Høgskolen i Innlandet - Midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i pedagogikk

Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.

Høgskolen i Innlandet har over 13 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.

Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap teller 2 600 studenter og nær 190 ansatte og er organisert i fire institutter pluss et senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU). Avdelingen holder til på Campus Hamar, sentralt plassert midt i Hamar by. I tillegg til våre lærer- og barnehagelærerutdanninger tilbyr avdelingen i Hamar studier innen pedagogikk, språk og litteratur, musikk, samfunnsfag, bioteknologi og studier innen spillteknologi, animasjon og digital kunst.

Midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i pedagogikk

Søknadsfrist: 15.5.2017

Ved Høgskolen i Innlandet er det ledig 100 % midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i pedagogikk ved Senter for Praksisrettet Utdanningsforskning (SePU) for perioden 1.8.2017 – 31.7.2018.

 

Om institutt- og fagtilknyting

Stillingen knyttes til Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU). Senteret driver forsknings- og forbedringsarbeid i og for barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Videre har SePU som siktemål å bidra til forskningsbaserte lærerutdanninger.

Det er til sammen 13 tilsatte på SePU. Vi kan tilby et sterkt faglig og sosialt fellesskap med vektlegging av samarbeid og delingskultur.

Senteret finansieres gjennom eksterne prosjekter. For mer informasjon om senteret og våre prosjekter se www.sepu.no

 

Om stillingen

  • Administrere gjennomføring av nettbaserte kartleggingsundersøkelser i forskningsprosjekter.
  • Gjennomføre statistiske analyser i SPSS.
  • Administrere nettressurser for kompetanseutvikling
  • Utvikle fagtekster for kompetanseutvikling

Generelle kvalifikasjonskrav

For tilsetting i undervisning- og forskerstilling kreves utdanning på hovedfag/ masternivå innen relevant fagområde. I tillegg relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis.
For tilsetting som førstelektor kreves i tillegg dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.

For å bli tilkjent kompetanse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og med en særlig fordypning som er relevant for fagområdet eller disiplinen.

I tillegg dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning, og/eller undervisning og veiledning.

Den som eventuelt tilsettes uten å ha formell pedagogisk kompetanse eller praktisk-pedagogisk utdanning og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter tilsetting å gjennomgå godkjent kurs i høgskolepedagogikk eller praktisk-pedagogisk utdanning. Høgskolen i Innlandet tilbyr kurs i høgskolepedagogikk.

 

Spesielle kvalifikasjonskrav

 Erfaring og god kompetanse i bruk av SPSS

  • Erfaring med utvikling av nettbaserte ressurser i kompetanseutvikling
  • God faglig forståelse og innsikt i barnehage og grunnopplæring
  • Erfaring fra praksisfeltet grunnskole eller barnehage
  • God framstillingsevne på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Personlig kompetanse

Personlige egenskaper som er relevant i forhold til senterets verdier og arbeidsoppgaver tillegges vekt. Senterets grunnverdier er samarbeid og ansvarlighet.

Vi leter etter en person som er strukturert, fleksibel og har stor arbeidskapasitet.

Lønn

Undervisnings- og forskerstillinger er plassert etter lønnsplan 17.510 i Statens lønnsplanhefte.

Førsteamanuensis stillingskode 1011 og førstelektor st,kode 1198, LR 24, lønnes normalt i lønnsspennet ltr. 65 – 70, kr. 567.100 – 621.800 brutto pr. år etter kvalifikasjoner og tjenesteansiennitet.

Høgskolelektor stillingskode 1008, LR 25, lønnes normalt i lønnsrammens alternativ 1 – 6, ltr. 55 – 65, kr 473.100 – 567.100 brutto per år etter kvalifikasjoner og tjenesteansiennitet.

For særlig kvalifiserte søkere kan høyere innplassering innen stillingskodens muligheter vurderes.

 

Gruppelivsforsikring og yrkesskadeforsikring er inkludert. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til

Statens Pensjonskasse. Den som tilsettes må rette seg etter de lover, forskrifter, instrukser og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Statlige tilsettingsvilkår gjelder.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med funksjonshemming og personer med innvandrerbakgrunn.

Den som blir tilsatt må rette seg etter gjeldende instruks for stillingen, institusjonenes interne

Informasjon

Informasjon om Høgskolen i Innlandet og Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) finnes på høgskolens hjemmeside: http://www.hinn.no

 

Informasjon om fagområdet finnes på instituttets nettsider.

 

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til assisterende senterleder Lars Arild Myhr telef. 62517649 / 93095988 epost lars.myhr@inn.no

 

Søknad

 

Søknad med cv legges inn elektronisk via høgskolens hjemmeside www.hihm.no/ledigstilling

 

Vitnemål og attester legges ikke inn i søknaden, men vil bli etterspurt ved eventuelt intervju.

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 15.05.2017
Web: www.inn.no

Kontakt: Lars Arild Myhr (Assisterende senterleder)
Telefon: 62517649 / 93095988
E-post: lars.myhr@inn.no