Havforskningsinstituttet - Postdoktor innenfor makrellens reproduksjonsbiologi

Havforskningsinstituttet er et av Europas største marine forskningsmiljø. Vi har ca. 750 tilsatte og en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Havforskningsinstituttet

eier og drifter seks forskningsfartøy. Vårt hovedkontor ligger i Bergen, vi har avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen.

Postdoktor innenfor makrellens reproduksjonsbiologi

Søknadsfrist: 1.11.2017

Om stilling

Ved Havforskningsinstituttet har vi behov for en postdoktor innenfor prosjektet CLIMRATES. Atlantisk makrell har i senere år økt i mengde og utbredelse, og samtidig er det indikasjoner på en nordlig forskyvning av bestanden. Den utnytter nå store områder i beiteperioden nordover til Svalbard og vestover til Grønland, og samtidig har den vist variasjon i gytetidspunkt og gyteutbredelse i området fra Spania til Skottland. Vi har i de siste to årene også observert makrellyngel langs store deler av Norskekysten, noe som indikerer at det også pågår gyting lengre nord.

Det er usikkerhet omkring de underliggende årsakene til disse endringene i bestanden og hvordan det kan påvirke bestandsvurdering og råd. Postdoktoren skal derfor ha som hovedfokus; i) å øke forståelsen av reproduksjonsbiologien til makrell samt ii) øke forståelsen for livshistorien hos makrell i tid og rom, relatert til klimatiske endringer og endringer i bestandens tetthet og aldersstruktur. Grunnlaget for studiene vil være en storskala innsamling og analyser av biologiske prøver gjennom hele makrellens livssyklus, kombinert med analyser av lange tidsserier på makrellens biologi og miljøet den oppholder seg i.

Stillingen har en varighet på 3 år (2018-2020), og plasseres i forskningsgruppe Pelagisk Fisk. Arbeidssted vil være Bergen, der det forventes et nært samarbeid med andre forskere på temaet. For øvrig er det også planlagt at postdoktoren skal inngå i et sterkt internasjonalt forskernettverk som vil være nødvendig for å sikre gode data og en felles forståelse av dynamikken i makrellbestanden. Det påregnes både felt- og toktarbeid og annen reisevirksomhet knyttet til stillingen.

Ønskede kvalifikasjoner

Til stillingen ønsker vi personer med utdanning på PhD nivå i fiskeri- eller marinbiologi med spesialisering på studier innenfor reproduksjonsbiologi hos fisk, herunder god erfaring og kunnskap om metoder relatert til modningsbestemmelse, fekunditet og atresi (tilbakedannelse av egg). Det kreves i tillegg sterke analytiske evner og statistisk forståelse på grunn av den store datamengden det forventes en skal analysere.

Erfaring fra relevant forskning med kvantitative analyser av klimatiske data i kombinasjon med biologiske data, samt erfaring fra tokt og feltundersøkelser på pelagiske bestander i nordlige havområder vil være en fordel. Grunnet et forventet samarbeid med andre forskere internt og internasjonalt vil personlige egenskaper som gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper være viktige. Samtidig vektlegges også evnen til å arbeide selvstendig, effektivt og målrettet samt evne til å generere, gjennomføre og rapportere prosjektaktiviteter. 

Vi tilbyr

  • et utfordrende og kreativt arbeidsmiljø
  • arbeid i et nasjonalt institutt med mye internasjonal kontakt
  • godt arbeidsmiljø
  • fleksibel arbeidstid, gode pensjonsordninger og velferdstilbud

Ytterligere informasjon

Stilling som postdoktor (1352, postdoktor) lønnes etter Statens Lønnsregulativ.

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med:

Havforskningsinstituttet er en IA-virksomhet som er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden med CV, relevante attester og vitnemål, publikasjonsliste, og evt. tidligere kompetansebedømming.

 Søk på stillingen

Søknadsfrist: 01.11.2017
Web: www.imr.no

Kontakt: Aril Slotte (Forskningsgruppeleder)
E-post: aril@imr.no

Kontakt 2: Olav Sigurd Kjesbu (Prosjektleder)
E-post: olav.kjesbu@imr.no