.

Du søker elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem. All vedlagt dokumentasjon skal være på skandinavisk språk eller engelsk.

Dersom du får problemer med å laste opp attester, vitnemål og annen dokumentasjon, kan dette sendes til:

 • Høgskolen i Østfold v/HR-enheten, Postboks 700, 1757 Halden

Dersom du ønsker konfidensiell behandling av din søknad, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25.

Benytt søknadsskjema på denne siden for å sende inn søknad og CV

Søknadsfrist: 02.01.2018
Web: www.hiof.no

Kontakt: Prodekan FoU/Professor Stefan Sütterlin
Telefon: 980 76 685