Helse Førde – Seksjon for forsking og innovasjon - Analytikar/forskar i Nasjonalt helseatlas - Inntil 75% fast stilling og eventuelt inntil 60% vikariat

Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje pasientar og brukarar eit godt og heilskapeleg tilbod innanfor gjeldande rammer. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i eit heilskapleg nettverk, og samarbeidet med andre instansar som m.a. kommunane er høgt prioritert. Føretaket har om lag 3 000 tilsette og eit budsjett på 2,9 milliardar kroner og er den største verksemda i fylket. Helseføretaket er eigd av det statlege Helse Vest RHF. Helse Førde skal så langt råd spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetnad, og å rekruttere kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn.

Analytikar/forskar i Nasjonalt helseatlas - Inntil 75% fast stilling og eventuelt inntil 60% vikariat

Helse Førde HF er i gang med ei spennande oppgåve - å utvikle ei nasjonal helseatlasteneste som set lys på og analyserer variasjonar i forbruk av helsetenester mellom ulike deler av landet. Helseatlastenesta skal bidra til å auke kunnskapen om kva helsetilbod som vert gitt og nytta. Kunnskapen skal nyttast som grunnlag for forbetringsarbeid, for å sikre likeverdige tenester og unngå uønska variasjon. Vi har fått oppdraget frå Helse Vest RHF og Helse- og omsorgsdepartementet. Vi samarbeider med Helse Nord RHF og Helsedirektoratet. Helseatlasa vert publisert på www.helseatlas.no. Nasjonalt helseatlas har mange målgrupper, og arbeidet så langt har fått stor merksemd.

Stillinga(ne) er plassert i fag- og utviklingsavdelinga, seksjon for forsking og innovasjon. Den tilsette blir del av helseatlas-teamet som består av fagpersonar med ulik bakgrunn: medisin, helsefag, statistikk, IKT og analyse. Teamet samarbeider nært og har felles diskusjonar. Samstundes krevst det sjølvstendig arbeid. Oppgåvene er knytt til dataanalyse, utgreiingar, skriving og kunnskapssøk, og formidlingsaktivitetar. Teamet samarbeider med andre tilgrensande fagmiljø i føretaket, regionalt og nasjonalt. Nettverksarbeid og kommunikasjon ut over eigen organisasjon er del av kvardagen.

Tilsetjingsform
Utlysinga er to-delt og består av ei fast stilling på inntil 75% og eit vikariat på inntil 60% i 2 år med muligheit for forlenging. Tilsetjing i vikariatet er med atterhald at ein av dei tilsette går ut i ein 2-årig permisjon. Dette skal avklarast før sommaren 2018. Stillingane kan kombinerast, eller kombinerast med andre stillingar. Vennligst opplys om du søker på ein eller begge stillingane. Du kan søke om ein stillingsstorleik på mellom 40 og 100 %, og vi ber om at du oppgir kor stor stillingsprosent du ønskjer.

Startdato-
- Inntil 75% fast stilling: snarast
- Inntil 60% vikariat: august/september 2018 (med atterhald at tilsett går ut i permisjon, blir avklara før sommaren)

Arbeidsoppgåver
 • Stillingane er knytt til statistikk og dataanalyse, og arbeid med:
 • Kvalitetssikring, organisering og analyse av store datasett.
 • Utvikling av kriterium for å identifisere relevante pasient og prosedyreutval som skal analyserast.
 • Analyse av variasjon i bruk av helsetenester mellom ulike deler av landet.
 • Presentasjon av resultata skriftleg og munnleg.
Kvalifikasjonar
 • Høgare relevant utdanning på master eller PhD-nivå.
 • Erfaring med analyse av store mengder data er ønskjeleg, og det er ein fordel med erfaring frå programmering eller arbeid med databasar.
 • Analytisk evne, kvalitetsbevisst.
 • Kunnskap om eller erfaring med analyse eller programmeringsverktøy.
 • Vi søkjer personar med høg og gjerne variert erfaring og kompetanse, og som både kan styrke og utvide teamet sin noverande kompetanse. Teamet har i dag kompetanse innan medisin, helsefag, statistikk, IKT og analyse.
 • Det er ønskjeleg, men ikkje ein føresetnad, at du har forskingskompetanse og kunnskap om helsetenesta.
Utdanningsretning
 • Helsefag
 • Medisin
 • Psykologi
 • Samfunnsfag
 • Allmennfag/naturfag/realfag
 • Sosiologi
 • Modellering og dataanalyse
Utdanningsnivå
 • Høgskule/universitet, hovudfag / mastergrad
 • Høgskule/universitet, doktorgrad
Personlege eigenskapar
 • Evne til å arbeide sjølvstendig, og evne og vilje til tverrfagleg samarbeid.
 • Du må ha ønskje om å utforske eit nytt arbeidsområde, vere grundig og ha tålmod.
 • Du må evne og ønskje om å bidra i felles diskusjonar, gjere utgreiingar, skrive vitskaplege tekstar, rapportar, gje presentasjonar.
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne. Det er ei føremon å beherske engelsk godt.
 • Interesse for å bidra til kvalitetsforbetring av helsetenesta.
 • Personlege eigenskapar vert vektlagt.
Vi tilbyr
 • Som del av helseatlas-teamet vert du med i eit spanande, felles kompetansemiljø med høve til fordjuping, formidling og utforsking av tilbod og bruk av helsetenestene i Noreg og internasjonalt.
 • Arbeidsstad er for tida i Førdegården i Førde sentrum
 • Løn etter avtale
 • Gode forsikringsordningar (Pensjon- og yrkesskade-/gruppelivs- og tenestereiseforsikring).
 • Inkluderande arbeidslivsordning (IA-bedrift).
Andre opplysningar
 • Reiseaktivitet: Du må rekne med å måtte reise noko i samband med jobben.

Søk på stillingen her

Søknadsfrist: 01.04.2018
Web: www.helse-forde.no

Kontakt: Taryn Seta Malkhassian, Seksjonsleiar
Telefon: (+47) 405 26 260

Kontakt 2: Marte Bale, Leiar Helseatlastenesta
Telefon: (+47) 971 25 969