Høgskolen i Innlandet - Førsteamanuensis/høgskolelektor i psykologi

Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.

Høgskolen i Innlandet har over 13 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, på Blæstad, Rena og Evenstad.

Førsteamanuensis/høgskolelektor i psykologi

Deadline 2/6/2017

Vi søker medarbeider med god kompetanse innen forskning, utviklingsarbeid og undervisning innen psykologifaget.

Om stillingen

Stillingen er fast, 100 %. Stillingen er en kombinert stilling, med delt tid mellom forsknings- og utviklingsarbeid og undervisning. Det kan være aktuelt å tilsette i mer enn en stilling.

Stillingen er for tiden lagt til Avdeling for samfunnsvitenskap, Seksjon for psykologi, på Lillehammer. Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark fusjonerte til én institusjon, Høgskolen i Innlandet, fra 1. januar 2017. Ny faglig og administrativ organisering vil etter planen tre i kraft fra 01.01.18, og som følge av dette kan det være aktuelt med endringer i ansvar og undervisningsoppgaver.

Kompetanse og erfaring

 • Fortrinnsvis førstekompetanse med doktorgrad i psykologi, minimum mastergrad i psykologi, eller tilsvarende.
 • Det kreves kompetanse innen minimum ett av emnene som tilbys ved seksjonen, fortrinnsvis innen Pedagogisk psykologi og/eller Klinisk psykologi. På bakgrunn av forventet undervisningsbehov prioriteres deretter kvalifikasjoner innen Miljøpsykologi eller Psykologiske forskningsmetoder (kvantitative og/eller kvalitative). Vi tar også imot søknad fra personer med kompetanse innen andre psykologiemner. Kvalifikasjoner innen flere emner er ønskelig. Beslutning om tilsettelse tas på bakgrunn av seksjonens samlede kompetanse sett i forhold til seksjonens samlede kompetansebehov.
 • Erfaring fra forskning og utviklingsarbeid
 • Erfaring med undervisning på bachelor- og/eller masternivå
 • Det er ønskelig med dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning, fortrinnsvis rettet mot undervisning i høyere utdanning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse, må forplikte seg til å gjennomføre kurs i høgskolepedagogikk etter nærmere avtale med høgskolen.
 • Muntlig og skriftlig beherskelse av et skandinavisk språk (norsk, svensk eller dansk) og engelsk
 • Generelt god IKT-kompetanse

For mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Personlig kompetanse

Vi ønsker en medarbeider som er faglig interessert, som har interesse for og ferdigheter innen undervisning og forskning og som ønsker å bidra til å videreutvikle studiet og fagmiljøet i et langstiktig perspektiv. Evne og motivasjon til å drive frem FoU-arbeid, både alene og i samarbeid med andre, er viktig. Vi søker en medarbeider som  kan omgås studenter og kolleger på en god måte og som vil bidra til et godt samarbeidsklima. Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Om søknaden

Søknad og CV registreres elektronisk via lenke i annonseteksten.

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister, pedagogisk mappe og/eller en forskningsmappe som ønskes vurdert legges som elektroniske vedlegg til søknaden. Maks antall vitenskapelige arbeider som sendes inn er 10. Arbeider fra de fem siste årene vil bli vektlagt.

Arbeidenes kvalitet vil veie tyngre enn kvantitet.

Dokumentasjon som sendes inn bør blant annet inneholde:  

 • Fagfellevurderte / publiserte vitenskapelige arbeider
 • Dokumentasjon av eksterne forskningsmidler, ledelse av forskningsprosjekter og forskningssamarbeid
 • Dokumentasjon på pedagogisk formalkompetanse og undervisningserfaring
 • Eksempler på utvikling av undervisningsmateriell og ulike undervisningsformer
 • Eksempler på planlegging og gjennomføring av undervisning, herunder forskningsbasert undervisning samt evaluering av eget undervisningsopplegg

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveundervisning.

Høgskolen tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis/ 1008 Høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bl.a. gir gode pensjons og forsikringsordninger
 • Tilrettelegging for faglig utvikling
 • Gode velferdsordninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HiL å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. HiL har som målsetting å øke andelen kvinner i undervisnings- og forskerstillinger. Ved ellers tilnærmet like kvalifikasjoner vil derfor kvinnelige søkere bli foretrukket. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkere anmoder om at dette ikke gjøres. Anmodning om unntak fra offentlighet må grunngis. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Kontakt

 • Seksjonsleder Inge Brechan, inge.brechan@hil.no, tlf +47 46 96 77 03
 • Dekan Marit Roland Udnæs, marit.roland.udnes@hil.no, tlf +47 986 78 361

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 06.02.2017
Web: www.inn.no

Kontakt: Inge Brechan (Seksjonsleder)
Telefon: +47 46 96 77 03
E-post: inge.brechan@hil.no

Kontakt 2: Marit Roland Udnæs (Dekan)
Telefon: +47 986 78 361
E-post: marit.roland.udnes@hil.no